مدل محتوای شرح O*NET

الگوی محتوایی أنت از شش طبقه اصلی تشکیل شده است که شغل و شاغل را توصیف می کنند. این طبقات شامل:

ویژگی های کارگر

ویژگی های پایداری که ممکن است بر عملکرد و ظرفیت کسب دانش و مهارت های مورد نیاز برای عملکرد مؤثر کار تأثیر بگذارد.

ویژگی های کارگر شامل ویژگی های پایدار افراد است که ممکن است بر نحوه برخورد آنها با وظایف و نحوه کسب دانش و مهارت های مربوط به کار تأثیر بگذارد. به طور سنتی، تجزیه و تحلیل توانایی ها رایج ترین تکنیک برای مقایسه مشاغل از نظر این ویژگی های کارگر بوده است. با این حال، تحقیقات اخیر از گنجاندن انواع دیگر ویژگی های کارگر پشتیبانی می کند. به ویژه، علایق، ارزش ها و سبک های کاری در ادبیات سازمانی مورد حمایت قرار گرفته اند. علایق و ارزش ها منعکس کننده ترجیحات برای محیط های کاری و نتایج هستند. متغیرهای سبک کار، تفاوت‌های رویه‌ای معمولی را در نحوه انجام کار نشان می‌دهند.

 • پوشه ( باز کردن )توانایی ها
  ویژگی های ماندگار فرد که بر عملکرد تأثیر می گذارد
  • پوشه ( باز کردن )توانایی های شناختی
   توانایی هایی که بر کسب و کاربرد دانش در حل مسئله تأثیر می گذارد
   • پوشه ( باز کردن )توانایی های کلامی
    توانایی هایی که بر کسب و کاربرد اطلاعات کلامی در حل مسئله تأثیر می گذارد
    • درک شفاهی
     توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات گفتاری.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • درک نوشتاری
     توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده به صورت نوشتاری.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • بیان شفاهی
     توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در صحبت کردن به طوری که دیگران متوجه شوند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • اصطلاح نوشتاری
     توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها به صورت نوشتاری تا دیگران متوجه شوند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )تولید ایده و توانایی های استدلال
    توانایی هایی که بر کاربرد و دستکاری اطلاعات در حل مسئله تأثیر می گذارد
    • روانی ایده ها
     توانایی ارائه تعدادی ایده در مورد یک موضوع (تعداد ایده ها مهم است نه کیفیت، درستی یا خلاقیت آنها).

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • اصالت
     توانایی ارائه ایده های غیرمعمول یا هوشمندانه در مورد یک موضوع یا موقعیت خاص، یا ایجاد راه های خلاقانه برای حل یک مشکل.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • حساسیت به مشکل
     توانایی تشخیص اینکه چه زمانی چیزی اشتباه است یا احتمال دارد اشتباه پیش برود. این شامل حل مشکل نیست، فقط تشخیص وجود مشکل است.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • استدلال استقرایی یا قیاسی
     توانایی اعمال قواعد کلی برای مسائل خاص برای تولید پاسخ های منطقی.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • استدلال استقرایی
     توانایی ترکیب قطعات اطلاعات برای تشکیل قواعد یا نتیجه گیری های کلی (شامل یافتن رابطه ای بین رویدادهای به ظاهر نامرتبط).

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • سفارش اطلاعات
     توانایی ترتیب دادن چیزها یا اعمال به ترتیب یا الگوی معین بر اساس قاعده یا مجموعه ای از قوانین خاص (مثلاً الگوهای اعداد، حروف، کلمات، تصاویر، عملیات ریاضی).

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • انعطاف پذیری دسته
     توانایی تولید یا استفاده از مجموعه‌های مختلف قوانین برای ترکیب یا گروه‌بندی چیزها به روش‌های مختلف.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )توانایی های کمی
    توانایی هایی که بر حل مسائل مربوط به روابط ریاضی تأثیر می گذارد
    • استدلال ریاضی
     توانایی انتخاب روش ها یا فرمول های ریاضی مناسب برای حل یک مسئله.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تسهیلات شماره
     توانایی جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم سریع و صحیح.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • حافظه
    توانایی های مربوط به یادآوری اطلاعات موجود
    • حفظ کردن
     توانایی به خاطر سپردن اطلاعاتی مانند کلمات، اعداد، تصاویر و رویه ها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )توانایی های ادراکی
    توانایی های مربوط به کسب و سازماندهی اطلاعات بصری
    • سرعت بسته شدن
     توانایی درک سریع، ترکیب و سازماندهی اطلاعات در الگوهای معنادار.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • انعطاف پذیری بسته شدن
     توانایی شناسایی یا تشخیص یک الگوی شناخته شده (شکل، شی، کلمه یا صدا) که در سایر مواد منحرف کننده پنهان است.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • سرعت ادراکی
     توانایی مقایسه سریع و دقیق شباهت ها و تفاوت ها بین مجموعه ای از حروف، اعداد، اشیاء، تصاویر یا الگوها. مواردی که باید مقایسه شوند ممکن است همزمان یا یکی پس از دیگری ارائه شوند. این توانایی همچنین شامل مقایسه یک شی ارائه شده با یک شی به خاطر سپرده شده است.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )توانایی های فضایی
    توانایی های مربوط به دستکاری و سازماندهی اطلاعات مکانی
    • جهت گیری فضایی
     توانایی دانستن موقعیت مکانی خود در رابطه با محیط یا دانستن اینکه اشیاء دیگر در چه موقعیتی با شما قرار دارند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تجسم
     توانایی تصور اینکه چیزی پس از جابجایی یا زمانی که قطعات آن جابه‌جا می‌شوند یا مرتب می‌شوند چگونه به نظر می‌رسد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )توجه
    توانایی های مرتبط با اعمال توجه
    • توجه انتخابی
     توانایی تمرکز روی یک کار در یک دوره زمانی بدون حواس پرتی.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • اشتراک وقت
     توانایی جابجایی به جلو و عقب بین دو یا چند فعالیت یا منبع اطلاعاتی (مانند گفتار، صداها، لمس یا منابع دیگر).

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )توانایی های روانی حرکتی
   توانایی هایی که بر ظرفیت دستکاری و کنترل اشیاء تأثیر می گذارد
   • پوشه ( باز کردن )توانایی های دستکاری خوب
    توانایی های مربوط به دستکاری اشیا
    • ثبات بازو-دست
     توانایی ثابت نگه داشتن دست و بازو در حین حرکت بازو یا در حالی که بازو و دست خود را در یک موقعیت نگه می دارید.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • مهارت دستی
     توانایی حرکت سریع دست، دست با بازو یا دو دست برای گرفتن، دستکاری یا جمع کردن اشیا.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • مهارت انگشتان
     توانایی انجام حرکات دقیق و هماهنگ انگشتان یک یا هر دو دست برای گرفتن، دستکاری یا جمع آوری اجسام بسیار کوچک.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )کنترل توانایی های حرکتی
    توانایی های مربوط به کنترل و دستکاری اشیا در زمان و مکان
    • کنترل دقیق
     توانایی تنظیم سریع و مکرر کنترل های ماشین یا وسیله نقلیه در موقعیت های دقیق.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • هماهنگی چند اندام
     توانایی هماهنگ کردن دو یا چند اندام (به عنوان مثال، دو دست، دو پا، یا یک پا و یک بازو) در حالت نشسته، ایستاده یا دراز کشیده. این شامل انجام فعالیت ها در حالی که تمام بدن در حرکت است نیست.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • جهت گیری پاسخ
     امکان انتخاب سریع بین دو یا چند حرکت در پاسخ به دو یا چند سیگنال مختلف (نورها، صداها، تصاویر). این شامل سرعتی است که با آن پاسخ صحیح با دست، پا یا سایر اعضای بدن شروع می شود.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • کنترل نرخ
     توانایی زمان‌بندی حرکات یا حرکت یک قطعه تجهیزات با پیش‌بینی تغییرات در سرعت و/ یا جهت یک جسم یا صحنه متحرک.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )زمان واکنش و توانایی های سرعت
    توانایی های مربوط به سرعت دستکاری اشیا
    • زمان پاسخ
     توانایی پاسخ سریع (با دست، انگشت یا پا) به یک سیگنال (صدا، نور، تصویر) هنگام ظاهر شدن.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • سرعت مچ-انگشت
     توانایی انجام حرکات سریع، ساده و مکرر انگشتان، دست ها و مچ دست.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • سرعت حرکت اندام
     توانایی حرکت سریع دست ها و پاها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )توانایی های بدنی
   توانایی هایی که بر قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، تعادل و هماهنگی تأثیر می گذارد
   • پوشه ( باز کردن )توانایی های قدرت بدنی
    توانایی های مربوط به ظرفیت اعمال نیرو
    • قدرت استاتیک
     توانایی اعمال حداکثر نیروی عضلانی برای بلند کردن، فشار دادن، کشیدن یا حمل اجسام.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • قدرت انفجاری
     توانایی استفاده از انفجارهای کوتاه نیروی عضلانی برای به حرکت درآوردن خود (مانند پرش یا دوی سرعت)، یا پرتاب یک جسم.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • قدرت دینامیک
     توانایی اعمال نیروی عضلانی مکرر یا مداوم در طول زمان. این شامل استقامت عضلانی و مقاومت در برابر خستگی عضلانی است.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • استحکام تنه
     توانایی استفاده از ماهیچه های شکم و کمر برای حمایت از بخشی از بدن به طور مکرر یا مداوم در طول زمان بدون “تقویت” یا خستگی.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تحمل
    توانایی انجام فعالیت بدنی طولانی مدت بدون اینکه نفس خود را از دست بدهید
    • استقامت
     توانایی انجام تمرینات بدنی در مدت زمان طولانی بدون اینکه باد یا نفس بکشید.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )انعطاف پذیری، تعادل و هماهنگی
    توانایی های مربوط به کنترل حرکات درشت بدن
    • انعطاف پذیری گسترده
     توانایی خم شدن، کشش، پیچاندن یا رسیدن با بدن، بازوها و/ یا پاها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • انعطاف پذیری پویا
     توانایی خم شدن سریع و مکرر، کشش، پیچش یا دراز شدن با بدن، بازوها و/ یا پاها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • هماهنگی کل بدن
     توانایی هماهنگ کردن حرکت بازوها، پاها و تنه با هم زمانی که کل بدن در حرکت است.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تعادل بدن ناخالص
     توانایی حفظ یا بازیابی تعادل بدن یا ایستادن در حالت ناپایدار.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )توانایی های حسی
   توانایی هایی که بر ادراک دیداری، شنیداری و گفتاری تأثیر می گذارد
   • پوشه ( باز کردن )توانایی های بصری
    توانایی های مربوط به ورودی حسی بصری
    • نزدیک دید
     توانایی دیدن جزئیات در فاصله نزدیک (در چند فوتی ناظر).

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • دور چشم
     توانایی دیدن جزئیات از راه دور.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تمایز رنگ بصری
     توانایی مطابقت یا تشخیص تفاوت بین رنگ ها، از جمله سایه های رنگ و روشنایی.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • دید در شب
     توانایی دیدن در شرایط کم نور.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • نمای جانبی
     توانایی دیدن اشیا یا حرکت اجسام به سمت خود زمانی که چشم ها به جلو نگاه می کنند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • درک عمق
     توانایی قضاوت در مورد اینکه کدام یک از چندین شی از شما نزدیکتر یا دورتر است یا اینکه در مورد فاصله بین شما و یک شی قضاوت کنید.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • حساسیت به نور
     توانایی دیدن اشیا در حضور تابش خیره کننده یا نور روشن.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )توانایی های شنیداری و گفتاری
    توانایی های مربوط به ورودی شنیداری و دهانی
    • حساسیت شنوایی
     توانایی تشخیص یا تشخیص تفاوت بین صداهایی که در زیر و بم و بلندی متفاوت هستند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • توجه شنوایی
     توانایی تمرکز روی یک منبع صدا در حضور صداهای مزاحم دیگر.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • محلی سازی صدا
     توانایی تشخیص جهتی که صدا از آن سرچشمه می گیرد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تشخیص گفتار
     توانایی شناسایی و درک گفتار شخص دیگر.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • وضوح گفتار
     توانایی صحبت کردن واضح تا دیگران بتوانند شما را درک کنند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )علایق شغلی
  ترجیحات برای محیط های کاری پروفایل های علاقه شغلی (OIPs) با مدل هالند (۱۹۸۵، ۱۹۹۷) از تیپ های شخصیتی و محیط های کاری سازگار است.
  • واقع بین
   مشاغل واقع بینانه اغلب شامل فعالیت های کاری است که شامل مشکلات و راه حل های عملی و عملی است. آنها اغلب با گیاهان، حیوانات و مواد دنیای واقعی مانند چوب، ابزار و ماشین آلات سر و کار دارند. بسیاری از مشاغل نیاز به کار در خارج از منزل دارند و شامل کاغذبازی زیاد یا کار نزدیک با دیگران نیستند.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • تحقیقی
   مشاغل تحقیقی اغلب شامل کار با ایده ها هستند و نیاز به تفکر گسترده ای دارند. این مشاغل می توانند شامل جستجوی حقایق و کشف مشکلات ذهنی باشند.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • هنری
   مشاغل هنری اغلب شامل کار با فرم ها، طرح ها و الگوها است. آنها اغلب نیاز به بیان خود دارند و کار را می توان بدون پیروی از یک سری قوانین روشن انجام داد.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • اجتماعی
   مشاغل اجتماعی غالباً شامل کار، برقراری ارتباط با افراد و آموزش دادن آنها می شود. این مشاغل اغلب شامل کمک یا ارائه خدمات به دیگران است.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • کارآفرین
   مشاغل سازمانی اغلب شامل راه اندازی و اجرای پروژه ها هستند. این مشاغل می توانند شامل رهبری افراد و تصمیم گیری های زیادی باشند. گاهی اوقات آنها نیاز به ریسک دارند و اغلب با تجارت سروکار دارند.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • مرسوم
   مشاغل متعارف اغلب شامل پیروی از رویه ها و روال های معین است. این مشاغل می تواند شامل کار با داده ها و جزئیات بیشتر از ایده ها باشد. معمولاً یک خط اقتدار مشخص وجود دارد که باید دنبال شود.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )ارزش های کاری
  جنبه های جهانی کار متشکل از نیازهای خاصی است که برای رضایت فرد مهم است. الگوهای تقویت کننده شغلی (ORPs) بر اساس تئوری تنظیم کار (Dawis & Lofquist، ۱۹۸۴) است.
  • دستاورد
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، نتیجه گرا هستند و به کارکنان اجازه می دهند از قوی ترین توانایی های خود استفاده کنند و به آنها احساس موفقیت می دهند. نیازهای مربوطه عبارتند از استفاده از توانایی و دستیابی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • استفاده از توانایی
    کارگران در این شغل از توانایی های فردی خود استفاده می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • دستاورد
    کارگران در این شغل احساس موفقیت می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • شرایط کاری
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، امنیت شغلی و شرایط کاری خوب را ارائه می دهند. نیازهای مربوطه عبارتند از: فعالیت، غرامت، استقلال، امنیت، تنوع و شرایط کاری.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • فعالیت
    کارگران این شغل همیشه مشغول هستند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • استقلال
    کارگران این شغل به تنهایی کار خود را انجام می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • تنوع
    کارگران این شغل هر روز کارهای متفاوتی برای انجام دادن دارند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • جبران خسارت
    کارگران این شغل در مقایسه با سایر کارگران دستمزد خوبی دریافت می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • امنیت
    کارگران این شغل دارای اشتغال ثابت هستند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • شرایط کاری
    کارگران این شغل شرایط کاری خوبی دارند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • به رسمیت شناختن
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، پیشرفت، پتانسیل رهبری را ارائه می دهند و اغلب معتبر تلقی می شوند. نیازهای مربوطه عبارتند از پیشرفت، اقتدار، شناخت و وضعیت اجتماعی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پیشرفت
    کارگران در این شغل فرصت هایی برای پیشرفت دارند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • به رسمیت شناختن
    کارگرانی که در این شغل مشغول به کار هستند، برای کاری که انجام می دهند، تقدیر می شوند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • قدرت
    کارگرانی که در این شغل هستند به دیگران راهنمایی و دستور می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • موقعیت اجتماعی
    کارگرانی که در این شغل هستند توسط دیگران در شرکت و جامعه خود مورد توجه قرار می گیرند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • روابط
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان این امکان را می دهند که به دیگران خدمات ارائه دهند و با همکاران در یک محیط دوستانه غیر رقابتی کار کنند. نیازهای مربوطه عبارتند از همکاران، ارزشهای اخلاقی و خدمات اجتماعی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • همکاران
    کارگران در این شغل همکارانی دارند که به راحتی می توان با آنها کنار آمد.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • خدمات اجتماعی
    کارگران در این شغل کاری دارند که در آن کارهایی را برای افراد دیگر انجام می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ارزشهای اخلاقی
    کارگران این شغل هرگز تحت فشار قرار نمی گیرند تا کارهایی را انجام دهند که بر خلاف حس درست و غلط بودن آنها باشد.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • پشتیبانی
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند، مدیریت حمایتی را ارائه می دهند که پشت سر کارمندان قرار می گیرد. نیازهای مربوطه عبارتند از: سیاست های شرکت، نظارت: روابط انسانی و نظارت: فنی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • سیاست ها و رویه های شرکت
    با کارگرانی که در این شغل هستند رفتار منصفانه ای از سوی شرکت صورت می گیرد.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نظارت، روابط انسانی
    کارگران در این شغل سرپرستانی دارند که با مدیریت از کارگران خود پشتیبانی می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نظارت، فنی
    کارگران در این شغل سرپرستانی دارند که کارگران خود را به خوبی آموزش می دهند.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • استقلال
   مشاغلی که این ارزش کاری را برآورده می کنند به کارمندان اجازه می دهند تا خودشان کار کنند و تصمیم بگیرند. نیازهای مربوطه عبارتند از خلاقیت، مسئولیت پذیری و خودمختاری.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • خلاقیت
    کارگران در این شغل ایده های خود را امتحان می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مسئولیت
    کارگران این شغل به تنهایی تصمیم می گیرند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • خودمختاری
    کارگران در این شغل کار خود را با نظارت کمی برنامه ریزی می کنند.

    داده ها جمع آوری نشده است

 • پوشه ( باز کردن )سبک های کاری
  ویژگی‌های شخصی که می‌تواند بر عملکرد یک فرد تأثیر بگذارد.
  • پوشه ( باز کردن )جهت گیری پیشرفت
   شغل مستلزم تعیین هدف شخصی، تلاش برای موفقیت در آن اهداف و تلاش برای شایستگی در کار خود است
   • دستاورد / تلاش
    شغل مستلزم ایجاد و حفظ اهداف موفقیت شخصی چالش برانگیز و تلاش برای تسلط بر وظایف است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • ماندگاری
    کار مستلزم استقامت در مواجهه با موانع است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • ابتکار عمل
    شغل مستلزم تمایل به قبول مسئولیت ها و چالش هاست.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • نفوذ اجتماعی
   شغل مستلزم تأثیرگذاری بر دیگران در سازمان و نمایش انرژی و رهبری است
   • رهبری
    شغل مستلزم تمایل به رهبری، مسئولیت پذیری و ارائه نظرات و راهنمایی است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )جهت گیری بین فردی
   شغل مستلزم خوش‌رفتاری، همکاری، حساس بودن نسبت به دیگران، آسان بودن در کنار آمدن با سایر اعضای سازمان است.
   • مشارکت
    شغل مستلزم خوشرویی با دیگران در کار و نشان دادن نگرش خوش اخلاق و همکاری است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • نگرانی برای دیگران
    شغل مستلزم حساس بودن به نیازها و احساسات دیگران و درک و کمک در کار است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • جهت گیری اجتماعی
    شغل مستلزم ترجیح کار با دیگران به جای تنهایی و داشتن ارتباط شخصی با دیگران در محل کار است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )تنظیم
   شغل برای مقابله با فشار، استرس، انتقاد، عقب‌نشینی، مشکلات شخصی و کاری و غیره به پختگی، متانت، انعطاف‌پذیری و خویشتن‌داری نیاز دارد.
   • خود کنترلی
    شغل مستلزم حفظ خونسردی، کنترل احساسات، کنترل خشم و پرهیز از رفتار پرخاشگرانه، حتی در شرایط بسیار دشوار است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تحمل استرس
    شغل مستلزم پذیرش انتقاد و برخورد آرام و مؤثر با موقعیت‌های پر استرس است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • سازگاری/ انعطاف پذیری
    شغل مستلزم باز بودن در برابر تغییرات (مثبت یا منفی) و تنوع قابل توجه در محل کار است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )وظیفه شناسی
   شغل مستلزم قابل اعتماد بودن، تعهد به انجام صحیح و با دقت کار، و قابل اعتماد بودن، پاسخگویی و توجه به جزئیات است.
   • قابل اعتماد بودن
    شغل مستلزم قابل اعتماد بودن، مسئولیت پذیر بودن و قابل اعتماد بودن و انجام تعهدات است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • توجه به جزئیات
    کار مستلزم دقت در جزئیات و کامل در انجام وظایف کاری است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تمامیت
    شغل مستلزم صداقت و اخلاق است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • استقلال
   کار مستلزم توسعه روش‌های انجام کارها، هدایت خود با نظارت کم یا بدون نظارت و وابستگی به خود برای انجام کارها است.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )هوش عملی
   شغل نیاز به تولید ایده های مفید و تفکر منطقی دارد
   • نوآوری
    شغل نیاز به خلاقیت و تفکر جایگزین دارد تا ایده های جدیدی برای مشکلات مربوط به کار ایجاد کند و پاسخ هایی به آنها بدهد.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تفکر تحلیلی
    شغل نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از منطق برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به کار دارد.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

الزامات کارگر

توصیف کننده هایی که به ویژگی های مرتبط با کار که از طریق تجربه و آموزش به دست آمده و/یا توسعه یافته اند، اشاره می کنند.

الزامات کارگر نشان دهنده ویژگی های توسعه یافته یا اکتسابی یک فرد است که ممکن است با عملکرد کاری مرتبط باشد مانند دانش و مهارت مرتبط با کار. دانش نشان دهنده کسب حقایق و اصول در مورد یک حوزه اطلاعاتی است. تجربه پایه و اساس ایجاد رویه هایی را برای کار با دانش داده شده می گذارد. این روش ها بیشتر به عنوان مهارت شناخته می شوند. مهارت ها ممکن است بیشتر به مهارت های پایه و مهارت های متقابل تقسیم شوند. مهارت های اساسی مانند خواندن، کسب دانش جدید را تسهیل می کند. مهارت های متقابل عملکردی، مانند حل مسئله، در چندین حوزه از فعالیت ها گسترش می یابد.

 • پوشه ( باز کردن )مهارتهای پایه
  ظرفیت های توسعه یافته ای که یادگیری یا کسب سریعتر دانش را تسهیل می کند
  • پوشه ( باز کردن )محتوا
   ساختارهای پس‌زمینه برای کار با و کسب مهارت‌های خاص‌تر در حوزه‌های مختلف مورد نیاز است
   • درک مطلب
    درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در اسناد مربوط به کار.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • گوش دادن فعال
    توجه کامل به آنچه دیگران می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات گفته شده، پرسیدن سؤالات مناسب و عدم قطع صحبت در زمان های نامناسب.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • نوشتن
    برقراری ارتباط مؤثر به صورت نوشتاری و متناسب با نیازهای مخاطب.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • صحبت کردن
    صحبت کردن با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • ریاضیات
    استفاده از ریاضیات برای حل مسائل

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • علوم پایه
    استفاده از قوانین و روش های علمی برای حل مسائل.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )روند
   رویه هایی که به کسب سریعتر دانش و مهارت در حوزه های مختلف کمک می کند.
   • تفکر انتقادی
    استفاده از منطق و استدلال برای شناسایی نقاط قوت و ضعف راه حل ها، نتیجه گیری ها یا رویکردهای جایگزین برای مشکلات.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • یادگیری فعال
    درک پیامدهای اطلاعات جدید برای حل مسئله و تصمیم گیری فعلی و آینده.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • راهکارهای آموختن
    انتخاب و استفاده از روش‌ها و روش‌های آموزشی/ آموزشی متناسب با موقعیت در هنگام یادگیری یا آموزش چیزهای جدید.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • نظارت بر
    نظارت/ ارزیابی عملکرد خود، سایر افراد یا سازمان ها برای ایجاد بهبود یا انجام اقدامات اصلاحی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )مهارت های متقابل عملکردی
  ظرفیت‌های توسعه‌یافته که عملکرد فعالیت‌هایی را که در بین مشاغل انجام می‌شوند تسهیل می‌کند
  • پوشه ( باز کردن )مهارتهای اجتماعی
   ظرفیت های توسعه یافته برای کار با افراد برای دستیابی به اهداف
   • ادراک اجتماعی
    آگاه بودن از واکنش دیگران و درک اینکه چرا آنها مانند خودشان واکنش نشان می دهند.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • هماهنگی
    تنظیم اعمال در رابطه با اعمال دیگران.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • اقناع
    متقاعد کردن دیگران برای تغییر عقیده یا رفتارشان.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • مذاکره
    دور هم جمع کردن دیگران و تلاش برای آشتی دادن اختلافات.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • دستور دادن
    یاد دادن به دیگران چگونه کاری را انجام دهند.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • جهت گیری خدمات
    فعالانه به دنبال راه هایی برای کمک به مردم است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • مهارت حل مسئله پیچیده
   ظرفیت‌های توسعه‌یافته برای حل مشکلات بدیع و نامشخص در محیط‌های پیچیده و دنیای واقعی استفاده می‌شود.
   • حل مسائل پیچیده
    شناسایی مشکلات پیچیده و بررسی اطلاعات مرتبط برای توسعه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راه حل ها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )مهارتهای فنی
   ظرفیت‌های توسعه‌یافته مورد استفاده برای طراحی، راه‌اندازی، بهره‌برداری و اصلاح نقص‌های مربوط به کاربرد ماشین‌ها یا سیستم‌های فناوری
   • تجزیه و تحلیل عملیات
    تجزیه و تحلیل نیازها و الزامات محصول برای ایجاد یک طرح.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • طراحی فناوری
    تولید یا تطبیق تجهیزات و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای کاربر.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • انتخاب تجهیزات
    تعیین نوع ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام یک کار.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • نصب و راه اندازی
    نصب تجهیزات، ماشین آلات، سیم کشی یا برنامه هایی برای مطابقت با مشخصات.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • برنامه نویسی
    نوشتن برنامه های کامپیوتری برای اهداف مختلف.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • نظارت بر عملیات
    تماشای گیج‌ها، شماره‌گیرها یا سایر نشانگرها برای اطمینان از اینکه دستگاه به درستی کار می‌کند.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • عملیات و کنترل
    کنترل عملیات تجهیزات یا سیستم ها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تعمیر و نگهداری تجهیزات
    انجام تعمیر و نگهداری معمول بر روی تجهیزات و تعیین زمان و نوع نگهداری مورد نیاز.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • عیب یابی
    تعیین علل خطاهای عملیاتی و تصمیم گیری در مورد آن.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تعمیر
    تعمیر ماشین آلات یا سیستم ها با استفاده از ابزار مورد نیاز.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت
    انجام تست ها و بازرسی محصولات، خدمات یا فرآیندها برای ارزیابی کیفیت یا عملکرد.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )مهارت های سیستمی
   ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای درک، نظارت و بهبود سیستم های فنی-اجتماعی
   • قضاوت و تصمیم گیری
    در نظر گرفتن هزینه ها و منافع نسبی اقدامات بالقوه برای انتخاب مناسب ترین.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تجزیه و تحلیل سیستم ها
    تعیین اینکه یک سیستم چگونه باید کار کند و چگونه تغییرات در شرایط، عملیات و محیط بر نتایج تأثیر می گذارد.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • ارزیابی سیستم ها
    شناسایی معیارها یا شاخص های عملکرد سیستم و اقدامات لازم برای بهبود یا اصلاح عملکرد، نسبت به اهداف سیستم.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )مهارت های مدیریت منابع
   ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای تخصیص کارآمد منابع
   • مدیریت زمان
    مدیریت زمان خود و دیگران.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • مدیریت منابع مالی
    تعیین چگونگی هزینه کردن پول برای انجام کار، و حسابداری برای این هزینه ها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • مدیریت منابع مادی
    به دست آوردن و مشاهده استفاده مناسب از تجهیزات، امکانات و مواد مورد نیاز برای انجام کارهای معین.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • مدیریت منابع پرسنلی
    ایجاد انگیزه، توسعه و هدایت افراد در حین کار، شناسایی بهترین افراد برای کار.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )دانش
  مجموعه‌های سازمان‌دهی شده از اصول و حقایق که در حوزه‌های عمومی کاربرد دارند
  • پوشه ( باز کردن )تجارت و مدیریت
   آشنایی با اصول و حقایق مرتبط با مدیریت و حسابداری بازرگانی، مدیریت منابع انسانی و مادی در سازمان ها، فروش و بازاریابی، اقتصاد و اطلاعات اداری و سیستم های سازماندهی
   • مدیریت و مدیریت
    آگاهی از اصول کسب و کار و مدیریت مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، تخصیص منابع، مدل سازی منابع انسانی، تکنیک رهبری، روش های تولید و هماهنگی افراد و منابع.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • اداری
    آشنایی با رویه ها و سیستم های اداری و اداری مانند واژه پردازی، مدیریت فایل ها و سوابق، تنگ نگاری و رونویسی، طراحی فرم ها و اصطلاحات محل کار.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • اقتصاد و حسابداری
    آشنایی با اصول و شیوه های اقتصادی و حسابداری، بازارهای مالی، بانکداری و تجزیه و تحلیل و گزارش داده های مالی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • فروش و بازاریابی
    آشنایی با اصول و روش های نمایش، تبلیغ و فروش محصولات یا خدمات. این شامل استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی، نمایش محصول، تکنیک های فروش و سیستم های کنترل فروش است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • خدمات مشتری و شخصی
    آشنایی با اصول و فرآیندهای ارائه خدمات به مشتریان و شخصی. این شامل ارزیابی نیازهای مشتری، رعایت استانداردهای کیفیت برای خدمات و ارزیابی رضایت مشتری است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پرسنل و منابع انسانی
    آشنایی با اصول و رویه های جذب پرسنل، گزینش، آموزش، جبران خسارت و مزایا، روابط کار و مذاکره و سیستم های اطلاعات پرسنل.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )ساخت و تولید
   آشنایی با اصول و حقایق مربوط به تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع کالاهای تولیدی و کشاورزی
   • تولید و فرآوری
    دانش مواد اولیه، فرآیندهای تولید، کنترل کیفیت، هزینه ها و سایر تکنیک ها برای به حداکثر رساندن تولید و توزیع موثر کالا.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تولید غذا
    دانش تکنیک ها و تجهیزات برای کاشت، رشد و برداشت محصولات غذایی (اعم از گیاهی و حیوانی) برای مصرف، از جمله تکنیک های ذخیره سازی / جابجایی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )مهندسی و فناوری
   دانش طراحی، توسعه و کاربرد فناوری برای اهداف خاص.
   • کامپیوتر و الکترونیک
    آشنایی با بردهای مدار، پردازنده ها، تراشه ها، تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر از جمله برنامه های کاربردی و برنامه نویسی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • مهندسی و فناوری
    آشنایی با کاربرد عملی علوم و فنون مهندسی. این شامل به کارگیری اصول، تکنیک ها، رویه ها و تجهیزات برای طراحی و تولید کالاها و خدمات مختلف است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • طرح
    آشنایی با تکنیک های طراحی، ابزارها و اصول مربوط به تولید نقشه های فنی دقیق، نقشه ها، نقشه ها و مدل ها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • ساختمان و ساخت و ساز
    آشنایی با مواد، روش ها و ابزارهای مربوط به ساخت و ساز یا تعمیر خانه ها، ساختمان ها یا سازه های دیگر مانند بزرگراه ها و جاده ها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • مکانیکی
    دانش ماشین آلات و ابزارها، از جمله طراحی، استفاده، تعمیر و نگهداری آنها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )ریاضیات و علوم
   آشنایی با تاریخچه، نظریه ها، روش ها و کاربردهای فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، ریاضی و جغرافیایی
   • ریاضیات
    دانش حساب، جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، آمار و کاربردهای آنها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • فیزیک
    دانش و پیش‌بینی اصول فیزیکی، قوانین، روابط متقابل آن‌ها و کاربردها برای درک دینامیک سیالات، مواد و جو، و ساختارها و فرآیندهای مکانیکی، الکتریکی، اتمی و زیر اتمی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • علم شیمی
    آگاهی از ترکیب شیمیایی، ساختار و خواص مواد و فرآیندهای شیمیایی و تبدیل آنها. این شامل استفاده از مواد شیمیایی و فعل و انفعالات آنها، علائم خطر، تکنیک های تولید و روش های دفع می شود.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • زیست شناسی
    دانش موجودات گیاهی و جانوری، بافت ها، سلول ها، عملکردها، وابستگی های متقابل و تعامل با یکدیگر و محیط.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • روانشناسی
    آگاهی از رفتار و عملکرد انسان؛ تفاوت های فردی در توانایی، شخصیت و علایق؛ یادگیری و انگیزه؛ روش های تحقیق روانشناختی؛ و ارزیابی و درمان اختلالات رفتاری و عاطفی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • جامعه شناسی و مردم شناسی
    آگاهی از رفتار و پویایی گروه، روندها و تأثیرات اجتماعی، مهاجرت های انسانی، قومیت، فرهنگ ها و تاریخچه و خاستگاه آنها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • جغرافیا
    آشنایی با اصول و روش‌های توصیف ویژگی‌های توده‌های خشکی، دریا و هوا از جمله ویژگی‌های فیزیکی، مکان‌ها، روابط متقابل و توزیع حیات گیاهی، حیوانی و انسانی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )خدمات بهداشتی
   آگاهی از اصول و حقایق در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری و بهبود و حفظ سلامت و تندرستی جسمی و روانی
   • پزشکی و دندانپزشکی
    آگاهی از اطلاعات و تکنیک های مورد نیاز برای تشخیص و درمان صدمات، بیماری ها و ناهنجاری های انسانی. این شامل علائم، جایگزین های درمانی، خواص و تداخلات دارویی، و اقدامات پیشگیرانه مراقبت های بهداشتی است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • درمان و مشاوره
    آگاهی از اصول، روش ها و روش های تشخیص، درمان و توانبخشی اختلالات جسمی و روانی و مشاوره و راهنمایی شغلی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • آموزش و پرورش
   آشنایی با اصول و روشهای برنامه درسی و طراحی آموزشی، تدریس و آموزش برای افراد و گروهها و سنجش تأثیرات آموزشی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )هنر و علوم انسانی
   آگاهی از حقایق و اصول مربوط به شاخه های یادگیری مربوط به اندیشه، زبان و هنر انسان.
   • زبان انگلیسی
    آشنایی با ساختار و محتوای زبان انگلیسی شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و دستور زبان.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • زبان خارجی
    آگاهی از ساختار و محتوای یک زبان خارجی (غیر انگلیسی) شامل معنی و املای کلمات، قواعد ترکیب و دستور زبان و تلفظ.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • هنرهای زیبا
    دانش تئوری و تکنیک های مورد نیاز برای آهنگسازی، تولید و اجرای آثار موسیقی، رقص، هنرهای تجسمی، نمایش و مجسمه سازی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • تاریخ و باستان شناسی
    شناخت وقایع تاریخی و علل، شاخص ها و تأثیرات آن بر تمدن ها و فرهنگ ها.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • فلسفه و الهیات
    آشنایی با نظام ها و مذاهب مختلف فلسفی. این شامل اصول اساسی، ارزش‌ها، اخلاق، روش‌های تفکر، آداب و رسوم، اعمال و تأثیر آن‌ها بر فرهنگ انسانی است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )قانون و ایمنی عمومی
   آگاهی از مقررات و روشهای نگهداری افراد و اموال عاری از خطر، جراحت یا آسیب؛ قواعد رفتار عمومی که توسط قانون ایجاد و اجرا می شود و روند سیاسی ایجاد چنین قوانینی.
   • ایمنی و امنیت عمومی
    آگاهی از تجهیزات، خط مشی ها، رویه ها و استراتژی های مربوطه برای ارتقای عملیات موثر امنیت محلی، ایالتی یا ملی برای حفاظت از افراد، داده ها، اموال و موسسات.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • قانون و دولت
    آگاهی از قوانین، قوانین حقوقی، رویه های دادگاه، سوابق، مقررات دولتی، دستورات اجرایی، قوانین آژانس و روند سیاسی دموکراتیک.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )ارتباطات
   دانش علم و هنر ارائه اطلاعات
   • مخابرات
    دانش انتقال، پخش، سوئیچینگ، کنترل و بهره برداری از سیستم های مخابراتی.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • ارتباطات و رسانه
    آشنایی با تکنیک ها و روش های تولید رسانه، ارتباطات و انتشار. این شامل راه های جایگزین برای اطلاع رسانی و سرگرمی از طریق رسانه های نوشتاری، شفاهی و بصری است.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • حمل و نقل
   آگاهی از اصول و روش های جابجایی افراد یا کالاها از طریق هوایی، ریلی، دریایی یا جاده ای، از جمله هزینه ها و مزایای نسبی.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )تحصیلات
  تجربه تحصیلی قبلی برای انجام یک شغل مورد نیاز است
  • سطح تحصیلات مورد نیاز
   سطح تحصیلات مورد نیاز برای انجام یک شغل.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • گواهینامه حرفه ای مرتبط با شغل
   گواهینامه: اعتباری است که توسط یک نهاد صدور گواهینامه بر اساس اینکه فردی از طریق فرآیند امتحان نشان دهد که دانش، مهارت ها و توانایی های تعیین شده برای انجام یک کار خاص را کسب کرده است، اعطا می شود.
   • گواهینامه حرفه ای مرتبط با شغل
    دارا بودن گواهینامه شغلی یا صنعتی برای انجام کار.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • برنامه آموزشی مورد نیاز است
   برنامه آموزشی مورد نیاز برای این کار

   داده ها توسط طبقه بندی برنامه های آموزشی، وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده جمع آوری شده است

  • پوشه ( باز کردن )سطح تحصیلات در موضوعات خاص
   میزان تحصیلات مورد نیاز در ۱۵ حوزه موضوعی برای انجام یک شغل. حوزه‌های موضوعی بیشتر دوره‌هایی را که در دبیرستان، کالج راهنمایی، برنامه‌های مدرک کارشناسی کالج و سایر برنامه‌های آموزشی و آموزشی رخ می‌دهند، پوشش می‌دهند.
   • فنی حرفه ای
    تمرکز دوره ها بر روی مهارت های فنی غیر تجاری مانند کشاورزی، هنرهای صنعتی، خودرو و فروشگاه و الکترونیک است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • کسب و کار حرفه ای
    تمرکز دوره ها بر مهارت های کسب و کار اساسی، مانند پردازش کلمه، پرونده سازی، حسابداری / حسابداری پایه است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • انگلیسی/ زبان هنر
    تمرکز دوره ها بر خواندن، تفسیر و نوشتن، مانند ادبیات، آهنگسازی، روزنامه نگاری، و نوشتن خلاق است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ارتباط شفاهی
    تمرکز دوره ها بر ارتباطات شفاهی و گفتار، مانند ارتباطات شفاهی، گفتار، و ارتباطات بین فردی است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • زبان ها
    تمرکز دوره ها بر خواندن، نوشتن، و/ یا صحبت کردن به زبان هایی غیر از انگلیسی مانند فرانسوی، چینی، آلمانی، ژاپنی، لاتین، روسی و اسپانیایی است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ریاضی پایه
    دروس بر روی ریاضیات پایه و کاربردی، مانند ریاضی عمومی و ریاضیات تجاری تمرکز دارند

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ریاضیات پیشرفته
    تمرکز دوره ها بر موضوعات پیشرفته در ریاضیات مانند جبر، هندسه، حساب دیفرانسیل و انتگرال و آمار است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • علوم فیزیکی
    تمرکز دوره ها بر مطالعه ماده و/ یا انرژی مانند فیزیک، شیمی و ستاره شناسی است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • علوم کامپیوتر
    دروس بر روی کامپیوترها و کاربردهای آنها مانند برنامه نویسی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و برنامه های نرم افزاری تمرکز دارند

    داده ها جمع آوری نشده است

   • علم بیولوژیکی
    تمرکز دوره ها بر مطالعه زندگی و موجودات زنده مانند علوم زیستی، زیست شناسی، آناتومی و فیزیولوژی است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • علوم کاربردی
    تمرکز دوره ها بر کاربرد علوم مانند مهندسی، بهداشت و پزشکی است

    داده ها جمع آوری نشده است

   • علوم اجتماعی
    تمرکز دوره ها بر روی علوم رفتاری مانند مطالعات اجتماعی، اقتصاد، تاریخ، روانشناسی و جامعه شناسی است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • هنرها
    تمرکز دوره ها بر روی هنرهای تجسمی و نمایشی مانند هنر و صنایع دستی، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و صدا است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • علوم انسانی
    تمرکز دوره‌ها بر جنبه‌های فرهنگی و فلسفی انسان‌ها، مانند مطالعات اقلیت‌ها، فلسفه و دین است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • تربیت بدنی
    تمرکز دوره ها بر آمادگی جسمانی و ورزش هایی مانند ایروبیک، آهسته دویدن، وزنه برداری و ورزش های خاص است.

    داده ها جمع آوری نشده است

الزامات تجربه

الزامات مربوط به فعالیت های کاری قبلی و به صراحت با انواع خاصی از فعالیت های کاری مرتبط است.

این دامنه شامل اطلاعات مربوط به سوابق تجربی معمول کارگران در یک شغل یا گروهی از مشاغل از جمله گواهینامه، مجوز، و داده های آموزشی است. به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به گواهینامه های حرفه ای یا سازمانی مورد نیاز برای ورود و پیشرفت در یک شغل، آموزش یا آموزش ترجیحی، و دوره های کارآموزی مورد نیاز توسط این بخش از مدل مستند می شود.

 • پوشه ( باز کردن )تجربه و آموزش
  اگر فردی برای انجام این کار استخدام می شد، چه مقدار از موارد زیر مورد نیاز است؟
  • تجربه کاری مرتبط
   میزان سابقه کار مرتبط مورد نیاز برای استخدام شدن برای کار؟

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • آموزش در محل یا داخل کارخانه
   مقدار آموزش در محل یا داخل کارخانه (به عنوان مثال، آموزش سازماندهی شده در کلاس اتاق) برای انجام کار مورد نیاز است؟

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • آموزش حین کار
   میزان آموزش حین کار مورد نیاز برای انجام کار؟

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • دوره کار آموزی
   کارآموزی ترکیبی از آموزش در حین کار و آموزش های مرتبط است که در آن کارگران جنبه های عملی و نظری یک شغل بسیار ماهر را می آموزند. برنامه های کارآموزی می تواند توسط کارفرمایان فردی، کارفرمایان مشترک و گروه های کارگری و/ یا انجمن های کارفرمایی حمایت شود.
   • دوره کار آموزی
    تکمیل یک دوره کارآموزی مرتبط با شغل برای انجام کار.

    داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )مهارت های پایه – شرط ورود
  شرط ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که یادگیری یا کسب سریعتر دانش را تسهیل می کند
  • پوشه ( باز کردن )محتوا – شرط ورود
   الزامات ورود به ساختارهای پس زمینه مورد نیاز برای کار با و کسب مهارت های خاص تر در حوزه های مختلف
  • محتوا: درک مطلب، گوش دادن فعالانه، نوشتن، صحبت کردن، ریاضیات، علم

   • درک مطلب – شرط ورود
    شرط ورود برای درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در اسناد مربوط به کار

    داده ها جمع آوری نشده است

   • گوش دادن فعال – شرط ورود
    شرط ورود برای گوش دادن به صحبت های دیگران و پرسیدن سوالات در صورت لزوم

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نوشتن – شرط ورود
    شرط ورود برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران به صورت کتبی همانطور که نیاز مخاطب نشان می دهد

    داده ها جمع آوری نشده است

   • صحبت کردن – شرط ورود
    شرط ورود برای صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ریاضیات – مورد نیاز ورودی
    شرط ورود برای استفاده از ریاضیات برای حل مسائل

    داده ها جمع آوری نشده است

   • علوم – شرط ورود
    شرط ورود برای استفاده از روش های علمی برای حل مسائل

    داده ها جمع آوری نشده است

  • پوشه ( باز کردن )فرآیند – شرط ورود
   الزامات ورود به رویه هایی که به کسب سریعتر دانش و مهارت در حوزه های مختلف کمک می کند.
  • فرایند: تفکر انتقادی، یادگیری فعالانه، راهبردهای یادگیری، پایش

   • تفکر انتقادی – شرط ورود
    شرط ورود برای استفاده از منطق و تحلیل برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در رویکردهای مختلف

    داده ها جمع آوری نشده است

   • یادگیری فعال – شرط ورود
    شرط ورود برای کار با مطالب یا اطلاعات جدید برای درک مفاهیم آن

    داده ها جمع آوری نشده است

   • راهبردهای یادگیری – الزامات ورودی
    شرط ورود برای استفاده از چندین رویکرد هنگام یادگیری یا آموزش چیزهای جدید

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نظارت – شرایط ورود
    شرط ورود برای ارزیابی میزان عملکرد فرد هنگام یادگیری یا انجام کاری

    داده ها جمع آوری نشده است

 • پوشه ( باز کردن )مهارت های متقابل عملکردی – شرط ورود
  الزامات ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که عملکرد فعالیت هایی را که در بین مشاغل انجام می شود تسهیل می کند
  • پوشه ( باز کردن )مهارت های اجتماعی – شرط ورود
   شرط ورود برای ظرفیت های توسعه یافته که برای کار با افراد برای دستیابی به اهداف استفاده می شود
   • ادراک اجتماعی – شرط ورود
    شرط ورود برای آگاهی از واکنش های دیگران و درک دلیل واکنش آنها به شیوه ای که انجام می دهند

    داده ها جمع آوری نشده است

   • هماهنگی – شرایط ورود
    شرط ورود برای تنظیم اقدامات در رابطه با اقدامات دیگران

    داده ها جمع آوری نشده است

   • اقناع – شرط ورود
    شرط ورود برای متقاعد کردن دیگران به رویکرد متفاوت

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مذاکره – شرط ورود
    شرط ورود برای گرد هم آوردن دیگران و تلاش برای آشتی دادن اختلافات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • آموزش – شرط ورود
    شرط ورود به دیگران برای آموزش نحوه انجام کاری

    داده ها جمع آوری نشده است

   • جهت گیری خدمات – شرایط ورود
    شرط ورود برای جستجوی فعال راه هایی برای کمک به مردم

    داده ها جمع آوری نشده است

  • پوشه ( باز کردن )مهارت های حل مسئله پیچیده – شرط ورود
   الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای حل مسائل بدیع و بد تعریف در تنظیمات پیچیده و دنیای واقعی
   • شناسایی مشکل – شرط ورود
    شرط ورود برای شناسایی ماهیت مشکلات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • گردآوری اطلاعات – شرایط ورود
    شرط ورود برای دانستن نحوه یافتن اطلاعات و شناسایی اطلاعات ضروری

    داده ها جمع آوری نشده است

   • سازمان اطلاعات – شرط ورود
    شرط ورود برای یافتن راه هایی برای ساختار یا طبقه بندی چند قطعه اطلاعات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • سنتز/ سازماندهی مجدد – الزامات ورود
    لازمه ورود برای سازماندهی مجدد اطلاعات برای دستیابی به رویکرد بهتر به مشکلات یا وظایف

    داده ها جمع آوری نشده است

   • تولید ایده – شرط ورود
    شرط ورود برای ایجاد تعدادی رویکردهای مختلف برای مشکلات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ارزیابی ایده – شرط ورود
    شرط ورود برای ارزیابی موفقیت احتمالی یک ایده در رابطه با خواسته های موقعیت

    داده ها جمع آوری نشده است

   • برنامه ریزی پیاده سازی – الزامات ورودی
    شرط ورود برای توسعه رویکردهایی برای اجرای یک ایده

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ارزیابی راه حل – شرط ورود
    شرط ورود برای مشاهده و ارزیابی نتایج یک راه حل مشکل برای شناسایی درس های آموخته شده یا تغییر مسیر تلاش ها

    داده ها جمع آوری نشده است

  • پوشه ( باز کردن )مهارت های فنی – شرط ورود
   الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای طراحی، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح نقص های مربوط به کاربرد ماشین ها یا سیستم های تکنولوژیکی
   • تجزیه و تحلیل عملیات – الزامات ورودی
    الزامات ورودی برای تجزیه و تحلیل نیازها و الزامات محصول برای ایجاد یک طرح

    داده ها جمع آوری نشده است

   • طراحی فناوری – الزامات ورودی
    الزامات ورودی برای تولید یا تطبیق تجهیزات و فناوری برای پاسخگویی به نیازهای کاربر

    داده ها جمع آوری نشده است

   • انتخاب تجهیزات – شرایط ورود
    شرط ورود برای تعیین نوع ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام یک کار

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نصب – شرط ورود
    الزامات ورودی برای نصب تجهیزات، ماشین آلات، سیم کشی یا برنامه هایی برای برآورده کردن مشخصات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • برنامه نویسی – شرط ورود
    شرط ورود برای نوشتن برنامه های کامپیوتری برای اهداف مختلف

    داده ها جمع آوری نشده است

   • تست – شرط ورود
    الزامات ورودی برای انجام آزمایش‌ها برای تعیین اینکه آیا تجهیزات، نرم‌افزار یا رویه‌ها مطابق انتظار عمل می‌کنند یا خیر

    داده ها جمع آوری نشده است

   • نظارت بر عملیات – الزامات ورودی
    الزامات ورودی برای تماشای سنج ها، شماره گیری ها یا سایر نشانگرها برای اطمینان از اینکه دستگاه به درستی کار می کند

    داده ها جمع آوری نشده است

   • عملیات و کنترل – الزامات ورود
    الزامات ورودی برای کنترل عملیات تجهیزات یا سیستم ها

    داده ها جمع آوری نشده است

   • بازرسی محصول – شرایط ورود
    شرط ورود برای بازرسی و ارزیابی کیفیت محصولات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • تعمیر و نگهداری تجهیزات – الزامات ورودی
    الزامات ورودی برای انجام تعمیر و نگهداری معمول و تعیین زمان و نوع نگهداری مورد نیاز

    داده ها جمع آوری نشده است

   • عیب یابی – شرط ورود
    شرط ورود برای تعیین اینکه چه چیزی باعث یک خطای عملیاتی می شود و تصمیم گیری در مورد آن چه باید کرد

    داده ها جمع آوری نشده است

   • تعمیر – شرط ورود
    شرط ورود برای تعمیر ماشین آلات یا سیستم ها با استفاده از ابزار مورد نیاز

    داده ها جمع آوری نشده است

  • پوشه ( باز کردن )مهارت های سیستمی – مورد نیاز ورود
   الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته که برای درک، نظارت و بهبود سیستم های فنی-اجتماعی استفاده می شود
   • چشم انداز – شرط ورود
    شرط ورود برای ایجاد تصویری از نحوه عملکرد یک سیستم در شرایط ایده آل

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ادراک سیستم – الزامات ورودی
    شرط ورود برای تعیین اینکه چه زمانی تغییرات مهم در یک سیستم رخ داده است یا احتمال وقوع آن وجود دارد

    داده ها جمع آوری نشده است

   • شناسایی پیامدهای پایین دست – الزامات ورودی
    شرط ورود برای تعیین نتایج بلند مدت یک تغییر در عملیات

    داده ها جمع آوری نشده است

   • شناسایی علل کلیدی – شرط ورود
    شرط ورود برای شناسایی چیزهایی که باید برای رسیدن به یک هدف تغییر کنند

    داده ها جمع آوری نشده است

   • قضاوت و تصمیم گیری – شرط ورود
    شرط ورود برای سنجش هزینه ها و منافع نسبی یک اقدام بالقوه

    داده ها جمع آوری نشده است

   • ارزیابی سیستم – الزامات ورودی
    شرط ورود برای مشاهده بسیاری از شاخص های عملکرد سیستم، با در نظر گرفتن دقت آنها

    داده ها جمع آوری نشده است

  • پوشه ( باز کردن )مهارت های مدیریت منابع – نیاز ورودی
   الزامات ورودی برای ظرفیت های توسعه یافته مورد استفاده برای تخصیص کارآمد منابع
   • مدیریت زمان – الزامات ورودی
    شرط ورود برای مدیریت زمان خود و دیگران

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مدیریت منابع مالی – الزامات ورودی
    شرط ورود برای تعیین نحوه هزینه کردن پول برای انجام کار، و حسابداری برای این هزینه ها

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مدیریت منابع مادی – الزامات ورودی
    شرط ورود برای به دست آوردن و مشاهده استفاده مناسب از تجهیزات، امکانات و مواد مورد نیاز برای انجام کار خاص

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مدیریت منابع پرسنل – الزامات ورودی
    شرط ورود برای ایجاد انگیزه، توسعه و هدایت افراد در حین کار، شناسایی بهترین افراد برای شغل

    داده ها جمع آوری نشده است

 • پوشه ( باز کردن )صدور مجوز
  مجوزها، گواهی ها یا ثبت نام هایی که برای نشان دادن اینکه صاحب شغل مهارت های خاصی را به دست آورده است اعطا می شود. این شامل الزامات برای دریافت این اعتبارنامه ها و سازمان یا آژانسی است که به داشتن آنها نیاز دارد.
  • مجوز، گواهی یا ثبت نام مورد نیاز است
   حداقل یک گواهینامه، گواهینامه یا ثبت نام برای انجام این شغل مورد نیاز است، از جمله گواهینامه رانندگی یا اپراتور وسیله نقلیه. مجوز(ها)، گواهی(ها)، یا ثبت(های) خاص فهرست شده است.

   داده ها توسط CareerOneStop، وزارت کار ایالات متحده جمع آوری شده است

  • پوشه ( باز کردن )مجوز یا گواهی خاص مورد نیاز است
   آموزش، آموزش، امتحان یا سایر شرایط لازم برای اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل
   • مدرک فوق متوسطه
    اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم داشتن مدرک فوق متوسطه، به عنوان مثال مدرک کاردانی یا کارشناسی است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مدرک فوق لیسانس
    اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل نیازمند مدرک تحصیلات تکمیلی، به عنوان مثال، مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • آموزش حین کار
    اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم آموزش در حین کار از جمله کارآموزی، کارآموزی و سایر تجربیات تحت نظارت است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • معاینه
    اخذ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم یک آزمون، به عنوان مثال، ارزیابی کتبی، شفاهی یا عملکرد است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • مراجع شخصیت
    دریافت مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل نیازمند یک یا چند مرجع شخصیت از افراد دیگر است.

    داده ها جمع آوری نشده است

  • آموزش و پرورش تکمیلی
   حفظ مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام مورد نیاز برای انجام این شغل مستلزم کار دوره ای اضافی است.

   داده ها توسط CareerOneStop، وزارت کار ایالات متحده جمع آوری شده است

  • پوشه ( باز کردن )الزامات سازمان و آژانس
   سازمان‌ها یا آژانس‌هایی که برای انجام یک کار به مجوزها، گواهی‌ها یا ثبت‌نام خاصی نیاز دارند
   • الزامات قانونی
    قانون فدرال، ایالتی یا محلی برای انجام این شغل نیازمند داشتن مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام خاص است.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • الزامات کارفرما
    کارفرمایان برای انجام این شغل نیاز به داشتن مجوز، گواهینامه یا ثبت نام خاص دارند.

    داده ها جمع آوری نشده است

   • اتحادیه، صنف یا انجمن حرفه ای
    یک اتحادیه یا انجمن حرفه ای برای انجام این شغل نیازمند داشتن مجوزها، گواهینامه ها یا ثبت نام خاص است.

    داده ها جمع آوری نشده است

الزامات شغلی

مجموعه ای جامع از متغیرها یا عناصر جزئی که نیازهای مشاغل مختلف را توصیف می کند.

این دامنه شامل اطلاعات مربوط به فعالیت های معمولی است که در بین مشاغل مورد نیاز است. اطلاعات وظیفه اغلب برای توصیف یک شغل یا گروه شغلی بسیار خاص است. رویکرد O*NET شناسایی فعالیت‌های کاری تعمیم‌یافته (GWA) و فعالیت‌های کاری دقیق (DWAs) برای خلاصه کردن انواع گسترده‌تر و خاص‌تر رفتارها و وظایف شغلی است که ممکن است در چندین شغل انجام شود. استفاده از این چارچوب امکان استفاده از یک مجموعه توصیفگر را برای توصیف بسیاری از مشاغل فراهم می کند. متغیرهای زمینه ای مانند بافت فیزیکی، اجتماعی یا ساختاری کار که ممکن است خواسته های خاصی را بر کارگر یا فعالیت ها تحمیل کند نیز در این بخش گنجانده شده است.

 • پوشه ( باز کردن )فعالیت های کاری تعمیم یافته
  فعالیت های کاری که در تعداد بسیار زیادی از مشاغل رایج است. آنها تقریباً در تمام خانواده های شغلی و صنایع انجام می شوند.
  • پوشه ( باز کردن )ورودی اطلاعات
   اطلاعات و داده هایی که برای انجام این کار مورد نیاز است از کجا و چگونه به دست می آید؟
   • پوشه ( باز کردن )جستجو و دریافت اطلاعات مرتبط با شغل
    اطلاعات برای انجام این کار چگونه به دست می آید؟
    • گرفتن اطلاعات
     مشاهده، دریافت و در غیر این صورت کسب اطلاعات از تمامی منابع مرتبط.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • نظارت بر فرآیندها، مواد، یا اطراف
     نظارت و بررسی اطلاعات از مواد، رویدادها یا محیط برای شناسایی یا ارزیابی مشکلات.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )شناسایی و ارزیابی اطلاعات مربوط به شغل
    چگونه اطلاعات برای انجام این کار تفسیر می شود؟
    • شناسایی اشیاء، اقدامات و رویدادها
     شناسایی اطلاعات از طریق طبقه بندی، برآورد، تشخیص تفاوت ها یا شباهت ها و تشخیص تغییرات در شرایط یا رویدادها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • بازرسی تجهیزات، سازه ها یا مواد
     بازرسی تجهیزات، سازه ها یا مواد برای شناسایی علت خطاها یا سایر مشکلات یا عیوب.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تخمین ویژگی های قابل سنجش محصولات، رویدادها یا اطلاعات
     تخمین اندازه ها، فواصل و مقادیر؛ یا تعیین زمان، هزینه ها، منابع یا مواد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت کاری.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )فرایندهای ذهنی
   چه فعالیت های پردازش، برنامه ریزی، حل مسئله، تصمیم گیری و نوآوری با اطلاعات مربوط به شغل انجام می شود؟
   • پوشه ( باز کردن )اطلاعات و پردازش داده ها
    چگونه اطلاعات برای انجام این کار پردازش می شود؟
    • قضاوت در مورد کیفیت اشیا، خدمات یا افراد
     ارزیابی ارزش، اهمیت یا کیفیت چیزها یا افراد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • پردازش اطلاعات
     گردآوری، کدگذاری، طبقه بندی، محاسبه، جدول بندی، ممیزی یا تأیید اطلاعات یا داده ها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • ارزیابی اطلاعات برای تعیین انطباق با استانداردها
     استفاده از اطلاعات مرتبط و قضاوت فردی برای تعیین اینکه آیا رویدادها یا فرآیندها با قوانین، مقررات یا استانداردها مطابقت دارند یا خیر.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات
     شناسایی اصول اساسی، دلایل یا حقایق اطلاعات از طریق تجزیه اطلاعات یا داده ها به بخش های جداگانه.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )استدلال و تصمیم گیری
    در انجام این کار چه تصمیماتی گرفته می شود و چه مشکلاتی حل می شود؟
    • تصمیم گیری و حل مشکلات
     تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای انتخاب بهترین راه حل و حل مشکلات.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تفکر خلاق
     توسعه، طراحی یا ایجاد برنامه‌های کاربردی، ایده‌ها، روابط، سیستم‌ها یا محصولات جدید، از جمله مشارکت‌های هنری.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • به روز رسانی و استفاده از دانش مرتبط
     از نظر فنی به روز نگه دارید و دانش جدید را در شغل خود به کار ببرید.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • توسعه اهداف و استراتژی ها
     تعیین اهداف بلند مدت و تعیین راهبردها و اقدامات برای دستیابی به آنها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • برنامه ریزی کار و فعالیت
     برنامه ریزی رویدادها، برنامه ها و فعالیت ها و همچنین کارهای دیگران.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • سازماندهی، برنامه ریزی و اولویت بندی کار
     توسعه اهداف و برنامه‌های خاص برای اولویت‌بندی، سازماندهی و انجام کارتان.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )خروجی کار
   چه فعالیت‌های فیزیکی انجام می‌شود، چه تجهیزات و وسایل نقلیه‌ای اداره/ کنترل می‌شوند و چه فعالیت‌های پیچیده/ فنی به عنوان خروجی‌های شغلی انجام می‌شوند؟
   • پوشه ( باز کردن )انجام فعالیت های فیزیکی و دستی
    چه فعالیت هایی با استفاده از بدن و دست برای انجام این کار انجام می شود؟
    • انجام فعالیت های بدنی عمومی
     انجام فعالیت های بدنی که مستلزم استفاده قابل توجه از بازوها و پاها و حرکت دادن کل بدن شماست، مانند بالا رفتن، بلند کردن، حفظ تعادل، راه رفتن، خم شدن و دست زدن به مواد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • جابجایی و جابجایی اشیاء
     استفاده از دست و بازو در جابجایی، نصب، قرار دادن و جابجایی مواد و دستکاری اشیا.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • کنترل ماشین آلات و فرآیندها
     استفاده از مکانیسم‌های کنترلی یا فعالیت فیزیکی مستقیم برای کار با ماشین‌ها یا فرآیندها (به استثنای رایانه‌ها یا وسایل نقلیه).

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • وسایل نقلیه عملیاتی، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات
     دویدن، مانور، ناوبری، یا رانندگی وسایل نقلیه یا تجهیزات مکانیزه، مانند لیفتراک، وسایل نقلیه مسافربری، هواپیما یا کشتی های آبی.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )انجام فعالیت های مجتمع و فنی
    چه فعالیت های ماهرانه ای با استفاده از حرکات هماهنگ برای انجام این کار انجام می شود؟
    • کار با کامپیوتر
     استفاده از کامپیوترها و سیستم‌های کامپیوتری (شامل سخت‌افزار و نرم‌افزار) برای برنامه‌نویسی، نوشتن نرم‌افزار، تنظیم توابع، وارد کردن داده‌ها یا پردازش اطلاعات.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • پیش نویس، چیدمان، و مشخص کردن دستگاه های فنی، قطعات و تجهیزات
     ارائه مستندات، دستورالعمل‌های دقیق، نقشه‌ها، یا مشخصات برای اطلاع دیگران از نحوه ساخت، ساخت، مونتاژ، اصلاح، نگهداری یا استفاده از دستگاه‌ها، قطعات، تجهیزات یا سازه‌ها.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی
     سرویس، تعمیر، تنظیم و آزمایش ماشین‌ها، دستگاه‌ها، قطعات متحرک و تجهیزاتی که اساساً بر اساس اصول مکانیکی (نه الکترونیکی) کار می‌کنند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی
     سرویس، تعمیر، کالیبراسیون، تنظیم، تنظیم دقیق یا آزمایش ماشین‌ها، دستگاه‌ها و تجهیزاتی که اساساً بر اساس اصول الکتریکی یا الکترونیکی (نه مکانیکی) کار می‌کنند.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • مستندسازی/ ضبط اطلاعات
     وارد کردن، رونویسی، ضبط، ذخیره یا نگهداری اطلاعات به صورت مکتوب یا الکترونیکی/ مغناطیسی.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )تعامل با دیگران
   چه تعاملاتی با سایر افراد یا فعالیت های نظارتی در حین انجام این شغل رخ می دهد؟
   • پوشه ( باز کردن )ارتباط و تعامل
    در حین انجام این کار چه تعاملاتی با افراد دیگر رخ می دهد؟
    • تفسیر معنای اطلاعات برای دیگران
     ترجمه یا توضیح اینکه اطلاعات به چه معناست و چگونه می توان از آنها استفاده کرد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • برقراری ارتباط با سرپرستان، همتایان یا زیردستان
     ارائه اطلاعات به سرپرستان، همکاران و زیردستان از طریق تلفن، کتبی، ایمیل یا حضوری.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان
     برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان، نمایندگی سازمان به مشتریان، عموم، دولت و سایر منابع خارجی. این اطلاعات را می توان به صورت حضوری، کتبی یا از طریق تلفن یا ایمیل رد و بدل کرد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • ایجاد و حفظ روابط بین فردی
     ایجاد روابط کاری سازنده و مشارکتی با دیگران و حفظ آنها در طول زمان.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • کمک و مراقبت از دیگران
     ارائه کمک های شخصی، مراقبت های پزشکی، حمایت عاطفی یا سایر مراقبت های شخصی به دیگران مانند همکاران، مشتریان یا بیماران.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • فروش یا تأثیرگذاری بر دیگران
     متقاعد کردن دیگران برای خرید کالا/ کالا یا تغییر عقیده یا اعمالشان.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • حل تعارض و مذاکره با دیگران
     رسیدگی به شکایات، حل و فصل اختلافات، و حل و فصل نارضایتی ها و درگیری ها، یا مذاکره با دیگران.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • اجرا یا کار مستقیم با مردم
     اجرا برای مردم یا برخورد مستقیم با مردم. این شامل خدمات رسانی به مشتریان در رستوران ها و فروشگاه ها و پذیرایی از مشتریان یا مهمانان می شود.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )هماهنگی، توسعه، مدیریت و مشاوره
    در حین انجام این کار چه فعالیت های هماهنگی، مدیریتی یا مشاوره ای انجام می شود؟
    • هماهنگی کار و فعالیت دیگران
     وادار کردن اعضای یک گروه برای همکاری با یکدیگر برای انجام وظایف.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • توسعه و ایجاد تیم
     تشویق و ایجاد اعتماد متقابل، احترام و همکاری بین اعضای تیم.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • آموزش و آموزش دیگران
     شناسایی نیازهای آموزشی دیگران، ایجاد برنامه‌ها یا کلاس‌های آموزشی یا آموزشی رسمی و آموزش یا آموزش به دیگران.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • هدایت، هدایت و ایجاد انگیزه در زیردستان
     ارائه راهنمایی و راهنمایی برای زیردستان، از جمله تعیین استانداردهای عملکرد و نظارت بر عملکرد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • مربیگری و توسعه دیگران
     شناسایی نیازهای رشدی دیگران و مربیگری، راهنمایی یا کمک به دیگران برای بهبود دانش یا مهارت‌هایشان.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • ارائه مشاوره و مشاوره به دیگران
     ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی به مدیریت یا سایر گروه ها در مورد موضوعات فنی، سیستمی یا فرآیندی.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )اداره کردن
    چه فعالیت های اداری، ستادی، نظارتی یا کنترلی در حین انجام این کار انجام می شود؟
    • انجام فعالیت های اداری
     انجام امور اداری روزمره مانند نگهداری فایل های اطلاعاتی و پردازش اسناد.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • کارکنان واحدهای سازمانی
     استخدام، مصاحبه، انتخاب، استخدام و ارتقای کارکنان در یک سازمان.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • نظارت و کنترل منابع
     نظارت و کنترل منابع و نظارت بر مصرف پول.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )فعالیت های کاری متوسط
  فعالیت های کاری که در بسیاری از مشاغل رایج است. آنها در بسیاری از خانواده های شغلی و صنایع انجام می شوند.
  • فهرست فعالیت های کاری متوسط
   فهرست فعالیت های کاری میانی برای هر شغل

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )جزئیات فعالیت های کاری
  فعالیت های کاری خاص که در تعداد کمی تا متوسط ​​از مشاغل در یک خانواده شغلی انجام می شود.
  • فهرست تفصیلی فعالیت های کاری
   فهرست فعالیت های کاری دقیق برای هر شغل

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )زمینه سازمانی
  ویژگی های سازمان که بر نحوه انجام کار افراد تأثیر می گذارد
  • پوشه ( باز کردن )ویژگی های ساختاری
   یک زیر سیستم کارکردی از ساختار سازمان که ساختارهای (الف) ساختار سازمانی، و (ب) سیستم ها و شیوه های منابع انسانی را در بر می گیرد.
   • پوشه ( بسته )ساختار سازمانی
    معماری یا آناتومی یک سازمان، بر رفتار اعضای سازمان و همچنین توانایی سازمان ها برای انطباق موثر با محیط خود تأثیر می گذارد. عناصر ساختار سازمانی شامل سلسله مراتب سازمان، میزان تمرکز و ماهیت گروه های کاری مورد استفاده برای دستیابی به اهداف سازمانی است.
   • پوشه ( بسته )سیستم ها و شیوه های منابع انسانی
    رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی طراحی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که یک سازمان دارای کارکنانی است که قادر به تحقق اهداف آن هستند
  • پوشه ( باز کردن )فرآیندهای اجتماعی
   یک زیر سیستم عملکردی از ساختار سازمان که فرآیندهایی را در بر می گیرد که افراد (کارکنان) را به کارشان و به یکدیگر پیوند می دهد و شامل عناصری مانند ارزش ها، اهداف، رهبری و نقش ها می شود.
 • پوشه ( باز کردن )زمینه کاری
  عوامل فیزیکی و اجتماعی موثر بر ماهیت کار
  • پوشه ( باز کردن )روابط بین فردی
   این دسته زمینه شغل را از نظر فرآیندهای تعامل انسانی توصیف می کند
   • پوشه ( باز کردن )ارتباط
    انواع و فراوانی تعاملات با افراد دیگر که به عنوان بخشی از این شغل مورد نیاز است.
    • پوشه ( بسته )روش های ارتباطی
     این شغل چقدر به استفاده از روش های ارتباطی زیر نیاز دارد؟
    • تماس با دیگران
     این شغل چقدر مستلزم تماس کارگر با دیگران (حضوری، تلفنی یا غیره) برای انجام آن است؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • روابط نقش
    اهمیت انواع مختلف تعاملات با دیگران در داخل و خارج سازمان
    • پوشه ( باز کردن )تعاملات شغلی
     تعاملاتی که کارگر را ملزم می کند چقدر مهم است:
     • با گروه کاری یا تیم کار کنید
      همکاری با دیگران در یک گروه یا تیم در این شغل چقدر اهمیت دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • با مشتریان خارجی معامله کنید
      همکاری با مشتریان خارجی یا عموم مردم در این شغل چقدر اهمیت دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • دیگران را هماهنگ یا رهبری کنید
      هماهنگی یا رهبری دیگران در انجام فعالیت های کاری در این شغل چقدر اهمیت دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )مسئولیت در قبال دیگران
    میزان مسئولیتی که کارگر در قبال سایر کارگران به عنوان بخشی از این شغل دارد
    • مسئول سلامت و ایمنی دیگران است
     مسئولیت سلامت و ایمنی دیگران در این شغل چقدر است؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • مسئولیت در قبال نتایج و نتایج
     کارگر چقدر در قبال نتایج کار و نتایج سایر کارگران مسئول است؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )تماس متناقض
    میزان درگیری که کارگر به عنوان بخشی از این شغل با آن مواجه خواهد شد
    • فراوانی موقعیت های تعارض
     هر چند وقت یکبار کارمند در این شغل با موقعیت های درگیری مواجه می شود؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • با افراد ناخوشایند یا عصبانی برخورد کنید
     کارگر چقدر باید به عنوان بخشی از الزامات شغلی با افراد ناخوشایند، عصبانی یا بی ادب برخورد کند؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • با افراد پرخاشگر فیزیکی برخورد کنید
     این شغل چقدر مستلزم برخورد کارگر با تهاجم فیزیکی افراد خشن است؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )شرایط کار فیزیکی
   این مقوله زمینه کاری را توصیف می کند زیرا به تعاملات بین کارگر و محیط فیزیکی شغل مربوط می شود.
   • پوشه ( باز کردن )تنظیمات کار
    شرح محیط فیزیکی که کارگر به عنوان بخشی از این شغل با آن روبرو خواهد شد
    • پوشه ( بسته )فرکانس مورد نیاز برای کار:
     هر چند وقت یکبار این شغل به کارگر نیاز دارد که کار کند:
    • نزدیکی فیزیکی
     این شغل تا چه اندازه ایجاب می کند که کارگر وظایف شغلی را در مجاورت فیزیکی افراد دیگر انجام دهد؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • شرایط محیطی
    شرح شرایط محیطی شدید که کارگر به عنوان بخشی از این شغل در آن قرار می گیرد
    • پوشه ( باز کردن )فراوانی در شرایط محیطی
     چند بار در طول یک دوره کاری معمولی کارگر در معرض شرایط زیر قرار می گیرد:
     • صداها، سطوح نویز حواس پرتی یا ناراحت کننده هستند
      هر چند وقت یکبار این کار نیاز به کار در معرض صداها و سطوح سر و صدا دارد که حواس‌تان را پرت می‌کنند یا ناراحت‌کننده هستند؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • دمای بسیار گرم یا سرد
      هر چند وقت یک بار این کار نیاز به کار در دمای بسیار گرم (بالای ۹۰ درجه فارنهایت) یا بسیار سرد (زیر ۳۲ درجه فارنهایت) دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • نور بسیار روشن یا ناکافی
      هر چند وقت یک بار این کار نیاز به کار در شرایط نوری بسیار روشن یا ناکافی دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • در معرض آلاینده ها
      هر چند وقت یکبار این کار نیاز به کار در معرض آلاینده ها (مانند آلاینده ها، گازها، گرد و غبار یا بوها) دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • فضای کاری تنگ، موقعیت های نامناسب
      این شغل هر چند وقت یک بار نیاز به کار در فضاهای کاری تنگ دارد که مستلزم قرار گرفتن در موقعیت های نامناسب است؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • در معرض ارتعاش کل بدن
      هر چند وقت یکبار این کار مستلزم قرار گرفتن در معرض ارتعاش کل بدن است (مثلاً کار کردن با چکش جک)؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )خطرات شغلی
    شرح انواع شرایط خطرناکی که کارگر ممکن است به عنوان بخشی از این شغل در معرض آنها قرار گیرد. این شامل دفعات قرار گرفتن در معرض، و احتمال و درجه آسیب در صورت قرار گرفتن است.
    • پوشه ( بسته )فراوانی مواجهه با خطرات شغلی
     هر چند وقت یکبار این شغل مستلزم این است که کارگر در معرض خطرات زیر قرار گیرد؟
    • احتمال آسیب ناشی از خطرات شغلی
     احتمال اینکه کارگر در اثر قرار گرفتن در معرض خطرات زیر در حین انجام این کار آسیب ببیند چقدر است؟

     داده ها جمع آوری نشده است

    • درجه آسیب دیدگی
     اگر در حین انجام این کار آسیبی به دلیل قرار گرفتن در معرض خطرات زیر رخ دهد، پیامد احتمالی آن چقدر جدی خواهد بود؟

     داده ها جمع آوری نشده است

   • موقعیت یابی بدن
    مدت زمانی که کارگر در موقعیت های مختلف فیزیکی برای این کار صرف می کند
    • پوشه ( باز کردن )زمان صرف شده در موقعیت های بدن
     کارگر در یک دوره کاری معمول چقدر زمان می گذراند:
     • وقت خود را به صورت نشسته بگذرانید
      این شغل چقدر به نشستن نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • صرف زمان ایستاده
      این شغل چقدر به ایستادن نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • زمانی را صرف بالا رفتن از نردبان، داربست یا میله کنید
      این کار چقدر به بالا رفتن از نردبان، داربست یا تیرک نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • زمانی را به پیاده روی و دویدن بگذرانید
      این کار چقدر به پیاده روی و دویدن نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • زمانی را به زانو زدن، خمیدن، خم شدن یا خزیدن بگذرانید
      این کار چقدر به زانو زدن، خم شدن، خم شدن یا خزیدن نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • زمانی را صرف حفظ یا بازیابی تعادل کنید
      این شغل چقدر به حفظ یا بازیابی تعادل شما نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • برای کنترل، کنترل یا احساس اشیاء، ابزارها یا کنترل‌ها، زمان خود را با استفاده از دستان خود صرف کنید.
      این کار چقدر به استفاده از دستان شما برای کنترل، کنترل یا احساس اشیا، ابزارها یا کنترل ها نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • زمانی را صرف خم کردن یا پیچاندن بدن کنید
      این کار چقدر به خم کردن یا پیچاندن بدن نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • وقت خود را صرف انجام حرکات تکراری کنید
      این کار چقدر به انجام حرکات تکراری نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • لباس کار
    الزامات لباس این شغل
    • پوشه ( باز کردن )فراوانی پوشیدن لباس کار
     کارگر چند بار می پوشد:
     • از تجهیزات حفاظتی یا ایمنی معمولی مانند کفش ایمنی، عینک، دستکش، محافظ شنوایی، کلاه سخت یا جلیقه نجات استفاده کنید.
      این شغل چقدر به پوشیدن تجهیزات حفاظتی یا ایمنی رایج مانند کفش ایمنی، عینک، دستکش، کلاه سخت یا جلیقه نجات نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

     • از تجهیزات حفاظتی یا ایمنی تخصصی مانند دستگاه تنفس، بند ایمنی، لباس‌های محافظ کامل یا محافظ در برابر تشعشع استفاده کنید.
      این کار چقدر به پوشیدن تجهیزات حفاظتی یا ایمنی تخصصی مانند دستگاه تنفس، تسمه ایمنی، لباس های حفاظت کامل یا حفاظت در برابر اشعه نیاز دارد؟

      داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • پوشه ( باز کردن )ویژگی های ساختاری شغل
   این دسته شامل روابط یا تعاملات بین کارگر و ویژگی های ساختاری شغل می شود
   • پوشه ( باز کردن )بحرانی بودن موقعیت
    میزان تأثیر کارگر بر محصولات نهایی و نتایج آنها
    • پیامد خطا
     اگر کارگر اشتباهی مرتکب شود که به آسانی قابل اصلاح نباشد، معمولاً نتیجه چقدر جدی خواهد بود؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • پوشه ( بسته )تاثیر تصمیمات
     فراوانی و ماهیت تأثیر تصمیمات کارگر بر سازمان
    • آزادی در تصمیم گیری
     آزادی تصمیم گیری، بدون نظارت، چقدر کار را ارائه می دهد؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )روتین در مقابل کار چالش برانگیز
    مقادیر نسبی کارهای معمول در مقابل کارهای چالش برانگیز که کارگر به عنوان بخشی از این کار انجام می دهد
    • مدرک اتوماسیون
     کار چقدر خودکار است؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • اهمیت دقیق یا دقیق بودن
     دقت یا دقت زیاد در انجام این کار چقدر اهمیت دارد؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • اهمیت تکرار کارهای مشابه
     تکرار همان فعالیت‌های فیزیکی (مثلاً ورودی کلید) یا فعالیت‌های ذهنی (مثلاً بررسی ورودی‌های دفتر کل) بارها و بارها، بدون توقف، برای انجام این کار چقدر اهمیت دارد؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • ساختار یافته در مقابل کار بدون ساختار
     این شغل به جای اینکه به کارگر اجازه دهد وظایف، اولویت ها و اهداف را تعیین کند تا چه اندازه برای کارگر ساختار یافته است؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • رقابت
    میزان رقابتی که کارگر به عنوان بخشی از این شغل با آن روبرو خواهد شد
    • سطح رقابت
     این شغل تا چه اندازه کارگر را ملزم به رقابت یا آگاهی از فشارهای رقابتی می کند؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

   • پوشه ( باز کردن )سرعت و برنامه ریزی
    شرح نقشی که زمان در نحوه انجام وظایف مورد نیاز این شغل توسط کارگر ایفا می کند
    • فشار زمان
     این شغل هر چند وقت یک بار به کارگر نیاز دارد که ضرب الاجل های دقیقی را رعایت کند؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • سرعت تعیین شده توسط سرعت تجهیزات
     چقدر برای این شغل مهم است که سرعت با سرعت تجهیزات یا ماشین آلات تعیین شود؟ (این به معنی مشغول بودن همیشه در این شغل نیست.)

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • برنامه های کاری
     برنامه های کاری برای این کار چقدر منظم است؟

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

    • مدت زمان معمولی هفته کاری
     تعداد ساعات کار معمولاً در یک هفته.

     داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

ویژگی های نیروی کار

متغیرهایی که ویژگی های کلی مشاغل را که ممکن است بر الزامات شغلی تأثیر بگذارد را تعریف و توصیف می کنند.

سازمان ها به صورت مجزا وجود ندارند. آنها باید در یک ساختار اجتماعی و اقتصادی گسترده تر عمل کنند. برای مفید بودن، یک سیستم طبقه بندی شغلی باید ویژگی های زمینه ای جهانی را در خود جای دهد. O*NET این اطلاعات را با پیوند دادن اطلاعات توصیفی شغلی به اطلاعات آماری بازار کار فراهم می کند. این شامل داده های حقوق و دستمزد، چشم انداز اشتغال و اطلاعات اندازه صنعت است. بسیاری از این اطلاعات خارج از محدوده برنامه O*NET جمع آوری شده است. تلاش‌های مشترک با سازمان‌هایی مانند اداره آمار کار، وزارت بازرگانی، وزارت دفاع، Career One Stop، اداره سرشماری ایالات متحده، و اداره استخدام و آموزش این ارتباطات اطلاعاتی بازار کار را تسهیل می‌کند.

اطلاعات ویژه شغل

متغیرها یا سایر عناصر مدل محتوا مشاغل انتخاب شده یا خاص.

اطلاعات مربوط به شغل، مجموعه جامعی از عناصری را که برای یک شغل واحد یا یک خانواده شغلی با تعریف محدود اعمال می شود، جزئیات می دهد. این دامنه به موازات سایر حوزه‌های مدل محتوا است زیرا شامل الزاماتی مانند دانش، مهارت‌ها و وظایف مرتبط با کار، علاوه بر ماشین‌ها، تجهیزات، ابزارها، نرم‌افزارها و کارکنان فناوری اطلاعات است که ممکن است در محل کار خود استفاده کنند. اطلاعات بازار کار تعریف شده توسط صنعت یا شغل نیز در اینجا ارائه شده است. این دامنه به ویژه هنگام توسعه برنامه های کاربردی خاص اطلاعات O*NET اهمیت دارد. به عنوان مثال، برای مشخص کردن آموزش، توسعه توصیف موقعیت یا طراحی مجدد مشاغل، لازم است به اطلاعات توصیفی خاص شغل مراجعه کنید.

 • پوشه ( باز کردن )عنوان
  عنوان و کد اصلی برای شناسایی یک شغل واحد در طبقه بندی O*NET-SOC استفاده می شود
  • عنوان
   عنوان و کد شغلی O*NET-SOC

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )شرح
  بیانیه وظایف مورد نیاز یا مهم که توسط کارگران در یک شغل در طبقه بندی O*NET-SOC انجام می شود.
  • شرح
   شرح شغل O*NET-SOC

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )عناوین جایگزین
  عناوین جایگزین یا “عناوین عمومی” شامل عناوین شغلی مرتبط و عناوین شغلی است که از متصدیان مشاغل، کارشناسان شغلی، سازمان‌های دولتی، گروه‌های حرفه‌ای، ورودی مشتریان، آگهی‌های شغلی کارفرما، و سایر سیستم‌های طبقه‌بندی مشاغل جمع‌آوری شده‌اند.
  • فهرست عناوین جایگزین
   فهرست عناوین جایگزین

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

  • نمونه لیست عناوین گزارش شده
   فهرست نمونه عناوین گزارش شده

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )وظایف
  وظایف خاص شغل
  • فهرست وظیفه یا لیست کار
   لیست وظایف برای هر شغل

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )مهارت های فناوری
  فن آوری اطلاعات و مهارت های نرم افزاری ضروری برای عملکرد یک نقش شغلی.
  • فهرست مهارت های فناوری
   فهرست مهارت های فناوری برای هر شغل.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده

 • پوشه ( باز کردن )ابزار
  ماشین آلات، تجهیزات و ابزار ضروری برای اجرای یک نقش شغلی.
  • فهرست ابزار
   لیست ماشین آلات، تجهیزات و ابزار برای هر شغل.

   داده های جمع آوری شده توسط O*NET Data Collection Program، وزارت کار ایالات متحده