شناسنامه اشتغال و کارافرینی روستا

وارد شدن کاربر به سامانه ضروری میباشد

انواع محصولات تولیدی و درصد تجاری سازی شده توسط مددجویانتصویری از روستانام روستا رسمی و عامیانهکل جمعیت روستا - تعداد زن و مرد و مددجویانتعداد شاغلین دولتی؟ و چندنفرشون شاغل دوم دارن؟تعداد شاغلین آزاد - تعداد زن و مرد و تعداد مددجویانتعداد شاغلین کارآفرین - تعداد کارآفرینان مرد و زن و مددجویانتعداد بیکاران و تعداد بیکاران کارجو و علاقمندکار و تعداد مددجویانتعداد باسوادان و تعداد محصل و دانشجو و فارغ التحصیل و مددجویانتعداد بی سوادان و درصد زن و مزد و مددجویانمشاغل غالب و آبا اجدادی و درصد اشتغال مرد و زن و مددجویانمشاغل مطرح و خاص و درصد اشتغال مرد و زن و مددجویانردیفاشخاص موفق و مهم و تاثیر گذار در کارآفرینی و کسب و کار و مددجویانمشخصات کارشناس و رابطویرایش
انواع محصولات تولیدی و درصد تجاری سازی شده توسط مددجویانتصویری از روستانام روستا رسمی و عامیانهکل جمعیت روستا - تعداد زن و مرد و مددجویانتعداد شاغلین دولتی؟ و چندنفرشون شاغل دوم دارن؟تعداد شاغلین آزاد - تعداد زن و مرد و تعداد مددجویانتعداد شاغلین کارآفرین - تعداد کارآفرینان مرد و زن و مددجویانتعداد بیکاران و تعداد بیکاران کارجو و علاقمندکار و تعداد مددجویانتعداد باسوادان و تعداد محصل و دانشجو و فارغ التحصیل و مددجویانتعداد بی سوادان و درصد زن و مزد و مددجویانمشاغل غالب و آبا اجدادی و درصد اشتغال مرد و زن و مددجویانمشاغل مطرح و خاص و درصد اشتغال مرد و زن و مددجویانردیفاشخاص موفق و مهم و تاثیر گذار در کارآفرینی و کسب و کار و مددجویانمشخصات کارشناس و رابطویرایش