لیست شرکت کنندگان در دوره پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

لیست شرکت کنندگان در دوره پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

ردیف سفارش تاریخ نام نام خانوادگی شرکت شهر
1 2045 2021-11-11 فرحناز محمودی آذر وزارت بهداشت ماکو
2 2247 2021-11-18 سمیه مهدی اخگر ورزش و جوانان سلماس
3 2254 2021-11-18 مهرانگیز ابراهیمی ورزش و جوانان سلماس
4 2257 2021-11-18 مهدی یوسفی بادکی ورزش و جوانان سلماس
5 2260 2021-11-18 حبیب مظاهر اسماعیل پور ورزش و جوانان سلماس
6 2262 2021-11-18 سینا خلیلی چچکی ورزش و جوانان سلماس
7 2305 2021-11-20 محمود رضایی حمزه کندی ورزش و جوانان سلماس
8 2148 2021-11-14 سپیده حسینقلی زاده مکتب النبی ارومیه
9 2381 2021-11-21 هادی حسین پور معونت فنی و عمرانی شهرداری ارومیه یک
10 2429 2021-11-21 منصور کریمی قزلجه قلعه علیا معاونت عمرانی ارومیه
11 2426 2021-11-21 مهدیه آذرم وند معاونت امور زیربنائی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه معاونت فنی و عمرانی سابق ارومیه
12 2270 2021-11-18 مرتضی نوری معاونت امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
13 2427 2021-11-21 اتابک جعفری معاونت امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
14 2367 2021-11-21 مهدی مولائی خانشان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه مرکزی
15 2370 2021-11-21 آرمان شریفی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
16 2385 2021-11-21 وحید قربان قلیلو معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
17 2397 2021-11-21 امیر حاجی حمزه لو معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه/مرکزی/دو
18 2412 2021-11-21 احسان نوری معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
19 2419 2021-11-21 امیر درویش پور معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه/مرکزی/دو
20 2437 2021-11-21 رسول کریمی مقدم معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
21 2438 2021-11-21 سعید علی رضایی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
22 2441 2021-11-21 رسول کریمی مقدم معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
23 2393 2021-11-21 اختر قلی زاده معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری ارومیه ارومیه
24 2394 2021-11-21 سارا اصغرزاده مجدآذر معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری ارومیه ارومیه
25 2366 2021-11-21 یوسف جعفری معاونت امور زیر بنائی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
26 2365 2021-11-21 سالار میرزامحمدی نایبین معاونت امور زیر بنایی وحمل و نقل شهری واحد حفاری ارومیه
27 2382 2021-11-21 مهدی عدالت معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری ارومیه ارومیه
28 2376 2021-11-21 مجید ملکی ثانی معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری مرکزی
29 2975 2021-11-29 خاطره حیدری مرکزمثبت زندگی کد۵۱ چایپاره
30 2983 2021-11-29 خاطره حیدری مرکزمثبت زندگی کد۵۱ چایپاره
31 3084 2021-11-30 سودا نجفی مرکزمثبت زندگی ۱۰۹۳۸ شهر
32 1698 2021-11-02 شفیع مرادی مرکز+زندگی کد747 نالوس
33 3095 2021-11-30 گلاله جواهری مرکز+ زندگی ربط کد 2838 ربط
34 3099 2021-11-30 گلاله جواهری مرکز+ زندگی ربط کد 2838 ربط
35 3206 2021-12-01 نرمین صوفی حسین مرکز مثت زندگی 6262 بوکان مرکزی امیرباد
36 2986 2021-11-29 هاجر حسن نژاد خضرلو مرکز مثبت زندگی کد۵۱ چایپاره
37 3029 2021-11-29 هاجر حسن نژاد خضرلو مرکز مثبت زندگی کد۵۱ چایپاره
38 3010 2021-11-29 میترا رستمی مرکز مثبت زندگی کد247 میاندوآب
39 3054 2021-11-29 میترا رستمی مرکز مثبت زندگی کد247 میاندوآب
40 3087 2021-11-30 کبری ابراهیم زاده مرکز مثبت زندگی کد247 میاندوآب
41 3124 2021-11-30 افسانه مختاری فر مرکز مثبت زندگی کد226 مرکزی
42 3237 2021-12-01 ناهیده ملکوتی مرکز مثبت زندگی کد2005 ارومیه
43 3082 2021-11-30 فریده احمدی مرکز مثبت زندگی کد 923 مهاباد روستای اگریقاش
44 1741 2021-11-04 سیده لیلا سیدی یکشوه مرکز مثبت زندگی کد ۶۲۶۲ بوکان
45 3070 2021-11-30 زین العابدین حسن نژاد مرکز مثبت زندگی کد 51 چایپاره
46 3122 2021-11-30 هیرو واحدی مرکز مثبت زندگی کد ۲۲۶ بوکان
47 2959 2021-11-28 سروه رحیمی مرکز مثبت زندگی کد 226 بوکان بوکان
48 3211 2021-12-01 نیشتمان نورمحمدجانمردی مرکز مثبت زندگی ۶۲۶۳ بوکان.
49 2988 2021-11-29 محسن احمدی مرکز مثبت زندگی ۵۳۷۰ سردشت مرکزی
50 3093 2021-11-30 دلنیا احمدی مرکز مثبت زندگی ۵۳۷۰ سردشت
51 3073 2021-11-30 شیرین ستایش مرکز مثبت زندگی 511 بوکان
52 3091 2021-11-30 شیلان ستایش مرکز مثبت زندگی 511 بوکان
53 3101 2021-11-30 ویدا پاکمنش مرکز مثبت زندگی 511 بوکان
54 2969 2021-11-29 زینب احمدی مرکز مثبت زندگی سردشت
55 2977 2021-11-29 الهام کاظمی مرکز مثبت زندگی شهرستان خوی
56 2992 2021-11-29 فرح بهمنیار مرکز مثبت زندگی اشنویه
57 2995 2021-11-29 فخریه درج در مرکز مثبت زندگی شهر گردکشانه،بخشی لاجان،محله پسوه
58 3109 2021-11-30 سپیده باقی مرکز مثبت زندگی روستای علی آباد
59 3110 2021-11-30 الهام احمدی مرکز مثبت زندگی مرکزی
60 3254 2021-12-01 محسن احمدی مرکز مثبت زندگی سردشت
61 3276 2021-12-01 زینب احمدی مرکز مثبت زندگی سردشت
62 3222 2021-12-01 فرزانه مختارزاده مرکز مثبت زمدگی کد 232 ارومیه
63 3232 2021-12-01 فرزانه مختارزاده مرکز مثبت زمدگی کد 232 ارومیه
64 3233 2021-12-01 ساجده اسلام نژاد مرکز خذمات بهزیستی مهاباد
65 3240 2021-12-01 پری روخوش مرکز خذمات بهزیستی مهاباد
66 3036 2021-11-29 مهدیه قاسمخانی مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد2261 خوی
67 2989 2021-11-29 شکیلا سعیدی پور مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد۱۱۳۳ پیرانشهر خ مولوی شرقی کوچه سوم
68 3229 2021-12-01 زهرا چالش مرکز خدمات بهزیستی کد 10718 مهاباد
69 2473 2021-11-23 ليلا محمدي مركز آموزش فني و حرفه اي نقده نقده
70 3244 2021-12-01 شبنم قلیزاده مذکر مثبت پلدشت
71 3245 2021-12-01 یگانه دباغ دیلمقانی مثبت زندگی8594 سلماس
72 3015 2021-11-29 سمیرا اصلانی مثبت زندگی کد ۹۹۴ ارومیه اسلام اباد دو
73 3136 2021-11-30 سمیرا اصلانی مثبت زندگی کد ۹۹۴ ارومیه اسلام اباد دو
74 3037 2021-11-29 سنور رشیدی مثبت زندگی شهرستان سردشت کد۲۸۳۸ سردشت
75 3059 2021-11-29 سنور رشیدی مثبت زندگی شهرستان سردشت کد۲۸۳۸ سردشت
76 2984 2021-11-29 فاطمه اسمعیلی مثبت زندگی ۹۸۹ ارومیه
77 3241 2021-12-01 مریم معرفت مثبت زندگی 398 ارومیه
78 3112 2021-11-30 ایلاترا بنیامین حیدرلو مثبت زندگی ۲۰۰۶ ارومیه
79 3218 2021-12-01 ایلاترا بنیامین حیدرلو مثبت زندگی ۲۰۰۶ ارومیه
80 3188 2021-11-30 سعید حسن پور مثبت زندگی 1539 فرهنگیان
81 3274 2021-12-01 سمیرا صمدی مثبت زندگی 1539 فرهنگیان
82 2996 2021-11-29 رقیه محمدی مثبت زندگی 11622 ارومیه بخش مرکزی
83 3001 2021-11-29 زهرا زرگر مثبت زندگی 11622 ارومیه بخش مرکزی
84 1271 2021-10-20 وحید کریم پور مثبت زندگی ارومیه
85 1925 2021-11-09 شادی فرهادی مثبت زندگی سردشت
86 2978 2021-11-29 مرضیه صادقی مثبت زندگی شوط
87 2982 2021-11-29 مرضیه صادقی مثبت زندگی شوط
88 3152 2021-11-30 صفورا خضری مثبت زندگی بوکان
89 3220 2021-12-01 حسین احمدی مثبت زندگی سردشت
90 3224 2021-12-01 بهروز جانمحمّدی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیّه
91 3268 2021-12-01 جعفر عسگری کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
92 2069 2021-11-11 مرتضی تقی زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
93 2853 2021-11-28 محمد آقازاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
94 1736 2021-11-03 علی حاجی زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) چالدران
95 1625 2021-10-31 مهدی رضائی عسکر اباد کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکزی
96 3138 2021-11-30 قربان علیزاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
97 1766 2021-11-06 جاوید آرمان پور کمیته امداد امام خمینی(ره) 822051
98 1493 2021-10-27 سهیلا اشرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
99 1496 2021-10-27 خدیجه نصری شیراز کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
100 1595 2021-10-30 نوروزعلی راستگو کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
101 1642 2021-11-01 مهدی قاسمی کاکلر کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
102 1691 2021-11-02 پروین چتری کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
103 1693 2021-11-02 مه لقا قهرمانی کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
104 1711 2021-11-03 میرعلی باقری کمیته امداد امام خمینی(ره) کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه
105 3118 2021-11-30 سعیداله حیدرزاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
106 3210 2021-12-01 شیرین قادری کمیته امداد امام خمینی(ره) مهاباد
107 2785 2021-11-27 مریم شیدائی کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
108 2857 2021-11-28 شیوا آقاپور کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
109 2861 2021-11-28 ثریا جباری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
110 2889 2021-11-28 مریم شیدائی کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
111 2900 2021-11-28 محمد محمدنژاد رندی کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
112 3111 2021-11-30 سمیه پزشکپور کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
113 3130 2021-11-30 احد محرم پور کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
114 3133 2021-11-30 عبداله محمودوند کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
115 3137 2021-11-30 معصوم معصوم زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
116 3196 2021-12-01 جعفر غفاری یلی بلاغ کمیته امداد امام خمینی(ره) مهاباد
117 3236 2021-12-01 زری شبانی کمیته امداد امام خمینی(ره) تکاب
118 1494 2021-10-27 زینب تقی زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) عمار
119 1498 2021-10-27 مینا رضائی آباجلو کمیته امداد امام خمینی(ره) یک
120 1499 2021-10-27 البرز حاجی زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) عمار
121 1501 2021-10-27 جلیل عاشوری کمیته امداد امام خمینی(ره) عمار
122 1502 2021-10-27 احمد مقصد کمیته امداد امام خمینی(ره) عمار
123 1504 2021-10-27 احمد مقصد کمیته امداد امام خمینی(ره) عمار
124 1506 2021-10-27 مهدی طالب سهیلی کمیته امداد امام خمینی(ره) عمار
125 1513 2021-10-27 علی حقی کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه یک
126 1624 2021-10-31 ایرج بیگ زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) آپارتمان های گلشهر
127 1979 2021-11-11 معصومه آقازاده سلطان احمدی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
128 2039 2021-11-11 امیرحسین ایرانپور کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
129 2041 2021-11-11 بهمن شیخلو کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
130 2046 2021-11-11 بهزاد اسلامی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
131 2047 2021-11-11 بهروز سیامکی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
132 2049 2021-11-11 پرویز فداکار کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
133 1491 2021-10-26 فاضل قانع قره باغ کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکزی
134 1492 2021-10-26 لیلا فعال مسکین کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکزی
135 3260 2021-12-01 صابر یگانه وند کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
136 3262 2021-12-01 جعفر علیزاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
137 3265 2021-12-01 سید رحمان تیموری کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
138 1495 2021-10-27 گلاله برارپور پشتکوهی کمیته امداد امام خمینی(ره) نبش ک ۱۴
139 1512 2021-10-27 سید جعفر هاشمی کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکزی
140 1514 2021-10-27 رضا مهرافروز کمیته امداد امام خمینی(ره) مرکزی
141 1626 2021-10-31 تیمور کباری کمیته امداد امام خمینی(ره) کوی عکاسی
142 1690 2021-11-02 امین مختاری برکشادی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سلماس
143 1701 2021-11-02 یونس ایران نژاد کهنه شهری کمیته امداد امام خمینی(ره) 5881753149
144 1702 2021-11-02 اکبر نبی لو کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه 3
145 1709 2021-11-03 تیمور کباری کمیته امداد امام خمینی(ره) کوی عکاسی
146 1740 2021-11-04 الناز خورشیدی فر کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
147 1743 2021-11-04 افسانه ولیزاد کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
148 1745 2021-11-04 شهرام مهدی زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
149 1747 2021-11-04 پریوش فیض الهی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
150 1748 2021-11-04 راضیه فاتحی فر کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
151 1753 2021-11-05 سکینه قربانی کمیته امداد امام خمینی(ره) تکاب
152 1767 2021-11-06 سعید اکبری بخشکند کمیته امداد امام خمینی(ره) سلماس
153 1840 2021-11-08 سمیه قنبرزاده کمیته امداد امام خمینی(ره) سلماس
154 1856 2021-11-08 سحر جهان ارا کمیته امداد امام خمینی(ره) سلماس
155 1862 2021-11-08 فرزان صفی نازلو کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
156 2557 2021-11-24 فهیمه منصوریان کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
157 2784 2021-11-27 یعقوب خدایاری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
158 2985 2021-11-29 رسول جبراییلی کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
159 3000 2021-11-29 حسین قربانی کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
160 3062 2021-11-30 ابرهیم ابراهیم زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
161 3065 2021-11-30 محمدرضا قاسم زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
162 3089 2021-11-30 رحمان قلیزاده فتاحی کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
163 3104 2021-11-30 بهنام رستم زاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
164 3132 2021-11-30 کاظم بایرامی کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
165 3149 2021-11-30 رجب آخونزاده کمیته امداد امام خمینی(ره) ماکو
166 3238 2021-12-01 رضا رفیعی خواجه پاشا کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
167 3250 2021-12-01 رضا یوسفی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
168 3264 2021-12-01 مهدی رنجبر کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
169 3266 2021-12-01 رضا شهسواری کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
170 3269 2021-12-01 سعیده افشاریان کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
171 3270 2021-12-01 حیدر علی پناهی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارومیه
172 1843 2021-11-08 اکبر صمدزاده کمیته امداد امام خمینی(ره) سلماس
173 1744 2021-11-04 حامد افشاران کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی خوی
174 2991 2021-11-29 محمد امین امینی قوه قضائیه اشنویه
175 2309 2021-11-20 پيمان آبروان ملكي فناوري اطلاعات شهرداري اروميه اروميه
176 2337 2021-11-20 حسن یساقی فضای سبز ارومیه
177 2389 2021-11-21 لعیا قلعه مطلق فرهنگی ورزشی ارومیه
178 1927 2021-11-10 پرویز اشرافی فرهنگ وارشاد اسلامی ارومیه
179 1694 2021-11-02 سید مهدی محمودنژاد فرهنگ وارشاد اسلامی ماکو روبروی پارک امام
180 1942 2021-11-10 رقیه اکرمی فرهنگ وارشاد اسلامی ماکو
181 1838 2021-11-08 اکبر کاظمی حیدرلو فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه
182 2033 2021-11-11 کیاوش یوسفی فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه
183 2104 2021-11-13 اکبر کاظمی حیدرلو فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه
184 2015 2021-11-11 ولی لطف دوخت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه
185 1758 2021-11-06 رضا عباسی فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان
186 1759 2021-11-06 رحیم عبدالرحیم زاده فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان
187 1986 2021-11-11 علیرضا نوروزی فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه
188 1898 2021-11-09 سیدیاسر غنی زاده فرمانداری شهرستان سلماس سلماس
189 2348 2021-11-20 اصغر مشعوفی فاوا ارومیه بخش مرکزی منطقه ۵ عمار
190 1644 2021-11-01 رقیه تقی نژاد علوم پزشکی ارومیه یک
191 1646 2021-11-01 شیرین داداشی علوم پزشکی ارومیه خیابان حسنی
192 1830 2021-11-07 رقیه تقی نژاد علوم پزشکی ارومیه ارومیه
193 12822 2021-09-11 ندا کریمی شورای هماهنگی موادمخدر استان ارومیه
194 1272 2021-10-20 ندا کریمی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ارومیه
195 2277 2021-11-19 ندا کریمی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ارومیه
196 1981 2021-11-11 رامین آقاحسن زاده شهرداری یولاگلدی یولاگلدی
197 1999 2021-11-11 رامین آقاحسن زاده شهرداری یولاگلدی یولاگلدی
198 1908 2021-11-09 حمید محمودی شهرداری منطقه یک ارومیه
199 1909 2021-11-09 فاطمه غلامی شهرداری منطقه یک ارومیه
200 1912 2021-11-09 آیسان دادمهر شهرداری منطقه یک ارومیه
201 2118 2021-11-13 یونس قاسمی شهرداری منطقه چهار ارومیه ارومیه
202 1851 2021-11-08 وحید شاه محمدی قره باغ شهرداری منطقه 5 اورمیه اورمیه
203 2375 2021-11-21 ندا نظیف کردلر شهرداری معاونت فنی وعمرانی ارومیه
204 2377 2021-11-21 شهرام عطاری شهرداری معاونت فنی وعمرانی اروميه
205 2297 2021-11-20 میلاد حاجی بیگی شهرداری مرکزی ارومیه
206 2362 2021-11-21 جابر فدائی شیراز شهرداری اورمیه،معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری اورمیه
207 2417 2021-11-21 ایاز خانبابازاد شهرداری اورمیه معاونت امور زیربنایی اورمیه
208 2396 2021-11-21 فریده بابایی شهرداری ارومیه.معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری ارومیه
209 2436 2021-11-21 ایرج فرزاد شهرداری ارومیه منطقه ۵ ارومیه
210 2407 2021-11-21 سارا لطفی خواجه پاشا شهرداری ارومیه معاونت عمرانی ارومیه
211 2409 2021-11-21 پریسا نوری گمیچی شهرداری ارومیه معاونت عمرانی ارومیه
212 2458 2021-11-22 محمد نجاری شیراز شهرداری ارومیه معاونت عمرانی ارومیه
213 2363 2021-11-21 بابک علیزاده شهرداری ارومیه معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل واحد کنترل پروژه شهرک پرواز
214 2401 2021-11-21 جواد ابراهیمی شهرداری ارومیه معاونت امور زیربنایی حمل و نقل شهری ارومیه
215 2386 2021-11-21 علی بهاری شهرداری ارومیه معاونت ارومیه ارومیه
216 2428 2021-11-21 سعید یوسف نژاد شهرداری ارومیه حوزه شهردار ارومیه
217 2384 2021-11-21 فرهاد علی پور حیدرلو شهرداری ارومیه _ معاونت فنی و عمرانی ارومیه
218 2276 2021-11-19 آرزو احمدی شهرداری ارومیه منطقه پنج ارومیه
219 1654 2021-11-01 جواد جوان گورچین قلعه شهرداری ارومیه یک
220 1655 2021-11-01 رضا رزاقی شهرداری ارومیه شهرداری مرکزی
221 2132 2021-11-14 سجاد ریحانیه شهرداری ارومیه ارومیه
222 2151 2021-11-15 حسین تمجیدی شهرداری ارومیه ارومیه
223 2178 2021-11-16 بابک اکبرپورصالح شهرداری ارومیه ارومیه
224 2202 2021-11-16 عیسی صمدی پشتگل شهرداری ارومیه ارومیه
225 2218 2021-11-17 اممین جباریه شهرداری ارومیه 2
226 2223 2021-11-17 مریم برانی شهرداری ارومیه ارومیه
227 2224 2021-11-17 مهدی اصغری ساریجالو شهرداری ارومیه ارومیه
228 2226 2021-11-17 آیدین اعتماد شهرداری ارومیه ارومیه
229 2253 2021-11-18 نعمت اشرفی شهرداری ارومیه ارومیه
230 2263 2021-11-18 علی اکبر آباده ای شهرداری ارومیه ارومیه
231 2288 2021-11-20 نوا محرم اقدم شهرداری ارومیه ارومیه
232 2292 2021-11-20 حسن نیرنیا شهرداری ارومیه ارومیه منطقه 4
233 2301 2021-11-20 میکائیل پرخواه شهرداری ارومیه ارومیه
234 2334 2021-11-20 محرم یوسفی شهرداری ارومیه ارومیه
235 2368 2021-11-21 حسین محمدیان شهرداری ارومیه ارومیه
236 2369 2021-11-21 اسماعیل مخلد شهرداری ارومیه 2
237 2372 2021-11-21 هادی شکرالهی رضائیه شهرداری ارومیه ارومیه
238 2374 2021-11-21 جعفر ایمانی آغ اسماعیلی شهرداری ارومیه ارومیه
239 2378 2021-11-21 غلامرضا نجف پورثانی شهرداری ارومیه ارومیه
240 2379 2021-11-21 امین احمدزاده شهرداری ارومیه ارومیه.
241 2387 2021-11-21 سعید ابول زاده اوصالو شهرداری ارومیه ارومیه
242 2392 2021-11-21 اکبر اسلامی کهنه شهری شهرداری ارومیه ارومیه
243 2395 2021-11-21 بهرام جانی شهرداری ارومیه ارومیه
244 2399 2021-11-21 رضا دوستی شهرداری ارومیه ارومیه
245 2400 2021-11-21 جواد غنی زاده حصار شهرداری ارومیه ارومیه
246 2403 2021-11-21 علی اللهویردی پورفلاح شهرداری ارومیه ارومیه
247 2405 2021-11-21 سعید نجفعلی زاده شهرداری ارومیه ارومیه
248 2411 2021-11-21 میلاد قاسمی شهرداری ارومیه ارومیه
249 2413 2021-11-21 توحید واحد ایمانپور شهرداری ارومیه ارومیه
250 2418 2021-11-21 امیر عبدلی شهرداری ارومیه ارومیه
251 2422 2021-11-21 سجاد نصیری شهرداری ارومیه ارومیه
252 2449 2021-11-21 سجاد دشتی قلعه جق شهرداری ارومیه مرکزی ارومیه
253 2450 2021-11-21 رویا ولی پور شهرداری ارومیه ارومیه
254 2455 2021-11-22 مهران ملک راد شهرداری ارومیه ارومیه
255 2460 2021-11-22 مصطفی جهانی شهرداری ارومیه ارومیه
256 2462 2021-11-22 سپهر کارآمد شهرداری ارومیه ارومیه
257 2463 2021-11-22 علی پاشائی تقلیدآباد شهرداری ارومیه ارومیه
258 2517 2021-11-24 سعید علیزاده زیرمانلو شهرداری ارومیه ارومیه
259 2858 2021-11-28 سپیده هوشمندفر شهرداری ارومیه ارومیه
260 2454 2021-11-22 رجب ادیب قلعه شهرداری ارومیه منطقه پنج ارومیه
261 2315 2021-11-20 میلاد صفری شهرداری ارومیخ ارومیه
262 1779 2021-11-07 عرفان تیزکارد شهرداری ارومیه
263 1841 2021-11-08 توحید مصطفی زاده شهرداری ارومیه
264 2026 2021-11-11 رقیه حسنه قره باغ شهرداری ارومیه
265 2035 2021-11-11 حمید شریفی شهرداری یولاگلدی
266 2044 2021-11-11 علی نظرزاده شهرداری یولاگلدی
267 2303 2021-11-20 سولماز داداش زاده شهرداری ارومیه
268 2345 2021-11-20 مجید حیدرابادی شهرداری ۴
269 2357 2021-11-21 فرهاد محمدی شهرداری 2
270 2410 2021-11-21 آرمان رستمی شهرداری ارومیه
271 2446 2021-11-21 سرخوش عبدلی شهرداری ارومیه
272 2452 2021-11-22 افشین اسماعیلی شهرداری شهر ارونیه
273 2453 2021-11-22 سالار غفاري بالانجي شهرداري اروميه معاونت امور زير بنايي اروميه
274 2404 2021-11-21 احسان شرفي شهرداري اروميه اروميه
275 2423 2021-11-21 غلامرضا شكرى شهردارى اروميه اروميه
276 3243 2021-12-01 عیسی پاشایی شهاب میاندواب
277 2014 2021-11-11 نازیلا همت زادگان شبکه بهداشت و درمان ماکو ماکو
278 2291 2021-11-20 پرویز سلیمانی سیمامنظر و فضای سبز شهری -درآمد ارومیه
279 2268 2021-11-18 آرمان کشمیری حق سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه اررومیه
280 2319 2021-11-20 سپیده پرویزی امامزاده سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه
281 2330 2021-11-20 ارش همایی سیما ومنظروفضای سبز شهری ارومیه
282 2329 2021-11-20 مهدی جبارزاده سیما منظر وفضای سبز شهری مرکزب
283 2259 2021-11-18 عسگر جعفری دولاما سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
284 2235 2021-11-17 علی رضا قلی نژاد سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری ارومیه ارومیه
285 2136 2021-11-14 توحید ملک بهرامی سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
286 2165 2021-11-16 احسان بهلولی نجف آباد سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
287 2166 2021-11-16 رسول عسکری چتاقلو سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
288 2190 2021-11-16 علی حمزه پوور تقلید آباد سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
289 2193 2021-11-16 میلاد مهدی زاده عسگر آباد سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
290 2214 2021-11-17 احمد پیرپاره قره باغ سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه 3
291 2265 2021-11-18 رضا محمدی خانگاه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
292 2425 2021-11-21 مرتضی آقانژاد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری ارومیه
293 2179 2021-11-16 جلال معروفی اقدم سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
294 2237 2021-11-17 محمود اشرفی سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه. ارومیه
295 2380 2021-11-21 طیب تقی زاده سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
296 2388 2021-11-21 هادی مژدهی فرد سازمان مدیریت حمل و نقل بارو مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
297 2137 2021-11-14 محمد جعفری چای کسن سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
298 2169 2021-11-16 شمس اله ولیزاده دستجرد سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
299 2204 2021-11-16 فرهاد آیرملوی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
300 2228 2021-11-17 سمیرا شیری شیخ سرمست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
301 2230 2021-11-17 لیلا جسور لک سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
302 2234 2021-11-17 محمد سلامت عسگر آباد تپه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
303 2243 2021-11-18 میلاد توحیدی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
304 2256 2021-11-18 امین باقری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
305 2258 2021-11-18 ابراهیم دیلمی کوکیا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
306 2313 2021-11-20 مظفر عابدی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
307 2466 2021-11-23 ابراهیم قنبردخت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
308 2467 2021-11-23 عباسعلی جدیدی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه
309 2236 2021-11-17 سیامک محسنی سازمان مدیریت حمل نقل وبارمسافرشهردای ارومیه ارومیه مرکزی جاده دریاچیچست
310 2468 2021-11-23 سعیده قدیری سازمان فنی وحرفه ای مرکزخواهران ارومیه ارومیه
311 2563 2021-11-24 قهرمان بابازاده سازمان فنی و حرفه ای ماکو
312 2568 2021-11-24 جواد شتربانی سازمان فنی و حرفه ای ارومبه
313 1978 2021-11-11 خسرو نعمتي سازمان فنی و حرفه ای بوكان
314 2555 2021-11-24 خسرو نعمتي سازمان فنی و حرفه ای بوكان
315 2558 2021-11-24 محمد اکبرنژاد سازمان فنی و حرفه ای ماکو
316 2760 2021-11-27 صفر شکوری سازمان فنی و حرفه ای ماکو
317 3191 2021-12-01 فاروق انبلی سازمان فنی و حرفه ای اشنویه
318 3194 2021-12-01 فاروق انبلی سازمان فنی و حرفه ای اشنویه
319 3202 2021-12-01 پرواله آیرم سازمان فنی و حرفه ای نقده
320 3205 2021-12-01 سامان محمودی سازمان فنی و حرفه ای اشنویه
321 3246 2021-12-01 لیلا صمدی سازمان فنی و حرفه ای ارومیه
322 2545 2021-11-24 سامان صبوري سازمان فني و حرفه اي ماكو شهرستان ماكو-
323 2783 2021-11-27 عبدالرضا منتظمي كوزه گراني سازمان فني و حرفه اي كشور ماكو
324 2360 2021-11-21 مینا ولادی سازمان فناوری و اطلاعات ارومیه
325 2304 2021-11-20 پریا فیضی سازمان فناوری شهرداری ارومیه ارومیه . منطقه۵
326 2302 2021-11-20 سجاد نکویی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
327 2312 2021-11-20 ندا فتح الله نژاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
328 2314 2021-11-20 رضا سرائی نیا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
329 2318 2021-11-20 رامین حبیب پور سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
330 2347 2021-11-20 شعله آتشین پنجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
331 2447 2021-11-21 رسول علیزاده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ارومیه
332 2333 2021-11-20 هادی حسنی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
333 2326 2021-11-20 هادی شاهی انهر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ارومیه
334 2290 2021-11-20 سحر بدلی قلعه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه اذربایجان غربی/ ارومیه / خیابان تعاون
335 2293 2021-11-20 رضا شکری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
336 2306 2021-11-20 بهروز محمدرضاپور سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
337 2311 2021-11-20 محمد مهدی حبیب زاده آذر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
338 2317 2021-11-20 مقصود پورجعفری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه مرکزی
339 2328 2021-11-20 آراز پاشازاده قورولی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه ارومیه
340 2324 2021-11-20 سیمین غنی زاده سازمان فناوری ارومیه
341 2307 2021-11-20 ليلا عباسي يغموراعلي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اروميه اروميه
342 2373 2021-11-21 سینا جوان بخت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
343 2364 2021-11-21 سهیلا علی محمدپور سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ارومیه
344 2294 2021-11-20 لیلا سلحشور آرین سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
345 2310 2021-11-20 پریسا رضازاده افشاریان سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
346 2358 2021-11-21 مهدی حداد سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه
347 2025 2021-11-11 توحید نوری جاریحانی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی ارومیه
348 2287 2021-11-20 لادن سلطان زاده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی ارومیه
349 2406 2021-11-21 محمدتقی ابوعلیزاده سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ارومیه ارومیه
350 2451 2021-11-21 صابر فرجی خواجه پاشا سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه ارومیه
351 2335 2021-11-20 مهدی حسینی سازمان سیما و منظر وفضای سبز شهری ارومیه
352 2284 2021-11-20 سجاد پناهی سازمان سیما منظر و‌فضای سبز شهری ارومیه
353 2340 2021-11-20 اصغر داداش زاده سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارمیه 822019
354 2299 2021-11-20 سیامک طریقی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
355 2325 2021-11-20 سعید یگانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 822019
356 2338 2021-11-20 علیرضا عبدلی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
357 2351 2021-11-21 عبدالرضا نیک منش سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
358 2356 2021-11-21 رسول عباسی کولق سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ارومیه
359 2261 2021-11-18 پژمان سلامت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه بخش نازلو
360 2279 2021-11-20 رحمت الله بهادری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارویه_بلوار شهید رجائی ۱۸ متری دوم منتظری کوی اول پلاک ۶۸
361 2286 2021-11-20 مهدی خدایار طسمالو سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه
362 2339 2021-11-20 نادر محمودی سازمان سیما منظر و فضای سبز سهری پرهیزکار
363 2285 2021-11-20 سحر موسوی سازمان سیما منظر و فصلی سبز شهری شهرداری ارومیه ارومیه
364 2331 2021-11-20 امین الهی سازمان سیما منظر فضای سبز شهری ارومیه
365 2252 2021-11-18 یوسف فکری اصل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه ارومیه
366 1597 2021-10-30 ابراهیم سعادت سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی 837024
367 1598 2021-10-30 ابراهیم سعادت سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی 837024
368 1737 2021-11-03 سیروان عبداله زاده سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی بوکان
369 2997 2021-11-29 مرتضی دشتی سازمان زندانها –زندان نقده نقده
370 1604 2021-10-30 ابراهیم سعادت سازمان زندانها 2
371 2875 2021-11-28 مهدی حکمت سازمان زندانها ارومیه
372 3277 2021-12-01 انور حسین پور سازمان زندانها مهاباد
373 2244 2021-11-18 علی خداشناس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
374 2245 2021-11-18 علی صمدیان وکیل جسور سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ارومیه ارومیه
375 2464 2021-11-22 لیلا قره آغاجی سازمان حمل و نقل بار ومسافر لرومیه
376 3026 2021-11-29 محمدرضا کاری سازمان بهزیستی مرکز خدمات بهزیستی +زندگی کد2980 ارومیه
377 3043 2021-11-29 خانزاد امامیان سازمان بهزیستی مثبت زندگی مرکز511 محله
378 2904 2021-11-28 سلما خشنود قره قشلاقی سازمان بهزیستی سلماس
379 2958 2021-11-28 سلما خشنود قره قشلاقی سازمان بهزیستی سلماس
380 2248 2021-11-18 فاطمه طالب زاده سازمان بهزیستی میاندوآب
381 2156 2021-11-15 مهری داداشیان سازمان بهزیستی شاهین دژ
382 2173 2021-11-16 سمیه نورپور سازمان بهزیستی شاهین دژ
383 2176 2021-11-16 ولی بخشی سازمان بهزیستی شاهین دژ
384 2181 2021-11-16 فری نار اریبی سازمان بهزیستی ارومیه
385 2101 2021-11-12 لاله جلبری سازمان بهزیستی ارومیه
386 2119 2021-11-13 فاطمه حسن زاده سازمان بهزیستی ارومیه
387 2123 2021-11-13 جمال احمدی سازمان بهزیستی سردشت
388 2232 2021-11-17 جمال احمدی سازمان بهزیستی سردشت
389 2972 2021-11-29 اسماعیل دبیری سازمان بهزیستی شهرستان چالدران
390 3088 2021-11-30 مرتضی چهاردولی سازمان بهزیستی شاهین دژ
391 3094 2021-11-30 مینا خدری سازمان بهزیستی بوکان
392 3134 2021-11-30 اسماعیل دبیری سازمان بهزیستی شهرستان چالدران
393 3193 2021-12-01 مینا خدری سازمان بهزیستی بوکان
394 1159 2021-10-09 ویدا پاکمنش سازمان بهزیستی بوکان
395 2112 2021-11-13 سیامک محمدامینی سازمان بهزیستی مهاباد
396 3046 2021-11-29 عبداله ملائی سازمان بهزیستی مهاباد
397 2146 2021-11-14 کمال عیسی زاده جاندار سازمان بهزیستی سلماس
398 2149 2021-11-14 کمال عیسی زاده جاندار سازمان بهزیستی سلماس
399 2994 2021-11-29 عبدالرحمن ملائی سازمان بهزیستی سردشت
400 1245 2021-10-19 پروین محمدپوری سازمان بهزیستی ارومیه
401 1742 2021-11-04 رضا علیاری سازمان بهزیستی ارومیه
402 3056 2021-11-29 پروین محمدپوری سازمان بهزیستی ارومیه
403 2198 2021-11-16 شهرام دلنواز سازمان بهزیستی ارومیه
404 1155 2021-10-09 پیروزه محمودپوری سازمان بهزیستی جنب شرکت ثنایی
405 1463 2021-10-22 پروین محمدپوری سازمان بهزیستی 1
406 1699 2021-11-02 خدیجه بلالی تمر سازمان بهزیستی ارومیه
407 1746 2021-11-04 سارا مولودی سازمان بهزیستی 4
408 1854 2021-11-08 سیده سروه ایوبیان مرکزی سازمان بهزیستی مرکزی  مهاباد
409 1903 2021-11-09 دلشاد ‌پوردلخون سازمان بهزیستی بوکان
410 2021 2021-11-11 ژیلا حسن زاده سازمان بهزیستی قره ضیاالدین
411 2028 2021-11-11 اعظم حسین نژاد سازمان بهزیستی شوط
412 2125 2021-11-14 فاطمه یوسفی سازمان بهزیستی چایپاره
413 2127 2021-11-14 زهرا نوروزی سازمان بهزیستی مرکزی
414 2158 2021-11-15 مدینه نعمتی سازمان بهزیستی آ_غ -پلدشت
415 2167 2021-11-16 امیر دولتی سازمان بهزیستی ارومیه
416 2195 2021-11-16 صلاح نادری سازمان بهزیستی بوکان
417 2209 2021-11-17 صائب سعدی سازمان بهزیستی چایپاره
418 2211 2021-11-17 محمد مشهدی زاده سازمان بهزیستی پلدشت
419 2213 2021-11-17 علی اصغر اکبری سازمان بهزیستی ماکو
420 2216 2021-11-17 سکینه حاجی زاده سازمان بهزیستی 5
421 2220 2021-11-17 صلاح نادری سازمان بهزیستی بوکان
422 2222 2021-11-17 مینا خضرلو سازمان بهزیستی چایپاره
423 2227 2021-11-17 رضا وفی سازمان بهزیستی مرکزی
424 2241 2021-11-18 تیمور گلیکانلوی میلان سازمان بهزیستی ماکو
425 2323 2021-11-20 فرخنده عسگری سازمان بهزیستی آ_غ -پلدشت
426 2350 2021-11-21 رحیمه واحدی سازمان بهزیستی ارومیه
427 2352 2021-11-21 یاسمن چاوشی سازمان بهزیستی سلماس
428 2353 2021-11-21 شادی اباذرپورناکی سازمان بهزیستی سلماس
429 2359 2021-11-21 نازیلا سهراب نارکی سازمان بهزیستی سلماس
430 2361 2021-11-21 صابر اسمعیلی سازمان بهزیستی سلماس روستای سرای ملک
431 2391 2021-11-21 زهرا آغ باشلو سازمان بهزیستی سلماس
432 2402 2021-11-21 ابراهیم حسن زاده سازمان بهزیستی سلماس
433 2416 2021-11-21 سعید نادری سازمان بهزیستی سلماس
434 2920 2021-11-28 هاجر یوسفیان سازمان بهزیستی کشاورز
435 2930 2021-11-28 ملائیکه شادمهر سازمان بهزیستی ماکو
436 2961 2021-11-28 نازیلا دیده سازمان بهزیستی میاندوآب
437 2976 2021-11-29 سکینه امینی فر سازمان بهزیستی شهرستان چالدران
438 2979 2021-11-29 سارا مولودی سازمان بهزیستی بوکان
439 2987 2021-11-29 نازیلا اکبری سازمان بهزیستی میاندواب
440 3030 2021-11-29 پرویز صمدی سازمان بهزیستی مرکزی
441 3038 2021-11-29 هاجر یوسفیان سازمان بهزیستی کشاورز
442 3041 2021-11-29 سکینه زنده دل سازمان بهزیستی چهاربرج
443 3044 2021-11-29 دلنیا خسروی سازمان بهزیستی مهاباد
444 3045 2021-11-29 کلثوم خزالی سازمان بهزیستی سردشت
445 3050 2021-11-29 ناصر ذاکری سازمان بهزیستی خوی
446 3052 2021-11-29 elnaz farokhnia سازمان بهزیستی ارومیه
447 3068 2021-11-30 زهرا حکیمی سازمان بهزیستی شهرستان چالدران
448 3069 2021-11-30 فهیمه اسماعیلی سازمان بهزیستی بوکان
449 3074 2021-11-30 سمیه محمدی سازمان بهزیستی سردشت
450 3078 2021-11-30 اسرین گل محمدی سازمان بهزیستی بوکان .شهرک نساجی .انتهای کوچه زانا۴
451 3119 2021-11-30 دلشاد ‌پوردلخون سازمان بهزیستی بوکان
452 3125 2021-11-30 شهلا ابراهیمی سازمان بهزیستی بوکان
453 3127 2021-11-30 شلیر حسن‌ زاده سازمان بهزیستی بوکان
454 3139 2021-11-30 هاجر یوسفیان سازمان بهزیستی کشاورز
455 3141 2021-11-30 هاجر یوسفیان سازمان بهزیستی کشاورز
456 3153 2021-11-30 هاجر یوسفیان سازمان بهزیستی کشاورز
457 3160 2021-11-30 چيمن آسوبار سازمان بهزیستی نقده
458 3162 2021-11-30 دلنیا خسروی سازمان بهزیستی مهاباد
459 3168 2021-11-30 بهاره معروفی سازمان بهزیستی مهاباد
460 3170 2021-11-30 لیلا صفدری سازمان بهزیستی شاهیندژ
461 3171 2021-11-30 دلنیا خسروی سازمان بهزیستی مهاباد
462 3177 2021-11-30 سحر دیده سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی -شهرستان میاندوآب
463 3184 2021-11-30 سیما فرهنگ سازمان بهزیستی مهاباد
464 3209 2021-12-01 کوثر احمدی سازمان بهزیستی بوکان
465 3217 2021-12-01 فرشته اسماعیلی سازمان بهزیستی بوکان
466 3275 2021-12-01 سودابه اوجاقلو سازمان بهزیستی میاندواب
467 2163 2021-11-15 معصومه مشمول سازمان بهزیستی ارومیه
468 12509 2021-09-07 نرگس محمدپوری سازمان بهزیستی ارومیه
469 12008 2021-09-02 ذکریا محترم سازمان بهزیستی ارومیه
470 13280 2021-09-13 آرزو بلادرنگ سازمان بهزیستی ارومیه
471 15180 2021-09-21 آرزو بلادرنگ سازمان بهزیستی ارومیه
472 13334 2021-09-14 ولی بخشی سازمان بهزیستی شاهین دژ
473 13358 2021-09-14 مهناز اشکی سازمان بهزیستی شاهین دژ
474 13415 2021-09-14 سمیه غزنوی سازمان بهزیستی شاهین دژ
475 13439 2021-09-14 مهری داداشیان سازمان بهزیستی شاهین دژ
476 13629 2021-09-15 سمیه نورپور سازمان بهزیستی شاهین دژ
477 13761 2021-09-15 نسرین قلی بیگی سازمان بهزیستی ارومیه
478 12835 2021-09-11 حمیدرضا سوری سازمان بهزیستی ارومیه
479 13230 2021-09-13 محمد عموزاده حیدرانلو سازمان بهزیستی سیه چشمه ـ چالدران
480 13778 2021-09-15 حمیدرضا سوری سازمان بهزیستی ارومیه
481 14075 2021-09-16 معصومه ملکوتی سازمان بهزیستی ارومیه
482 14089 2021-09-16 زمند سعدیه سازمان بهزیستی مهاباد
483 14098 2021-09-16 سیران فرجی سازمان بهزیستی مهاباد
484 15220 2021-09-21 مهتاب حیدری سازمان بهزیستی مهاباد
485 13298 2021-09-13 رضوان عزیزی سازمان بهزیستی ماکو
486 13300 2021-09-13 رحیم عزیزی سازمان بهزیستی ماکو
487 13311 2021-09-13 مهرانگیز نبی زاده سازمان بهزیستی ماکو
488 13935 2021-09-15 فرزاد حق دوست سازمان بهزیستی مهاباد
489 13223 2021-09-13 توحید پیشه گر سازمان بهزیستی سلماس
490 13231 2021-09-13 اکرم عالی مسلک سازمان بهزیستی سلماس
491 13664 2021-09-15 فاطمه ابراهیمی سازمان بهزیستی سلماس
492 13796 2021-09-15 رضا خداوردی زاده سازمان بهزیستی سلماس
493 15094 2021-09-20 ژاله دهقان سوره سازمان بهزیستی سلماس
494 15259 2021-09-21 خدیجه قنادی سازمان بهزیستی سلماس
495 15321 2021-09-21 زرین ناصری سازمان بهزیستی سلماس
496 15325 2021-09-21 زرین ناصری سازمان بهزیستی سلماس
497 15327 2021-09-21 زرین ناصری دیلمقانی سازمان بهزیستی سلماس
498 15331 2021-09-21 زرین ناصری سازمان بهزیستی سلماس
499 13141 2021-09-13 شفق سلطانی سازمان بهزیستی ماکو
500 13205 2021-09-13 اسما همتی سازمان بهزیستی ماکو
501 13321 2021-09-13 علی اکبریان سازمان بهزیستی شاهین دژ
502 12322 2021-09-05 پیام فرخی سازمان بهزیستی ارومیه
503 12508 2021-09-07 بهنام ایلخانی سازمان بهزیستی ارومیه
504 12589 2021-09-08 پروانه رضائی سازمان بهزیستی ارومیه
505 13366 2021-09-14 فرزانه ظاهری سازمان بهزیستی سردشت
506 13382 2021-09-14 کلثوم خزالی سازمان بهزیستی سردشت
507 13397 2021-09-14 لیلا قربانی پور سازمان بهزیستی سردشت
508 13665 2021-09-15 میترا قصابی علمداری سازمان بهزیستی ارومیه
509 13826 2021-09-15 پروین محمدپوری سازمان بهزیستی ارومیه
510 12718 2021-09-09 فریبا محمدی سازمان بهزیستی ارومیه
511 14030 2021-09-16 فرزانه سیدغلامی سازمان بهزیستی ارومیه
512 12879 2021-09-11 فاطمه پیامی سازمان بهزیستی ارومیه
513 12971 2021-09-12 قادر اوجاخقلی سازمان بهزیستی قره ضیاء الدین ـ چایپاره
514 13000 2021-09-12 رضا مقصودی سازمان بهزیستی ارومیه
515 13001 2021-09-12 رضا مقصودی سازمان بهزیستی ارومیه
516 13073 2021-09-12 امیر اسلامی سازمان بهزیستی سلماس
517 13075 2021-09-12 امیر اسلامی سازمان بهزیستی سلماس
518 13087 2021-09-12 امیر اسلامی سازمان بهزیستی سلماس
519 13142 2021-09-13 مریم سلماسی سازمان بهزیستی سیه چشمه ـ چالدران
520 13146 2021-09-13 سیامک محمدامینی سازمان بهزیستی مهاباد
521 13172 2021-09-13 مهین اختری راد سازمان بهزیستی مهاباد
522 13176 2021-09-13 محمد مشهدی زاده سازمان بهزیستی پلدشت
523 13179 2021-09-13 بطول محمودپور سازمان بهزیستی سیه چشمه ـ چالدران
524 13188 2021-09-13 ژیلا عصمت زاده سازمان بهزیستی نقده
525 13196 2021-09-13 فرخنده عسگری سازمان بهزیستی پلدشت
526 13218 2021-09-13 بنفشه مولودی سازمان بهزیستی مهاباد
527 13220 2021-09-13 صلاح نادری سازمان بهزیستی بوکان
528 13258 2021-09-13 ژیلا عصمت زاده سازمان بهزیستی نقده
529 13261 2021-09-13 ژیلا عصمت زاده سازمان بهزیستی نقده
530 13277 2021-09-13 تیمور گلیکانلوی میلان سازمان بهزیستی ماکو
531 13316 2021-09-13 هما خلیلی سازمان بهزیستی اشنویه
532 13322 2021-09-13 سیمین عذار قادرزاده سازمان بهزیستی مهاباد
533 13323 2021-09-13 سهیلا قویدل سازمان بهزیستی مهاباد
534 13324 2021-09-14 محمد حسن زاده سازمان بهزیستی قره ضیاء الدین ـ چایپاره
535 13325 2021-09-14 یلدا اکبری پورصالح سازمان بهزیستی ارومیه
536 13336 2021-09-14 اعظم حسین نژاد سازمان بهزیستی شوط
537 13345 2021-09-14 حجت مهدی پور سازمان بهزیستی شوط
538 13347 2021-09-14 علی اصغر اکبری سازمان بهزیستی ماکو
539 13364 2021-09-14 حجت وطن دوست سازمان بهزیستی شاهین دژ
540 13404 2021-09-14 محمدعلی ارمند سازمان بهزیستی شاهین دژ
541 13433 2021-09-14 اکرم احمدی سازمان بهزیستی سیه چشمه ـ چالدران
542 13452 2021-09-14 نسرین رسولی سازمان بهزیستی اشنویه
543 13456 2021-09-14 حجت وطن دوست سازمان بهزیستی شاهین دژ
544 13533 2021-09-14 اشرف حسینی سازمان بهزیستی ماکو
545 13579 2021-09-14 رقیه حاجی زاده سازمان بهزیستی سلماس
546 13622 2021-09-15 سیده نازنین خاتم پور سازمان بهزیستی اشنویه
547 13633 2021-09-15 حجت وطن دوست سازمان بهزیستی شاهین دژ
548 13638 2021-09-15 فاطمه سلمان نژاد سازمان بهزیستی سیه چشمه ـ چالدران
549 13735 2021-09-15 امین علیزاده سازمان بهزیستی ارومیه
550 13762 2021-09-15 نادیه علی پاشائی سازمان بهزیستی اشنویه
551 13769 2021-09-15 نادیه علی پاشائی سازمان بهزیستی اشنویه
552 13790 2021-09-15 شهین عبدالهی سازمان بهزیستی ماکو
553 13824 2021-09-15 یلدا میرحیدر قارسی سازمان بهزیستی ارومیه
554 13827 2021-09-15 شهین جمشیدی ثانی سازمان بهزیستی ارومیه
555 13832 2021-09-15 رحیم حسنی سازمان بهزیستی مهاباد
556 13834 2021-09-15 کمال عیسی زاده جاندار سازمان بهزیستی سلماس
557 14037 2021-09-16 رقیه اکبری سازمان بهزیستی خوی
558 14045 2021-09-16 فاطمه یوسفی سازمان بهزیستی قره ضیاء الدین ـ چایپاره
559 14046 2021-09-16 یاسین طه هیق سازمان بهزیستی اشنویه
560 14064 2021-09-16 ساسان فرهنگ سازمان بهزیستی مهاباد
561 14082 2021-09-16 صدیقه فارسی سازمان بهزیستی سلماس
562 14093 2021-09-16 رویا رضائی عسکر آباد سازمان بهزیستی ارومیه
563 14094 2021-09-16 مینا عباسپور سازمان بهزیستی ارومیه
564 14105 2021-09-16 سهیلا دیلمی تومتری سازمان بهزیستی مهاباد
565 14108 2021-09-16 مدینه نعمتی سازمان بهزیستی پلدشت
566 14115 2021-09-16 گلاله انجام سازمان بهزیستی مهاباد
567 14124 2021-09-16 غلامرضا شهبازپور سازمان بهزیستی شوط
568 14128 2021-09-16 حمیرا عباس نژاد سازمان بهزیستی شوط
569 14137 2021-09-16 کریم رحیم اوغلی سازمان بهزیستی خوی
570 14210 2021-09-16 سهیلا قربان زاده سازمان بهزیستی پلدشت
571 14295 2021-09-18 حسن قلی زاده سازمان بهزیستی ارومیه
572 14336 2021-09-18 رقیه رمضان زاده سازمان بهزیستی نازک علیا
573 15055 2021-09-20 فرحناز آرین فر سازمان بهزیستی ارومیه
574 15056 2021-09-20 زهرا نوری نیا سازمان بهزیستی ارومیه
575 15064 2021-09-20 فاطمه سقایی سازمان بهزیستی ارومیه
576 15076 2021-09-20 سهیلا ثریا سازمان بهزیستی ارومیه
577 15085 2021-09-20 وحیده تقوی آلقو سازمان بهزیستی ارومیه
578 15092 2021-09-20 مریم بابایی کاکلر سازمان بهزیستی ارومیه
579 15107 2021-09-20 نجیبه زارع کهریز سازمان بهزیستی ارومیه
580 15113 2021-09-20 زهرا سخنور سازمان بهزیستی ارومیه
581 15119 2021-09-20 افشار طالعی خرگوش سازمان بهزیستی ارومیه
582 15126 2021-09-21 زهرا نوری نیا سازمان بهزیستی ارومیه
583 15131 2021-09-21 فاطمه شیری سازمان بهزیستی ارومیه
584 15136 2021-09-21 فریبا تقوی سازمان بهزیستی ارومیه
585 15137 2021-09-21 ناصر عزیزی سازمان بهزیستی ارومیه
586 15147 2021-09-21 سید رحیم جمهری کهنه شهری سازمان بهزیستی ارومیه
587 15152 2021-09-21 سید رحیم جمهری کهنه شهری سازمان بهزیستی ارومیه
588 15155 2021-09-21 مهدی آجودانی سازمان بهزیستی ارومیه
589 15156 2021-09-21 سید رحیم جمهری کهنه شهری سازمان بهزیستی ارومیه
590 15159 2021-09-21 سید رحیم جمهری کهنه شهری سازمان بهزیستی ارومیه
591 15179 2021-09-21 حدیث درویش نژاد سازمان بهزیستی ارومیه
592 15194 2021-09-21 مریم ندری سازمان بهزیستی ارومیه
593 15201 2021-09-21 فریبا مصری سازمان بهزیستی ارومیه
594 15202 2021-09-21 حسن قلی زاده سازمان بهزیستی ارومیه
595 15210 2021-09-21 سجاد مقنی سازمان بهزیستی خوی
596 15212 2021-09-21 سمیرا قاسمی سازمان بهزیستی ارومیه
597 15232 2021-09-21 زینب پرسم سازمان بهزیستی ارومیه
598 15255 2021-09-21 نجیبه هاشمی سازمان بهزیستی ارومیه
599 15260 2021-09-21 شهلا پورهاجری سازمان بهزیستی ارومیه
600 15275 2021-09-21 محمدرشید صمدی سازمان بهزیستی ارومیه
601 15278 2021-09-21 فاطمه عبداله زاده سازمان بهزیستی سلماس
602 15280 2021-09-21 معصومه فاتحی سازمان بهزیستی مهاباد
603 15281 2021-09-21 رقیه اکبری سازمان بهزیستی خوی
604 15282 2021-09-21 معصومه فاتحی سازمان بهزیستی مهاباد
605 15296 2021-09-21 حسن قلیزاده سازمان بهزیستی ارومیه
606 15298 2021-09-21 مهدیه منوچهری امامقلی کندی سازمان بهزیستی ارومیه
607 15309 2021-09-21 cdkf k[t chni سازمان بهزیستی نقده
608 15310 2021-09-21 حسن قلیزاده سازمان بهزیستی ارومیه
609 15314 2021-09-21 نیشتمان احمدی سازمان بهزیستی مهاباد
610 15316 2021-09-21 نیشتمان احمدی سازمان بهزیستی مهاباد
611 15324 2021-09-21 فریبا یعقوبی سازمان بهزیستی نقده
612 15333 2021-09-21 زرین ناصری دیلمقانی سازمان بهزیستی سلماس
613 15347 2021-09-21 فرخنده عسگری سازمان بهزیستی پلدشت
614 15357 2021-09-21 فرخنده عسگری سازمان بهزیستی پلدشت
615 15080 2021-09-20 زهرا سخنور سازمان بهزیستی ارومیه
616 15082 2021-09-20 زهرا سخنور سازمان بهزیستی ارومیه
617 13857 2021-09-15 صابر اسمعیلی سازمان بهزیستی سلماس
618 12884 2021-09-11 مهدی مطلبی سازمان بهزیستی ارومیه
619 13441 2021-09-14 محمدرضا تبریزی سازمان بهزیستی ارومیه
620 13632 2021-09-15 مریم قلیزاده سازمان بهزیستی ارومیه
621 13229 2021-09-13 محمود پرویز سازمان بهزیستی نقده
622 13247 2021-09-13 علی حسینی سازمان بهزیستی نقده
623 13682 2021-09-15 گلاویژ بیگی پور سازمان بهزیستی مهاباد
624 14047 2021-09-16 محمد آهن جان سازمان بهزیستی مهاباد
625 14165 2021-09-16 زینب ابراهمیان اصل سازمان بهزیستی مهاباد
626 14191 2021-09-16 زینب ابراهمیان اصل سازمان بهزیستی مهاباد
627 13164 2021-09-13 محمد محمودی سازمان بهزیستی پیرانشهر
628 13674 2021-09-15 رسول پاسبان سازمان بهزیستی پیرانشهر
629 13684 2021-09-15 رسول پاسبان سازمان بهزیستی پیرانشهر
630 13801 2021-09-15 محمد رئوف رحمانپور سازمان بهزیستی پیرانشهر
631 13802 2021-09-15 فاطمه عبدالله زاده سازمان بهزیستی پیرانشهر
632 13806 2021-09-15 زبیده حاجی قارنائی سازمان بهزیستی پیرانشهر
633 13807 2021-09-15 عایشه اندرخورد سازمان بهزیستی پیرانشهر
634 13144 2021-09-13 سید ابراهیم ایراندوست سازمان بهزیستی اشنویه
635 13183 2021-09-13 سید ابراهیم ایراندوست سازمان بهزیستی اشنویه
636 13250 2021-09-13 عبدالاحد حمزه کانی سرخ سازمان بهزیستی اشنویه
637 13252 2021-09-13 عبدالاحد حمزه کانی سرخ سازمان بهزیستی اشنویه
638 13357 2021-09-14 فخرالدین پنهانی سازمان بهزیستی اشنویه
639 13173 2021-09-13 امیر زوار سازمان بهزیستی تکاب
640 13199 2021-09-13 هوشنگ قربانی سازمان بهزیستی تکاب
641 13209 2021-09-13 امیر زوار سازمان بهزیستی تکاب
642 13237 2021-09-13 کیومرث ارجمند قجور سازمان بهزیستی تکاب
643 13260 2021-09-13 عباس اعقابی حسن آباد سازمان بهزیستی تکاب
644 13264 2021-09-13 علی نعمت الهی سازمان بهزیستی تکاب
645 13396 2021-09-14 حاجیه قاسمی سازمان بهزیستی تکاب
646 13751 2021-09-15 زهرا هاشمی سازمان بهزیستی تکاب
647 13760 2021-09-15 سهیلا سرحدی سازمان بهزیستی تکاب
648 13768 2021-09-15 رقیه قهرمانی سازمان بهزیستی تکاب
649 13800 2021-09-15 ادریس محمودی سازمان بهزیستی پیرانشهر
650 15058 2021-09-20 فتاح آزور سازمان بهزیستی پیرانشهر
651 13378 2021-09-14 زیبا قاضی زاده سازمان بهزیستی اشنویه
652 13651 2021-09-15 ابوبکر مامندی سازمان بهزیستی مهاباد
653 14097 2021-09-16 سارا احمدی سازمان بهزیستی مهاباد
654 14688 2021-09-19 مهری علی پور سازمان بهزیستی مهاباد
655 14690 2021-09-19 مهری علی پور سازمان بهزیستی مهاباد
656 15062 2021-09-20 Maryam Sharifi سازمان بهزیستی بوکان
657 14684 2021-09-19 مهری علی پور سازمان بهزیستی مهاباد
658 2599 2021-11-25 راحله میرخواجه الدین سازمان آموزش فنی وحرفه ای آذربایجانغربی ارومیه
659 2569 2021-11-25 حمید احمدی پهلوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تکاب
660 2238 2021-11-17 بهمن پروینی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
661 2469 2021-11-23 سعیده رزمیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
662 2490 2021-11-24 حیدر محرم زاده سازمان آموزش فنی و حرفه ای ماکو
663 2597 2021-11-25 آذر خادم پیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
664 2850 2021-11-28 میراسلام حسینی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ماکو
665 2963 2021-11-29 سیما خشکباری سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
666 2477 2021-11-23 سیدرحیم جاویدمهر سازمان آموزش فنی و حرفه ای مهاباد
667 2472 2021-11-23 دلبر محمدي قشلاق سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
668 2480 2021-11-24 دلبر محمدي قشلاق سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
669 2542 2021-11-24 فاطمه رستمي سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
670 2549 2021-11-24 شهلا حاجي زاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
671 2571 2021-11-25 طيبه سليماني سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
672 2581 2021-11-25 فريبا جانفدا سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
673 2874 2021-11-28 سهيلا محمدي چهره گشا سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
674 2887 2021-11-28 فاطمه منير سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
675 3203 2021-12-01 مينا نعمتي سازمان آموزش فنی و حرفه ای اروميه
676 3161 2021-11-30 معصومه پارسانیا سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
677 2739 2021-11-26 مهدی فتحی پور سازمان آموزش فنی و حرفه ای نقده
678 2746 2021-11-27 ماهی نوریه آذر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کوی هجرت
679 3080 2021-11-30 جواد حسن قلی پور سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
680 3081 2021-11-30 راحله رقمی خسروشاهی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارومیه
681 2481 2021-11-24 محمدعلي موسي زاده سازمان آموزش فني و حرفه اي ارومیه
682 2745 2021-11-27 رقيه بهبودي گل اشاقه سازمان آموزش فني و حرفه اي اروميه
683 3063 2021-11-30 محمدعلي زاده سازمان آموزش فني و حرفه اي ارومیه
684 1787 2021-11-07 علیرضا دادگر سازمان آتش نشانی ارومیه
685 2117 2021-11-13 حبیب شفیع نژاد راه و شهرسازی ارومیه
686 2162 2021-11-15 حبیب شفیع نژاد راه و شهرسازی ارومیه
687 2782 2021-11-27 حبیب شفیع نژاد راه و شهرسازی ارومیه
688 2072 2021-11-11 آذر محمدی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ماکو
689 1997 2021-11-11 سكينه صفرى دانشگاه علوم پزشكى اورميه ماكو
690 1490 2021-10-26 میلاد صادقی جمعیت هلال احمر ارومیه
691 1584 2021-10-28 ابراهیم ستمدیده جمعیت هلال احمر شهرستان
692 1489 2021-10-26 بهنام بابازاده جمعیت هلال احمر چایپاره جنب فرمانداری
693 2550 2021-11-24 حسین ابراهیمی جمعیت هلال احمر سردشت
694 3190 2021-12-01 عسگر علیپور جمعیت هلال احمر چالدران -بخش مرکزی – خیابان بهارستان شمالی
695 3227 2021-12-01 رقیه عبداله زاده خانقاه جمعیت هلال احمر چالدران
696 2743 2021-11-27 یاسر اسگندری جمعیت هلال احمر شوط
697 3208 2021-12-01 رضا حسن زاده جمعیت هلال احمر چالدران
698 1503 2021-10-27 شایسته ابراهیمی جمعیت هلال احمر ۲
699 1509 2021-10-27 شایسته ابراهیمی جمعیت هلال احمر ۲
700 1510 2021-10-27 اسماعیل تباک جمعیت هلال احمر بوکان
701 2478 2021-11-23 آرمین اوجاقی جمعیت هلال احمر ماکو
702 3169 2021-11-30 امین اوجاقی جمعیت هلال احمر پلدشت
703 1784 2021-11-07 سیده سروه ایوبیان مرکزی جمعیت خیریه و عام المنفعه خدمات اجتماعی نورافزای مهاباد مرکزی  مهاباد
704 3181 2021-11-30 رابعه ابراهیمی اصل جامعه معلولین بهار مثبت زندگی ۳۷۹ پیرانشهر
705 1757 2021-11-05 جواد متقی بیمارستان طالقانی ارومیه
706 1987 2021-11-11 فریدا آقاپور ساعتلو بیمارستان طالقانی ارومیه
707 1995 2021-11-11 مهری منافی تومتری بیمارستان طالقانی ارومیه
708 1996 2021-11-11 میثم راستگو سعیدلو بیمارستان طالقانی ارومیه
709 2013 2021-11-11 سارا پناهلو بیمارستان طالقانی ارومیه
710 2048 2021-11-11 مریم اروج زاده بیمارستان طالقانی ارومیه
711 2052 2021-11-11 رقیه ولی پور بیمارستان طالقانی ارومیه
712 2053 2021-11-11 رقیه ولی پور بیمارستان طالقانی ارومیه
713 2139 2021-11-14 پریسا کرم قره قشلاق بیمارستان طالقانی ارومیه
714 2003 2021-11-11 نسرين رحماني مير شكارلو بيمارستان طالقاني اروميه
715 3167 2021-11-30 حوریه گل احمدی بهزیستی+زندگی کد ۴۸۳ خوی
716 2153 2021-11-15 عادل اسمعیل نژاد بهزیستی آذربایجان غربی ارومیه
717 2183 2021-11-16 سنور قاضی بهزیستی ارومیه مرکزی
718 2308 2021-11-20 علیرضا صفدری بهزیستی ارومیه ارومیه
719 1713 2021-11-03 رزگار فیض الهی بهداشت کلتپه بوکان
720 1894 2021-11-08 رقیه فرج الهی به زیستن راز سلامتی ارومیه
721 3140 2021-11-30 رقیه فرج الهی به زیستن راز سلامتی ارومیه
722 2631 2021-11-25 معصومه کاووس بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
723 2630 2021-11-25 محمدرضا کاووس بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
724 2672 2021-11-26 عزیز اسدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
725 2675 2021-11-26 ناهید رضایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
726 2676 2021-11-26 نجیبه رضائی دوست بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
727 2684 2021-11-26 لیلی نجف زاده کهریز بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
728 2604 2021-11-25 رقیه زنده دل بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
729 2010 2021-11-11 مهناز مرادی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
730 2615 2021-11-25 هانیه طیبی طسمالو بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
731 2625 2021-11-25 علی حسین پور بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
732 2780 2021-11-27 سمیع آیار بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
733 2849 2021-11-28 گلاله دهبان بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
734 2851 2021-11-28 افسانه مرادی بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
735 2852 2021-11-28 مینا محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
736 2860 2021-11-28 اسرین محمدیان بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
737 2862 2021-11-28 شیرین پوشه بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
738 2864 2021-11-28 فاطمه ناعمی بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
739 2866 2021-11-28 نرمین پیروتی بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
740 2868 2021-11-28 راحله پیروتی بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
741 2869 2021-11-28 شیرین گردپور بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
742 2870 2021-11-28 اوین حسن پور بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
743 2871 2021-11-28 محبوبه بیدار بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
744 2872 2021-11-28 سمیه بنایی بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
745 2877 2021-11-28 روناک پوشه بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
746 2882 2021-11-28 پری چوکل بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
747 2884 2021-11-28 شادی چوکل بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
748 2964 2021-11-29 زینت طیطه بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
749 2965 2021-11-29 خدیجه پیران بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
750 2967 2021-11-29 زیبا حسین پور بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
751 2968 2021-11-29 نظیره افرنگه بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
752 2970 2021-11-29 دنیا سبکه رو بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
753 1896 2021-11-09 محمد مرادی بنیادشهید و امور ایثارگران بوکان
754 1783 2021-11-07 سمیه پویا بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
755 2018 2021-11-11 یاسین ترابی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
756 2027 2021-11-11 ناهیده نورمحمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
757 2037 2021-11-11 لعیا احمدی پهلوان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
758 2038 2021-11-11 لعیا احمدی پهلوان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
759 2487 2021-11-24 کریم محمدزاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
760 2589 2021-11-25 طاهره زینالی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
761 2590 2021-11-25 کبری حسین پور بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
762 1600 2021-10-30 ژیلا مختاری بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
763 1617 2021-10-31 دنیز ارومچی بنیادشهید و امور ایثارگران یک
764 1643 2021-11-01 مهناز حاج محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
765 1692 2021-11-02 رامینه سجادی نیا بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
766 1717 2021-11-03 محبوب بیرامی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
767 1720 2021-11-03 شفیقه حیدری ریکان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
768 1721 2021-11-03 فریبا سهرابی بنیادشهید و امور ایثارگران 1
769 1828 2021-11-07 مهناز حاج محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
770 1902 2021-11-09 نادیه اسمعیل نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران سردشت
771 1907 2021-11-09 شهلا محمدنژاد بنیادشهید و امور ایثارگران پلدشت بلوار شهدا
772 1917 2021-11-09 گلی علی پور بنیادشهید و امور ایثارگران سردشت
773 1992 2021-11-11 مهناز حاج محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
774 1998 2021-11-11 علی وطن پرست اقدمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
775 2034 2021-11-11 شهین خدایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
776 2050 2021-11-11 بهیه محمدزاده بنیادشهید و امور ایثارگران سردشت
777 2062 2021-11-11 محمد آقایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
778 2073 2021-11-11 معصومه مختاری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
779 2483 2021-11-24 محبت فهیمی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
780 2485 2021-11-24 فرزانه قره احمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
781 2486 2021-11-24 مهدی شهامت رزم بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
782 2574 2021-11-25 سمیرا قاسم زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
783 2576 2021-11-25 سمیه محمدی حاجی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
784 2577 2021-11-25 رامین نعمتی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
785 2578 2021-11-25 لیلا پیربوداقی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
786 2579 2021-11-25 مریم هاشمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
787 2580 2021-11-25 امیر علی مهدی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
788 2582 2021-11-25 فریده موسی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
789 2583 2021-11-25 قادر آیاتی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
790 2585 2021-11-25 اکبر حق طلب بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
791 2586 2021-11-25 نیمتاج وجدانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
792 2587 2021-11-25 فریده همزیانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
793 2591 2021-11-25 مهدی سیدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
794 2593 2021-11-25 گلی اخشی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
795 2594 2021-11-25 فاطمه عهدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
796 2595 2021-11-25 علی اشرفی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
797 2596 2021-11-25 منصوره حسن نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
798 2598 2021-11-25 فرزانه قاسم زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
799 2600 2021-11-25 احمد فیضی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
800 2601 2021-11-25 رضوان سلطانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
801 2602 2021-11-25 مریم چیپال بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
802 2603 2021-11-25 جهان کرامت میرشکارلو بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
803 2605 2021-11-25 معصومه پناهی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
804 2606 2021-11-25 گلشاد حسنی دوست بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
805 2607 2021-11-25 فاطمه ساعیان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
806 2609 2021-11-25 حمیده مام سلیمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
807 2610 2021-11-25 حکیمه اشرفی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
808 2612 2021-11-25 زینب محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
809 2616 2021-11-25 پریسا شهبازی آذر بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
810 2617 2021-11-25 تهمینه پاک بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
811 2618 2021-11-25 زهرا صلحیه بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
812 2619 2021-11-25 اقدس ممقانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
813 2620 2021-11-25 شیوا مدرک بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
814 2621 2021-11-25 هاجر ابوالفتحی دویدان بنیادشهید و امور ایثارگران خوی
815 2622 2021-11-25 سیده ملیحه رضایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
816 2623 2021-11-25 هانیه جعفرزاده لک بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
817 2624 2021-11-25 سویل عبدالهی فرد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
818 2626 2021-11-25 طیبه یوسفی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
819 2627 2021-11-25 ابوالفضل علیزاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
820 2628 2021-11-25 مرضیه انجمنی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
821 2629 2021-11-25 بایرامعلی محمدپور بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
822 2632 2021-11-25 احمد تیرغم بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
823 2633 2021-11-25 کبری ورمزیار بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
824 2634 2021-11-25 علی ملک زاده قره باغ بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
825 2636 2021-11-25 داود تیرغم بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
826 2637 2021-11-25 فایقه مصطفی پور بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
827 2638 2021-11-25 مصطفی چترآذر بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
828 2639 2021-11-25 منیجه اکرادی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
829 2641 2021-11-25 عرفان شمس بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
830 2642 2021-11-25 محمد شمس بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
831 2643 2021-11-25 خنا چلبی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
832 2644 2021-11-25 یوسف چلبی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
833 2645 2021-11-25 صابره جعفرنژاد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
834 2646 2021-11-25 ای تک فهیمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
835 2647 2021-11-25 سکینه کاروانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
836 2648 2021-11-25 علی مقتایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
837 2649 2021-11-25 صدیقه چارگانه بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
838 2650 2021-11-25 سمیه همتی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
839 2651 2021-11-25 نسرین کاظمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
840 2652 2021-11-25 علی اروج زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
841 2653 2021-11-25 عزیزه اشرفی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
842 2654 2021-11-25 محترم باقری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
843 2664 2021-11-26 لیلا بایرام زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
844 2665 2021-11-26 بلبل آبکار بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
845 2667 2021-11-26 مهناز شکارچی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
846 2668 2021-11-26 بهنام شهامت رزم بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
847 2669 2021-11-26 مهین طلایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
848 2670 2021-11-26 عزیزه نورجعفری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
849 2671 2021-11-26 تهمینه خدائی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
850 2673 2021-11-26 مریم سوار بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
851 2674 2021-11-26 لیلا خبازی مقدم بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
852 2677 2021-11-26 روح اله محسن زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
853 2679 2021-11-26 آمنه فهیمی گرکوش بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
854 2680 2021-11-26 سامیه نوید بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
855 2681 2021-11-26 اصغر پرورش شیشوان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
856 2682 2021-11-26 علی ایمان جانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
857 2683 2021-11-26 پریسا رسول مجد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
858 2685 2021-11-26 سارا رفیعی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
859 2686 2021-11-26 قربان نعمتی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
860 2687 2021-11-26 الهه قاسمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
861 2688 2021-11-26 پریا ثرحان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
862 2689 2021-11-26 میثم نعمتی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
863 2690 2021-11-26 مرضیه ولی یاری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
864 2691 2021-11-26 جعفر جوانمرد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
865 2692 2021-11-26 احسان یونس زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
866 2693 2021-11-26 محمد جباری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
867 2695 2021-11-26 عسگر ابراهیمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
868 2696 2021-11-26 جمال رسول نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
869 2697 2021-11-26 زهرا محمدنژاد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
870 2698 2021-11-26 هژیر حسن مجاور بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
871 2699 2021-11-26 فیروزه مقدسی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
872 2700 2021-11-26 احد طالعی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
873 2701 2021-11-26 راضیه حمیدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
874 2703 2021-11-26 ناهیده کوهی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
875 2704 2021-11-26 مهری بنان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
876 2705 2021-11-26 شیرین محبوبی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
877 2706 2021-11-26 محمد صفری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
878 2707 2021-11-26 شلر دانا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
879 2708 2021-11-26 منصوره شهریا بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
880 2709 2021-11-26 صفیه چترآذر بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
881 2710 2021-11-26 علی احمدلو بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
882 2711 2021-11-26 مینا نبی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
883 2712 2021-11-26 گلاویژ محمودی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
884 2713 2021-11-26 بهزاد بلالی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
885 2714 2021-11-26 مهناز اسدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
886 2715 2021-11-26 زینب مولود بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
887 2716 2021-11-26 کلثوم دوشابی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
888 2717 2021-11-26 مینا دانا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
889 2718 2021-11-26 علی بهجت بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
890 2719 2021-11-26 عبدالسلام حاجی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
891 2720 2021-11-26 صدیقه قاسم نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
892 2721 2021-11-26 زلیخا عزیزی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
893 2722 2021-11-26 مهدی اقازاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
894 2723 2021-11-26 سارا محمودی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
895 2724 2021-11-26 آرزو گلابی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
896 2725 2021-11-26 فرخنده مولایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
897 2726 2021-11-26 قاسم مولایی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
898 2727 2021-11-26 فاطمه محمودی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
899 2728 2021-11-26 افسر جوان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
900 2730 2021-11-26 ملکه نبی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
901 2731 2021-11-26 حسن محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
902 2732 2021-11-26 فاطمه سواره بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
903 2733 2021-11-26 زهرا احمدی وند بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
904 2734 2021-11-26 شکریه صمدزاده بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
905 2735 2021-11-26 محمد پاداشی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
906 2736 2021-11-26 آناهیتا خضری بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
907 2737 2021-11-26 اسعد چیه بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
908 2738 2021-11-26 یونس فیضی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
909 2740 2021-11-26 خدیجه افته بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
910 2741 2021-11-26 کوثر حسینی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
911 2749 2021-11-27 مروت حسینی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
912 2750 2021-11-27 نوید محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
913 2751 2021-11-27 کژال حسینی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
914 2752 2021-11-27 هیمن حسن مجاور بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
915 2753 2021-11-27 حیات احمدی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
916 2754 2021-11-27 اسماعیل شمسی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
917 2755 2021-11-27 سوران رمضان پور بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
918 2756 2021-11-27 عبدالرحمان رمضان پور بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
919 2757 2021-11-27 شورش پویه بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
920 2758 2021-11-27 محمد پوردیان بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
921 2759 2021-11-27 حسین علی ملا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
922 2761 2021-11-27 یاسین محمد امینی کهنه قلعه بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
923 2762 2021-11-27 فتاح سواره بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
924 2763 2021-11-27 نارین پیروتی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
925 2764 2021-11-27 هلیا محمدی اصل بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
926 2765 2021-11-27 هاجره قاردی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
927 2766 2021-11-27 سمیعه رسولی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
928 2767 2021-11-27 زرار پاسبان بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
929 2768 2021-11-27 نسرین پاسبان بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
930 2769 2021-11-27 عایشه آلاله بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
931 2770 2021-11-27 فاطمه باپیری بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
932 2771 2021-11-27 نازنین ارزن بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
933 2772 2021-11-27 ماریا اسود بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
934 2773 2021-11-27 هدایت یوسف زاده بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
935 2774 2021-11-27 شیواو کردی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
936 2775 2021-11-27 کمال قلندری بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
937 2777 2021-11-27 زهرا قوامی گردآباد بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
938 2778 2021-11-27 طاهر شادآور بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
939 2779 2021-11-27 رشید مصطفی پور بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
940 2781 2021-11-27 کبری درویسی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
941 2786 2021-11-27 بیژن محمودی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
942 2787 2021-11-27 نادر نظامی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
943 2788 2021-11-27 مرتضی رضاییه بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
944 2789 2021-11-27 اسماعیل تراز بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
945 2790 2021-11-27 بیرامعلی قاسمی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
946 2791 2021-11-27 محمود محمود زاده بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
947 2792 2021-11-27 عبدالعلی جوان بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
948 2793 2021-11-27 گلاله ملا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
949 2794 2021-11-27 محمدعلی رامین بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
950 2795 2021-11-27 رسول ملا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
951 2796 2021-11-27 سیفعلی مهدیزاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
952 2797 2021-11-27 خورشید مصطفی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
953 2798 2021-11-27 خضر منگورکردستانی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
954 2799 2021-11-27 علی سلطانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
955 2800 2021-11-27 حمیده محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
956 2801 2021-11-27 سلیم شهدی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
957 2802 2021-11-27 شعله اصلانپور بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
958 2803 2021-11-27 منصور حاجی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
959 2804 2021-11-27 حسین اصغری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
960 2806 2021-11-27 اسمعیل علیپور بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
961 2807 2021-11-27 خدیجه اکرادی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
962 2809 2021-11-27 شکیلا محمدی اصل بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
963 2811 2021-11-27 یداله عبدی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
964 2813 2021-11-27 زلفعلی امامی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
965 2814 2021-11-27 صیاد قربان نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
966 2815 2021-11-27 سلیمان شیخلو بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
967 2816 2021-11-27 شیوا محمدی اصل بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
968 2817 2021-11-27 کوروش زرساد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
969 2818 2021-11-27 حمید علویردی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
970 2819 2021-11-27 سید ضیاء سید محمودی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
971 2820 2021-11-27 مقصود ارجمند بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
972 2821 2021-11-27 خسرو ایران زاده بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
973 2822 2021-11-27 رزگار عبداله زاده بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
974 2823 2021-11-27 حسن قربانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
975 2824 2021-11-27 رحیم اهروانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
976 2825 2021-11-27 ویس هوشداریان بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
977 2826 2021-11-27 خرامان یوسف زاده بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
978 2827 2021-11-27 حسین اصغری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
979 2828 2021-11-27 سعادت یونسی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
980 2829 2021-11-27 یوسف قاسم پور بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
981 2830 2021-11-27 لیلا بایزیدی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
982 2831 2021-11-27 کرم خیری بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
983 2832 2021-11-27 نازنین بایزیدی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
984 2833 2021-11-27 مهدی مرشدزاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
985 2834 2021-11-27 مهران عبدالی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
986 2835 2021-11-27 گلاله بغسان بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
987 2836 2021-11-27 امید آذرنگ بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
988 2837 2021-11-27 محمد بغسان بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
989 2838 2021-11-27 نشمیل ملا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
990 2839 2021-11-27 کمال شمسی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
991 2840 2021-11-27 آرزو مهرورز بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
992 2841 2021-11-27 شیوا شوانی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
993 2842 2021-11-27 شیدا شوانی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
994 2843 2021-11-27 شکیلا شوانی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
995 2844 2021-11-27 خالد تزویر بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
996 2845 2021-11-27 سلیمان اسماعیل نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
997 2906 2021-11-28 جعفر ایروانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
998 2908 2021-11-28 جمشید موسی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
999 2909 2021-11-28 دختر محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1000 2910 2021-11-28 سلطانعلی علیپور بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1001 2911 2021-11-28 اسماعیل امیری بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1002 2912 2021-11-28 محمدرضا عباسزاده بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1003 2913 2021-11-28 فرزاد جوز بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1004 2915 2021-11-28 جعفر غلام پور بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1005 2916 2021-11-28 صلاح الدین مرادپور بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1006 2917 2021-11-28 بهزاد اسمعیل پور بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1007 2918 2021-11-28 عبدالله شبان بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1008 2921 2021-11-28 احد حضرتی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1009 2922 2021-11-28 محمد ونی الهی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1010 2923 2021-11-28 سامی علی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1011 2924 2021-11-28 نورالدین دیگاله بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1012 2925 2021-11-28 حمید فرزان نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1013 2926 2021-11-28 عباس قلیزاده بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1014 2927 2021-11-28 قاسم خلفخانی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1015 2928 2021-11-28 ابراهیم تیهو بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1016 2929 2021-11-28 یونس واحدی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1017 2931 2021-11-28 امیر بهنام بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1018 2932 2021-11-28 سلیم گلابی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1019 2936 2021-11-28 اقدس ممقانی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1020 2942 2021-11-28 محمدباقر موسی پور بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1021 2945 2021-11-28 عبدالرحیم جعفری بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1022 2946 2021-11-28 حسن نیک اخلاق بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1023 2949 2021-11-28 جعفر فرشادجو بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1024 2954 2021-11-28 حسین الوفی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1025 2955 2021-11-28 بایرام رضایی بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1026 2956 2021-11-28 محمد حمزه خواه بنیادشهید و امور ایثارگران ۱
1027 3014 2021-11-29 کریم سلیم پور کواسبی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1028 3016 2021-11-29 مریم آبرون بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1029 3017 2021-11-29 بیری آسیا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1030 3018 2021-11-29 حلیمه حسین خاله بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1031 3021 2021-11-29 زهرا تیرمند بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1032 3023 2021-11-29 عزت تیزنا بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1033 3024 2021-11-29 زهرا رسولی بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1034 3025 2021-11-29 مریم خضری بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1035 3027 2021-11-29 شهین تیرغم بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1036 3028 2021-11-29 گلی تیرغم بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1037 3092 2021-11-30 عزیز فتحی زاده بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1038 3097 2021-11-30 قنبرعلی افشین گجلار بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1039 3271 2021-12-01 علی صادق قلقاچی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1040 3272 2021-12-01 سید پیمان جوادی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1041 3022 2021-11-29 خدیجه تیرمند بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1042 2805 2021-11-27 شادی اسود بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1043 2678 2021-11-26 شیان عبدیشی وند بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1044 2694 2021-11-26 ملیسا قهرمانی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1045 2702 2021-11-26 آرزو رجبی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1046 3013 2021-11-29 یعقوب غیبی بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1047 2635 2021-11-25 لیلا مرادی گویجه یاران بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1048 1780 2021-11-07 خدیجه اکبری بنیادشهید و امور ایثارگران خوی
1049 1865 2021-11-08 هاجر تیرغم بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1050 1910 2021-11-09 فریده محمدی بنیادشهید و امور ایثارگران مهاباد
1051 1928 2021-11-10 مهدی قربان پور بنیادشهید و امور ایثارگران چهابرج خیلبلن شهید خیری
1052 2267 2021-11-18 هاجر تیرغم بنیادشهید و امور ایثارگران پیرانشهر
1053 2608 2021-11-25 کبری باقری نژاد بنیادشهید و امور ایثارگران ارومیه
1054 1957 2021-11-10 معصومه جعفری بنیاد شهید شهرستان ارومیه ارومیه
1055 1632 2021-10-31 طاهره نوع پرور قره باغ آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20
1056 1631 2021-10-31 طاهره نوع پرور قره باغ آموزش و پرورش ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20
1057 2008 2021-11-11 پروین علی یار آموزش و پرورش بوکان
1058 2067 2021-11-11 فاطمه سلطانی آموزش و پرورش بوکان
1059 2126 2021-11-14 یاسین قادری آموزش و پرورش بوکان. امیراباد
1060 3006 2021-11-29 محمد سعادت آموزش و پرورش بوکان
1061 3033 2021-11-29 سمیه حیدری آموزش و پرورش بوکان
1062 2898 2021-11-28 رويا رمضاني آموزش فني و حرفه اي 1
1063 2011 2021-11-11 یاسر ایراهیمی آب و فاضلاب ارومیه ارومیه
1064 3258 2021-12-01 نیشتمان احمدی اورژانس اجتماعی سردشت
1065 2300 2021-11-20 وحید عزتی املاک شهرداری ارومیه منطقه۳
1066 1994 2021-11-11 محمد جلیل زاده ارشاد اسلامی همافر
1067 1770 2021-11-06 معصومه صالحی اداره ورزش و جوانان مهاباد
1068 1976 2021-11-10 معصومه یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
1069 2061 2021-11-11 معصومه یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
1070 2066 2021-11-11 معصومه یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
1071 2068 2021-11-11 معصومه5j یوسفپور اداره ورزش و جوانان ماکو
1072 2847 2021-11-28 زیبا خوش سیرت اداره کل زندانها ارومیه
1073 3201 2021-12-01 فرزانه عهدنو سفیدی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارومیه
1074 2398 2021-11-21 فرشته مقدم نژاد اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی 1
1075 1926 2021-11-10 رحیمه ابراهیمی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ارومیه
1076 2134 2021-11-14 حمید حسن زاده اداره درآمدهای عمومی شهردرای منطقه 4
1077 2122 2021-11-13 امید سلطانی اداره درآمدهای عمومی شهرداری ارومیه منطقه ۴
1078 1589 2021-10-28 آرزو حلبی بوکانی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1079 1603 2021-10-30 آرزو حلبی بوکانی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1080 1695 2021-11-02 جمال افخمی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1081 1760 2021-11-06 جمال افخمی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1082 1762 2021-11-06 آرزو حلبی بوکانی اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان مجتمع ادارات
1083 1640 2021-11-01 قادر خضري اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مهاباد 1
1084 1121 2021-10-08 وحیده کوهی پلدشت
1085 1137 2021-10-08 زهرا اقایالاپور ارومیه
1086 1516 2021-10-27 علی اکبر جعفری منطقه سه ارومیه
1087 1585 2021-10-28 غفور بنگینی شهرستان نقده
1088 1586 2021-10-28 یاسین شبستانی وزینه
1089 1590 2021-10-28 یونس عبدالهیان نژاد شهر نلای
1090 1591 2021-10-28 محمد باپیری بخش وزینه میرآباد
1091 1592 2021-10-28 آمین عزیزی سردشت
1092 1605 2021-10-30 افسانه مهدیقلی رمضانی دیانت
1093 1607 2021-10-30 شیرین شرفیان مهاباد
1094 1622 2021-10-31 فریدون جوانفر 4
1095 1641 2021-11-01 میررضا بنی هاشمی بخش مرکزی -منطقه 1
1096 1647 2021-11-01 علی شاکر دولق Urmia
1097 1656 2021-11-01 مینا کبیری 1
1098 1689 2021-11-01 علی مودت نیا ارومیه
1099 1705 2021-11-02 یوسف آژیر بوکان
1100 1706 2021-11-02 سروه رحیمی بوکان
1101 1710 2021-11-03 سمیه علیخانی ارومیه
1102 1715 2021-11-03 زیبا خیری ییلانلو میاندواب
1103 1716 2021-11-03 مهدی محمودی جلالی ارومیه
1104 1719 2021-11-03 لاله قنبریاذر میاندواب
1105 1735 2021-11-03 لیلا منصور ارومیه
1106 1739 2021-11-04 رعنا سجادی ارومیه
1107 1749 2021-11-04 نیر ابراهیمی هوشیار ارومیه
1108 1752 2021-11-04 صدرالدین عبدالرحمن شبان ارومیه
1109 1754 2021-11-05 امین محمودی پناه ارومیه
1110 1763 2021-11-06 مصطفی عطاریان باروق ارومیه
1111 1764 2021-11-06 سحر محمدپور ارومیه
1112 1765 2021-11-06 شیما ایجادی ارومیه
1113 1768 2021-11-06 علیرضا کریم نژاد ارومیه
1114 1771 2021-11-06 افسانه شریف نژاد ارومیه
1115 1772 2021-11-06 افسانه شریف نژاد ارومیه
1116 1773 2021-11-06 ایران قادری ارومیه
1117 1774 2021-11-06 علیرضا کریم نژاد ارومیه
1118 1778 2021-11-06 افسانه شریف نژاد ارومیه
1119 1781 2021-11-07 حیدر تقی پور ماکو
1120 1782 2021-11-07 سمیه غنی زاده گزنق ارومیه
1121 1827 2021-11-07 سیده سیما ایوبیان مرکزی مهاباد
1122 1829 2021-11-07 پریزاد بزرگ آبادی اشنویه
1123 1831 2021-11-07 پیمان غلامی ارومیه
1124 1832 2021-11-07 فریده مجیدی ارلان ارومیه
1125 1833 2021-11-07 مهناز مستوفی ارومیه
1126 1835 2021-11-08 کاوه حیاک ارومیه
1127 1836 2021-11-08 مهدی حسین زاده ارومیه
1128 1837 2021-11-08 صیاد وقاصلو ارومیه
1129 1839 2021-11-08 هادی پاشاپور ارومیه
1130 1842 2021-11-08 توحید قربانی فر ارومیه
1131 1844 2021-11-08 شیرین بهمن خواه ارومیه
1132 1845 2021-11-08 فرزانه مشهدی کشتیبان ارومیه خیابان برق شهرداری منطقه ۵
1133 1846 2021-11-08 مریم حاجی بیگی ارومیه
1134 1847 2021-11-08 معصومه سبزچی سبز ارومیه
1135 1848 2021-11-08 جعفر رستمی آده مرتضی پاشا ارومیه
1136 1849 2021-11-08 مهسا خلیل وند ارومیه
1137 1850 2021-11-08 فرانک ملک زاده ارومیه
1138 1852 2021-11-08 پروانه فرامرزیانی ارومیه
1139 1853 2021-11-08 علی محبوبی ارومیه
1140 1857 2021-11-08 لیلا برجسته کردلر ارومیه
1141 1858 2021-11-08 ,علی قنبری نصرابادی ارومیه
1142 1859 2021-11-08 توحید قربانی فر ارومیه
1143 1860 2021-11-08 ثمین احمدزاده طلاتپه ارومیه
1144 1861 2021-11-08 امیر جوانی سرای ارومیه
1145 1864 2021-11-08 امیررضا حاجی پور کشکسرای ارومیه
1146 1886 2021-11-08 حیدر حسن بابایی ارومیه
1147 1889 2021-11-08 حیدر حسن بابایی ارومیه
1148 1897 2021-11-09 رضا رحیمی بوکان
1149 1900 2021-11-09 عارف محمدیان بوکان
1150 1901 2021-11-09 سپیده رزمیان ارومیه
1151 1911 2021-11-09 سودابه امراه زاده شوط
1152 1913 2021-11-09 کاوه حیاک ارومیه
1153 1915 2021-11-09 سینا لایموت ارومیه
1154 1916 2021-11-09 سمیرا حسن نژاد ارومیه
1155 1918 2021-11-09 حیدر حسن بابایی ارومیه
1156 1919 2021-11-09 بینا حبیبی ارومیه
1157 1920 2021-11-09 سودابه امراه زاده شوط
1158 1921 2021-11-09 عالیه پاشایی ارومیه
1159 1922 2021-11-09 حیدر حسن بابایی ارومیه
1160 1923 2021-11-09 جهاندار نبی زاده ارومیه
1161 1924 2021-11-09 مرتضی زارع ارومیه
1162 1929 2021-11-10 نیر ابراهیمی هوشیار ارومیه
1163 1930 2021-11-10 زمانه احمدپناه بوکان
1164 1931 2021-11-10 خالد سلام پور ماکو
1165 1933 2021-11-10 مصطفی صوفی محمودی بوکان
1166 1934 2021-11-10 زمانه احمدپناه بوکان
1167 1935 2021-11-10 شیما احسانی نیا ارومیه
1168 1936 2021-11-10 سعید خوش طینت ارومیه
1169 1937 2021-11-10 پيمان محمدي بوکان
1170 1938 2021-11-10 خسرو حاجی حلج ارومیه
1171 1940 2021-11-10 حامد عالیقدر ارومیه
1172 1941 2021-11-10 زهرا صبری شاهین دژ
1173 1943 2021-11-10 کمال حسینی بوکان
1174 1945 2021-11-10 نیلوفر طالبی شاهین دژ
1175 1946 2021-11-10 صدیقه عبداله نژاد ماکو
1176 1955 2021-11-10 شهرام فتحی ارومیه
1177 1956 2021-11-10 هاله پناهی سلماس
1178 1958 2021-11-10 سحر نعمتی پرون ارومیه
1179 1980 2021-11-11 نسرین سیارگلوانی بوکان
1180 1983 2021-11-11 جاوید اسمعیل زاده ساری جالو ارومیه
1181 1985 2021-11-11 نسرین سلیمانی قرابقلو ارومیه
1182 1990 2021-11-11 حوریه نوروزی تپه ارومیه
1183 1993 2021-11-11 سوسن محمدی ماکو
1184 2000 2021-11-11 سید یحیی میری اقدم کوه کمری ارومیه
1185 2001 2021-11-11 مسعود نصابی سلماس
1186 2002 2021-11-11 سریه چچک دوست سلماس
1187 2005 2021-11-11 مینا باقرپور دهخوارقانی ارومیه
1188 2006 2021-11-11 طاهره قمری ارومیه
1189 2007 2021-11-11 امیر عبداله نژاد ارومیه
1190 2009 2021-11-11 هیمن هرمزیاری مهاباد
1191 2016 2021-11-11 عبدالله پرگر بوکان
1192 2017 2021-11-11 محمد حسین پور ارومیه
1193 2019 2021-11-11 شایان نیک‌پی ارومیه
1194 2022 2021-11-11 پروین پورجبار ارومیه
1195 2023 2021-11-11 پرویز عباسیان ارومیه
1196 2024 2021-11-11 احمد احمدی ارومیه
1197 2029 2021-11-11 راحله ناجی زاد ارومیه
1198 2031 2021-11-11 الهام جعفری یادگارلو ارومیه
1199 2032 2021-11-11 سیروان رحمانی احمدآباد بوکان
1200 2036 2021-11-11 عباس حاتمی قره ضیاالدین
1201 2040 2021-11-11 کاوه حیاک ارومیه
1202 2042 2021-11-11 پریسا میرزائی ارومیه
1203 2043 2021-11-11 علی خادمی ارومیه
1204 2070 2021-11-11 مینا نعمتی دیزج تکیه ارومیه
1205 2071 2021-11-11 Zohreh Hashemi minoo ارومیه
1206 2091 2021-11-12 حیدر تقی پور ماکو
1207 2108 2021-11-13 کریم محمدی بهزیستی مهاباد
1208 2111 2021-11-13 یوسف آژیر بوکان
1209 2129 2021-11-14 ,علی قنبری نصرابادی ارومیه
1210 2140 2021-11-14 مهدی بابازاده ارومیه
1211 2159 2021-11-15 رویا پاسبانی ماکو
1212 2160 2021-11-15 عسکر نصیری شاهین دژ
1213 2161 2021-11-15 مرضیه ماهی محله بخش آباد
1214 2168 2021-11-16 هومن ابوطالبی افشار ارومیه
1215 2170 2021-11-16 سالار حمزه نژاد ارومیه
1216 2172 2021-11-16 تورج معصوم زاده ارومیه
1217 2174 2021-11-16 جواد ولی زاده ارومیه
1218 2175 2021-11-16 کاوه ایرانی آرا ارومیه
1219 2177 2021-11-16 حسین حیدرزاده حاچه قیه ارومیه
1220 2180 2021-11-16 علیرضا جعفری ارومیه
1221 2182 2021-11-16 افشین حسن زاده محمود اباد ارومیه
1222 2184 2021-11-16 تقی دانشمند اسلاملو ارومیه
1223 2186 2021-11-16 میلاد نیکخو طلاتپه ارومیه
1224 2187 2021-11-16 ناصر مجرد شیطان ابادی ارومیه
1225 2189 2021-11-16 سیم زر رضایی ارومیه
1226 2191 2021-11-16 فرید اکبری ارومیه
1227 2192 2021-11-16 هادی قربان نژاد ارومیه
1228 2194 2021-11-16 کمال کریمی مهاباد
1229 2196 2021-11-16 رسول رضایی ارومیه
1230 2197 2021-11-16 محمد صادقی ارومیه
1231 2199 2021-11-16 میلاد مناف پور خلیق ارومیه
1232 2200 2021-11-16 حامد اصفهان پور ارومیه
1233 2221 2021-11-17 پخشان خضرنژاد ارومیه آبشناسان
1234 2240 2021-11-18 توحید ستارپور دیزجی ارومیه
1235 2246 2021-11-18 توحید حاج شاه ولدی ارومیه
1236 2249 2021-11-18 فرزین جهانگیری ارومیه
1237 2250 2021-11-18 امیر علی نژاد چونقرالو ارومیه
1238 2251 2021-11-18 فرشاد شایان مهر ارومیه
1239 2278 2021-11-19 hadi arimi ارومیخ
1240 2283 2021-11-20 ساسان نامدار طلاتپه ارومیه
1241 2295 2021-11-20 حسین علیزاده ارومیه
1242 2298 2021-11-20 رحمان جباری سلطان احمدی ارومیه
1243 2320 2021-11-20 سولماز رحیم زادگان اصل ارومیه
1244 2321 2021-11-20 قاسم پناهی ارومیه
1245 2322 2021-11-20 امین رضوی ارومیه
1246 2327 2021-11-20 میر وحید بدرمیران ارومیه
1247 2332 2021-11-20 مسعود تاریویردیلوی اصل ارومیه
1248 2343 2021-11-20 مسعود صحت پیرانشهر
1249 2344 2021-11-20 سیروس ابوذری ارومیه
1250 2354 2021-11-21 مجتبی جلیل زاده ارومیه
1251 2371 2021-11-21 علی کرامت وش ارومیه
1252 2414 2021-11-21 اتابک صادقی راد ارومیه
1253 2415 2021-11-21 مهدی محمدنژاد ارومیه
1254 2424 2021-11-21 یوسف یادگاری ارومیه
1255 2448 2021-11-21 محمدجواد وفاکار ارومیه
1256 2459 2021-11-22 حمید وکیلی ارومیه
1257 2488 2021-11-24 محرم آقازاده ماکو
1258 2548 2021-11-24 سيدمرتضي شكارلو چايپاره
1259 2553 2021-11-24 میرعطاالله حسینی ماکو
1260 2561 2021-11-24 علي حسين زاده ماكويي شهرستان ماكو-ماكو
1261 2562 2021-11-24 مقصود مقصودنژاد ماكو
1262 2573 2021-11-25 المیرا بهروزی ماکو
1263 2584 2021-11-25 زهرا اسلامی ارومیه
1264 2729 2021-11-26 ثریا محمودی پیرانشهر
1265 2865 2021-11-28 رحیمه ابراهیمی ارومیه
1266 2901 2021-11-28 سیده صحیفه خالدیان مرکزی
1267 2919 2021-11-28 جعفر هاشملو ارومیه
1268 2981 2021-11-29 ایلناز حسن پور میاندوآب
1269 2993 2021-11-29 رعنا علیاری مرکزی ناحیه 2
1270 2999 2021-11-29 arezu esmaeli روستای بالانج
1271 3002 2021-11-29 فاطمه خانی آزادگان
1272 3011 2021-11-29 مریم نویدپورجوادحصاری میاندوآب
1273 3020 2021-11-29 فاطمه خانی آزادگان
1274 3040 2021-11-29 کیمیا یوسفیان ماکو
1275 3057 2021-11-29 محمد روزبه سردشت . میرآباد
1276 3064 2021-11-30 قادر بالکی پور نقده
1277 3067 2021-11-30 فاطمه پورایزدی بوکان
1278 3077 2021-11-30 فاطمه گل محمدی سلماس
1279 3079 2021-11-30 اسماعیل شریف آذر بوکان
1280 3085 2021-11-30 فاطمه حمزه لی ارومیه
1281 3086 2021-11-30 حیدر قره گوزی ماکو
1282 3090 2021-11-30 ایلناز حسن پور میاندوآب
1283 3096 2021-11-30 Marzieh Mehdipoor خیابان رسالت ۲
1284 3100 2021-11-30 برنادت یوخنه ترمنی ارومیه
1285 3115 2021-11-30 ملکه دورریخته ارومیه
1286 3135 2021-11-30 معصومه روحانی خانقاه ارومیه
1287 3154 2021-11-30 زهرا رستم نژاد سلماس
1288 3155 2021-11-30 مریم کاظمی ارومیه
1289 3164 2021-11-30 ندا دورریخته ارومیه
1290 3175 2021-11-30 رسول معرفت دوست شهرستان سردشت۰شهرمیرآباد
1291 3178 2021-11-30 رسول معرفت دوست شهرستان سردشت۰شهرمیرآباد
1292 3182 2021-11-30 زهرا کوهی پلدشت
1293 3185 2021-11-30 ایلناز حسن پور میاندوآب
1294 3187 2021-11-30 ایلناز حسن پور میاندوآب
1295 3195 2021-12-01 شهرام فتحی ارومیه
1296 3197 2021-12-01 میررضا بنی هاشمی بخش مرکزی -منطقه 1
1297 3204 2021-12-01 رقیه جعفرزاده ماکو
1298 3212 2021-12-01 کامل شیخ اسماعیلی بوکان
1299 3214 2021-12-01 سمیرا خلخالی خوی
1300 3221 2021-12-01 وحیده کوهی پلدشت
1301 3223 2021-12-01 مریم علیپور پلدشت
1302 3226 2021-12-01 حسین فروزنده ارومیه
1303 3228 2021-12-01 نازیلا محمودی سبکبار ارومیه
1304 3239 2021-12-01 زهرا مسلمی گرده رشت مرکزی
1305 3247 2021-12-01 فاطمه نقی کبودکندی سلماس
1306 3251 2021-12-01 آرزو مقدم قوشچی قوشچی
1307 3259 2021-12-01 سجاد تقی زاده ارومیه
1308 3261 2021-12-01 سیدسجاد حسینی ارومیه
1309 3263 2021-12-01 بهنام اسماعیل زاده ارومیه
1310 3267 2021-12-01 رعنا بالانده خوی
1311 12882 2021-09-11 شفیع مرادی اشنویه
1312 13193 2021-09-13 اعظم جمشیدی نقده
1313 13236 2021-09-13 لیلا بابکان نقده
1314 13240 2021-09-13 رویا آبیار حسنلو نقده
1315 13243 2021-09-13 لیلا بابکان نقده
1316 13259 2021-09-13 بصیره حسین زاده ارومیه
1317 13265 2021-09-13 پریسا جعفری ارومیه
1318 13268 2021-09-13 مژگان کرم زاده ارومیه
1319 13274 2021-09-13 سولماز هوشیاری ارومیه
1320 13279 2021-09-13 آرزو بلادرنگ ارومیه
1321 13471 2021-09-14 مریم شریفی قازان اعلی ارومیه
1322 13475 2021-09-14 مریم شریفی قازان اعلی ارومیه
1323 13631 2021-09-15 فرهاد شیخ محمدحسن آباد اشنویه
1324 13641 2021-09-15 فرهاد شیخ محمد حسن آباد اشنویه
1325 13654 2021-09-15 اسماعیل دبیری سیه چشمه ـ چالدران
1326 13656 2021-09-15 اسماعیل دبیری سیه چشمه ـ چالدران
1327 13694 2021-09-15 کریم محمدی مهاباد
1328 13695 2021-09-15 کریم محمدی مهاباد
1329 13704 2021-09-15 کمال کریمی مهاباد
1330 13759 2021-09-15 غفور محمودی ارشن مهاباد
1331 13764 2021-09-15 هیرو تالاوی مهاباد
1332 13828 2021-09-15 فرهاد شیخ محمد حسن آباد اشنویه
1333 13830 2021-09-15 فرهاد شیخ محمد حسن آباد اشنویه
1334 14040 2021-09-16 محمد علی زاده شوط
1335 14143 2021-09-16 عبداله فاطمه کردی مهاباد
1336 14212 2021-09-16 بنار اعزازی مهاباد
1337 14213 2021-09-16 بنار اعزازی مهاباد
1338 15148 2021-09-21 زینب حسین زاده ارومیه
1339 15160 2021-09-21 اعظم ابراهیمی ارومیه
1340 15169 2021-09-21 لیلا ملکی قره آغاجی ارومیه
1341 15208 2021-09-21 فرحناز آرین فر ارومیه
1342 15219 2021-09-21 مهدیه احمدزاده ارومیه
1343 15233 2021-09-21 فرزانه بنایی اصل ارومیه
1344 15313 2021-09-21 منیره سلدوزی نقده
1345 15315 2021-09-21 منیره سلدوزی نقده
1346 15320 2021-09-21 منیره سلدوزی نقده
1347 15328 2021-09-21 معصومه میرزازاده نقده
1348 15341 2021-09-21 منیره سلدوزی نقده
1349 15342 2021-09-21 جعفر اسمعیل سرخ بوکان
1350 15348 2021-09-21 زینب نجف زاده نقده
1351 15351 2021-09-21 مژگان شیربیگی بوکان
1352 15358 2021-09-21 اسعد مروتی آذر مهاباد
1353 15359 2021-09-21 اسعد مروتی آذر مهاباد
1354 15360 2021-09-21 اسعد مروتی آذر مهاباد
1355 2808 2021-11-27 مهران رزازی ارومیه
1356 2810 2021-11-27 عادل خلیفه زاده ارومیه
1357 2812 2021-11-27 محمدصدیق نصرزاده ارومیه