لیست شناسنامه محلات-پروژه های اجتماع محور

کاربر گرامی: برای اینکه در آینده امکان ویرایش مجدد فرم را داشته باشید لازم است در ابتدا حتما ثبت نام نموده و بانام کاربری خود وارد سامانه شده و تکمیل فرم را ادامه بدهید. (چنانچه قبلا ثبت نام نموده باشید اطلاعات شما بعد از ورود به سامانه بطور اتوماتیک در فرم زیر ظاهر خواهد شد)

لیست پروژه های اجتماع محور
نام اجتماع :نام استان :نام شهرستان :آدرس اجتماع :جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یکتاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتاریخ شروع فعالیت سازمان اجتماع محور (گروه اجتماع محور ثبت شده)تعداد اعضای فعال تیمجمعیت تحت پوشش : جدول شماره دوفعالیت هایی که کارشناس تسهیلگر تا مرحله تشکیل تیم در آن اجتماع انجام داده استسرفصل های آموزشی که به تیم داوطلب آموزش داده شده استبرنامه یا برنامه های تدوین شده توسط تیمعنوان فعالیت های انجام شده توسط تیم یا سازمان اجتماع محور
نام اجتماع :نام استان :نام شهرستان :آدرس اجتماع :جمعیت تحت پوشش : جدول شماره یکتاریخ شروع فعالیت تیم داوطلبتاریخ شروع فعالیت سازمان اجتماع محور (گروه اجتماع محور ثبت شده)تعداد اعضای فعال تیمجمعیت تحت پوشش : جدول شماره دوفعالیت هایی که کارشناس تسهیلگر تا مرحله تشکیل تیم در آن اجتماع انجام داده استسرفصل های آموزشی که به تیم داوطلب آموزش داده شده استبرنامه یا برنامه های تدوین شده توسط تیمعنوان فعالیت های انجام شده توسط تیم یا سازمان اجتماع محور