-شهریه های آموزشی گرذشگری

شهریه ثبت نام دوره های آموزش گردشگری و هتلداری فنی و حرفه ای

آموزش مهارت های دیپلم گردشگری
تاریخ شروع: تماس بگیرید
روزهای برگزاری: تماس بگیرید
ساعت برگزاری: تماس بگیرید
مدت دوره: تماس بگیرید
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۰ تومان
امتیاز: ندارد
شهریه نهایی: ۰ تومان
پیش پرداخت ثبت نام۰ تومان
ظرفیت تکمیل
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش فن بیان و مهارت های ارتباطی
تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۸ تا ۲۰
مدت دوره: ۶ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش مدیر هتل
تاریخ شروع: مهرماه ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۵:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش فرانت آفیس هتل (کارمند پذیرش هتل)
تاریخ شروع: مهرماه ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۲ تا ۱۳:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۵:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۵:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری محلی (تهران)
تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۹ تا ۱۰:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای موزه
تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۲:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)
تاریخ شروع: شهریور ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۷:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: ظرفیت تکمیل
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت تکمیل
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای عمومی گردشگری (تورلیدری)
تاریخ شروع: مهرماه ۱۴۰۲
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۷:۳۰
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش مدیر هتل
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس هتل)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای گردشگری محلی (تهران)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای موزه
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
آموزش راهنمای عمومی گردشگری (تورلیدری)
تاریخ شروع: اختیاری
روزهای برگزاری: اختیاری
ساعت برگزاری: اختیاری
مدت دوره: ۴ هفته
ظرفیت مانده: محدود
شهریه دوره: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
امتیاز: تخفيف: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
شهریه نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت نهایی۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا
نظرات دیگران درباره آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

ثبت نام دوره های هتلداری آموزشگاه هتلداری پایا

ردیف دوره های هتلداری کد استاندارد پیشنیاز شهریه مصوب گواهینامه لینک ثبت نام
۱

آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس)

3-94/27/1/2 دیپلم + مدرک ICDL تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۲

آموزش اتاق دار هتل

5-40/54/1/2 پایان دوره اول متوسطه تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۳

آموزش متصدی طبقات در هتل

5-40/29/1/2 دیپلم + مدرک ICDL + مدرک اتاقدار هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۴

آموزش آشپز هتل درجه دو

5-31/37/2/2 پایان دوره راهنمایی تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۵

آموزش آشپز هتل درجه یک

5-31/37/1/2 دیپلم + مدرک آشپز هتل درجه2 تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۶

آموزش قناد هتل

7-76/62/1/2 دیپلم تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۷

آموزش سرپرست قنادی هتل

7-76/61/1/2 دیپلم + مدرک قناد هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۸

آموزش معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل

5-31/23/1/2 دیپلم + مدرک آشپز هتل درجه1 + قناد هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۹

آموزش سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل

5-31/22/1/2 دیپلم + مدرک آشپز هتل + قناد هتل تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۱۰

آموزش متصدی البسه در هتل

5-60/16/1/2 دیپلم تماس دیپلم کار و دانش ثبت نام
۱۱

آموزش مدیریت هتل

141230590010001 کارشناسی کلیه دوره ها + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۲

آموزش کارمند روابط عمومی هتل

422420590100001 پایان دوره اول متوسطه + مهارت زبان انگلیسی تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۳

آموزش مدیر بوم خانه های گردشگری

143930590010001 دیپلم + مدرک راهنمایی عمومی گردشگری تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۴

آموزش کارمند فروش و بازاریابی هتل

243130590010001 دیپلم + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۵

آموزش کارمند اطلاعات هتل

422420590050001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۶

آموزش کارمند رزرواسیون هتل

422420590090001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۷

آموزش صندوقدار هتل

422420590040001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۸

آموزش زبان تخصصی هتلداری

422420590070011 کاردانی زبان انگیسی / کاردانی هتلداری یا گردشگری تماس ارائه مدرک ثبت نام
۱۹

آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس)

422420590070001 پایان دوره اول متوسطه + مهارت زبان انگلیسی تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۰

آموزش مدیر خانه داری هتل (مدیر اقامت)

515120590010001 کاردانی + مدرک معاون خانه داری هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۱

آموزش معاون خانه داری هتل

515120590020001 دیپلم + مدرک متصدی طبقات در هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۲

آموزش متصدی طبقات در هتل

422420590130001 پایان دوره اول متوسطه+مدرک اتاقدار هتل+ICDL+زبان تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۳

آموزش اتاق دار هتل

422420590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۴

آموزش سر میزبان روم سرویس

422420590020001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک سرپرست رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۵

آموزش کارمند راهنمای میهمان و چمدانبر

422420590080001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۶

آموزش انباردار هتل

432120590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۷

آموزش نظافتچی هتل

911210590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۸

آموزش متصدی البسه در هتل

422420590120001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۲۹

آموزش متصدی لباسشویی در هتل (لاندری)

815720590010001 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۰

آموزش فنون پذیرایی و تشریفات

513120590010021 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۱

آموزش متصدی خدمات مجالس

333230590020001 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۲

آموزش برنامه ریز جشن ها و تشریفات

333230590010001 دیپلم + مدرک متصدی خدمات مجالس تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۳

آموزش رفتار با میهمان در هتل

513120590010011 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۴

آموزش میز آرای هتل

513220590030001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۵

آموزش متصدی کافی شاپ در هتل

513220590020001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۶

آموزش مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ

141230590010011 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۷

آموزش سرپرست رستوران هتل

422420590030001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک سر میزبان رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۸

آموزش مدیر غذا و نوشابه هتل

141230590020001 دیپلم + مدرک ICDL تماس ارائه مدرک ثبت نام
۳۹

آموزش سر میزبان رستوران هتل

513220590010001 دیپلم + مدرک میزبان رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۰

آموزش میزبان رستوران هتل

513120590010001 دیپلم + مدرک کمک میزبان رستوران هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۱

آموزش کمک میزبان رستوران هتل

524320590010001 دیپلم تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۲

آموزش معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل

343430590020001 دیپلم + مدرک آشپز هتل درجه 1 و قناد هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۳

آموزش سر آشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل

343430590010001 دیپلم + مدرک معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۴

آموزش آشپز هتل درجه یک

512020590010001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک آشپز هتل درجه دو تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۵

آموزش آشپز هتل درجه دو

512020590020001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۶

آموزش سرپرست قنادی هتل

751220590020001 پایان دوره اول متوسطه + مدرک قناد هتل تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۷

آموزش قنادی هتل

751220590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام
۴۸

آموزش قصابی هتل

751120590010001 پایان دوره اول متوسطه تماس ارائه مدرک ثبت نام

منبع: آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

شهریه دوره های گردشگری و هتلداری آموزشگاه های فنی و حرفه ای تهران|شهریه دوره های هتلداری|شهریه دوره های فنی حرفه ای|ثبت نام دوره های فنی حرفه ای|شهریه آموزش راهنمای عمومی گردشگری|شهریه آموزش تورلیدری|شهریه آموزش راهنمای طبیعت گردی|شهریه آموزش اکوتوریسم|شهریه آموزش راهنمای موزه|شهریه آموزش راهنمای گردشگری محلی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری سلامت|شهریه آموزش منشیگری حرفه ای|شهریه آموزش رییس دفتری حرفه ای|شهریه آموزش فن بیان و سخنوری|شهریه آموزش فنون مذاکره حرفه ای|شهریه آموزش زبان تخصصی گردشگری|آموزش مدیریت هتل|آموزش کارمند روابط عمومی هتل|آموزش مدیر بوم خانه های گردشگری|آموزش کارمند فروش و بازاریابی هتل|آموزش کارمند اطلاعات هتل|آموزش کارمند رزرواسیون هتل|آموزش صندوقدار هتل|آموزش زبان تخصصی هتلداری|آموزش کارمند پذیرش هتل (فرانت آفیس)|آموزش مدیر خانه داری هتل (مدیر اقامت)|آموزش معاون خانه داری هتل|آموزش متصدی طبقات در هتل|آموزش اتاق دار هتل|آموزش سر میزبان روم سرویس|آموزش کارمند راهنمای میهمان و چمدانبر|آموزش انباردار هتل|آموزش نظافتچی هتل|آموزش متصدی البسه در هتل|آموزش متصدی لباسشویی در هتل (لاندری)|آموزش فنون پذیرایی و تشریفات|آموزش متصدی خدمات مجالس|آموزش برنامه ریز جشن ها و تشریفات|آموزش رفتار با میهمان در هتل|آموزش میز آرای هتل|آموزش متصدی کافی شاپ در هتل|آموزش مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ|آموزش سرپرست رستوران هتل|آموزش مدیر غذا و نوشابه هتل|آموزش سر میزبان رستوران هتل|آموزش میزبان رستوران هتل|آموزش کمک میزبان رستوران هتل|آموزش معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل|آموزش سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی هتل|آموزش آشپز هتل|آموزش سرپرست قنادی هتل|آموزش قنادی هتل|آموزش قصابی هتل


شهریه مصوب سال ۱۴۰۱ دیپلم گردشگری
ردیف نام حرفه شهریه مصوب شهریه پیشنهادی
۱ راهنمای سلامت ۱۲۹۶۰۰۰۰ ۹۰۷۲۰۰۰
۲ راهنمای محلی ۱۳۷۵۲۰۰۰ ۹۶۲۶۴۰۰
۳ راهنمای فرهنگی ۱۳۶۸۰۰۰۰ ۹۵۷۶۰۰۰
۴ راهنمای گردشگری موزه ۱۳۵۳۶۰۰۰ ۹۴۷۵۲۰۰
۵ راهنمای عمومی گردشگری ۱۴۲۵۶۰۰۰ ۹۹۷۹۲۰۰
۶ راهنمای طبعت گردی ۱۲۹۶۰۰۰۰ ۹۰۷۲۰۰۰
جمع ۸۱۱۴۴۰۰۰ ۵۶۸۰۰۸۰۰
ردشگری برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح پیشرفته ( 511320550060041 33 60 93 6,120,000 5,508,000 198
ردشگری برگزاري اردوي آموزشی 511320550100041 15 46 61 4,280,000 3,852,000 199
ردشگری راهنماي زبان تخصصی گردشگري 511320550060001 49 91 140 15,610,000 14,049,000 200
ردشگری راهنماي طبیعت گردي) اکوتوریسم ( 511320550080001 156 184 340 12,880,000 11,592,000 201
ردشگری راهنماي عمومی گردشگري 511320550100001 113 187 300 12,740,000 11,466,000 202
ردشگری راهنماي گردشگري سلامت 511320550010001 24 64 88 8,560,000 7,704,000 203
ردشگری راهنماي گردشگري فرهنگي 511320550020001 52 174 226 10,260,000 9,234,000 204
ردشگری راهنماي محلی بومی 511320550150001 30 110 140 13,100,000 11,790,000 205
ردشگری راهنماي موزه 511320550070001 97 183 280 12,060,000 10,854,000 206
ردشگری راهنمایی گردشگران در مناطق داراي پوشش گیاهی ویژه 511320550080011 35 75 110 4,800,000 4,320,000 207
ردشگری راهنماي محلی * 5-91/94/1/2 30 110 140 10,300,000 9,270,000 208
ردشگری شناسایی فرصت هاي کسب و کار در گردشگري محلی 3339055001 3 15 18 1,800,000 1,620,000 209
ردشگری عکاسی تورهاي گردشگري 511320550100081 14 32 46 6,200,000 5,580,000 210
ردشگری کارمند مقدماتی فروش بلیط 523020550010001 33 62 95 9,500,000 8,550,000 211
ردشگری مدیر باشگاه هاي گردشگري ورزشی 143130550030001 48 74 122 12,200,000 10,980,000 212
ردشگری مدیر تور 333930550010001 43 98 141 18,020,000 16,218,000 213
ردشگری مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي 143930550010001 48 77 125 12,500,000 11,250,000 214
ردشگری مربی گردشگري کودکان 234230550010001 30 73 103 10,300,000 9,270,000 215
ردشگری امدادگری تورهای گردشگری 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 14 31 45 4,500,000 4,050,000 216
ردشگری مدیر اماکن تفریحی-گردشگری 1 4 3 1 3 0 5 5 0 0 2 0 0 0 1 32 76 108 10,800,000 9,720,000 217
ردشگری خبرنگار گردشگری 2 6 4 2 3 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 29 85 114 11,400,000 10,260,000 218
ردشگری کارآفرینی در گردشگری 3 3 3 9 3 0 5 5 0 0 1 0 0 1 1 16 27 43 4,300,000 3,870,000 219
ردشگری سرپرست کاروان های زیارتی 110114554434433 15 45 60 6,000,000 5,400,000 220
ردشگری راهنمای تورهای ماجراجویانه 5 1 1 3 2 0 5 5 0 0 5 0 0 0 1 38 147 185 18,500,000 16,650,000 221
ردشگری راننده وسایل نقلیه گردشگری 8 3 2 2 2 0 5 5 0 0 1 0 0 0 1 22 46 68 6,800,000 6,120,000

با سلام

چند دسته متقاضی دریافت دیپلم های شاخه کاردانش آموزش و پرورش هستند.

۱-متقاضیان بازمانده از تحصیل

۲-علاقمندان دریافت دیپلم مجدد یعنی متفاضی که دیپلم دارد اما به هر دلیلی می خواهد دیپلم دوم یا … دریافت کند.

۳-ترک تحصیل ها کسانیکه به هر دلیلی نتوانسته اند در مدارس روزانه تحصیل کنند و امروز تصمیم به دریافت دیپلم دارند.

با سلام

برای اخذ دیپلم رسمی آموزش و پرورش متقاضی بایستی دو گروه درسی را پاس کند.

۱-دروس عمومی ۴۲ واحد درسی است.

۲-دروس تخصصی یا مهارتی که بین ۴۶ تا ۵۹ واحد می باشد.

باسلام

پس از گذراندن دوره آموزشی مهارت در هر حرفه مهارت آموز به آزمونهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی و بایستی در دو مرحله آزمون کتبی تستی با حداقل نمره ۵۰ و آزمون عملی با حداقل نمره ۷۰ موفق به گذراندن آزمون مربوطه شده و گواهینامه مهارت دریافت نماید. تعداد مهارت های هر رشته براساس جدول بالا می باشد.

باسلام

بعد از اخذ گواهینامه های مهارت و ارائه آن به مدارس بزرگسال شبانه و یا مراکز آموزش از راه دور زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و گذراندن حداقل ۹۶ واحد درسی موفق به دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش در شاخه کاردانش خواهید شد.

 

با سلام

ثبت نام متقاضیان در دروس مهارتی و تخصصی  (آموزشگاههای آزاد ) نیازمند تعیین تکلیف وضعیت سربازی نیست اما جهت ثبت نام در مدارس برای دروس عمومی شرایط نظام وظیفه بایستی مشخص باشد یعنی یا باید دارای معافیت از سربازی ،عدم غیبت و یا کارت پایان خدمت باشید.

باسلام

تمامی دارندگان دیپلم شاخه کاردانش می توانند در ادامه تحصیل با  به سایت سازمان سنجش مراجعه و در زمان مقرر نسبت به دریافت دفترچه کنکور دانشگاههای فنی و حرفه ای ،علمی و کاربردی ،دانشگاه آزاد اقدام نمایند.

با سلام

بله در سال ۹۷ شرایط حضور دیپلم های شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای فراهم گردید که در کنکور سراسری شرکت و در رشته های فنی و مهندسی ،پزشکی و علوم انسانی ادامه تحصیل دهند.اما ما به شما پیشنهاد نمی کنیم به این دلیل که شاخه کاردانش فرصت اشتغال بهتری نسبت شاخه نظری فراهم خواهد کرد.

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

سلام

صد در صد و با قطعیت اعلام میکنیم تمام افرادی که با فریب سریعترین زمان و بدون آزمون سعی به جذب متقاضی اخذ دیپلم می کنند متخلف بوده و صرفا یک فریب برای شماست تنها مرجع رسمی صدور دیپلم وزارت آموزش و پرورش بوده ،و تنها با حضور در آزمون و گذراندن مدت زمان مورد نیاز شما موفق به دریافت دیپلم خواهید شد.

با سلام

بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  علی آباد، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت نازی آباد

کلیک کنید برای مسیریابی 

محله های نزدیک ما ( جنوب تهران )

مشیریه، شهرک مسعودیه، افسریه، خانی آباد نو، نازی‌آباد، نعمت‌آباد، یاخچی‌آباد، امیربهادر، آذری، اتابک، خراسان، خزانه فلاح، خزانه بخارایی، شاپور، مولوی، سیروس، دروازه غار، جوادیه، یافت‌آباد، منیریه، امیریه، شوش، بازار تهران، شهرری، سیزده آبان، دولت‌آباد ، شهرک رسالت ،فلاح ،ابوذر