فرم شماره ۲: فرم حضور وغیاب فراگیران دوره بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف