دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد

دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد۴۳۸۶

Assistant for addicted family E-learningA

این شغل از حوزه خدمات آموزشی است. وظایف این شغل عبارتند از: آموزش و آگاهسازی خانواده به منظور پیشگیری از اعتیاد ، آموزش به خانوادهها در مورد چگونگی برخورد با فرد معتاد ، مشاوره به خانواده دارای فرد معتاد در زمینه درمان ، راهنمایی خانوادهها به سیستمهای حمایتی و مراقبتی ، مددیاری و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانوادههایی که یکی از اعضای آنها در کانونهای بازپروری ، آگاه سازی درباره رفتارهای پرخطر به منظور پیشگیری از بیماریهای ویروسی می باشند ، ، آگاهسازی افراد در زمینه عوامل مؤثر بر اعتیاد از راهنمایی خانوادهها به سیستمهای حمایتی و مراقبتی را به دست میآورد. همچنین این شغل با سازمانها و نهادهای متولی آسیبهای اجتماعی از قبیل سازمان بهزیستی و شهرداری در ارتباط میباشد.

ردیف توانایی ها:

 1. توانایی آگاهسازی خانواده به منظور پیشگیری از اعتیاد
 2. توانایی آموزش به خانوادهها در مورد چگونگی برخورد با فرد معتاد
 3. توانایی ارائه مشاوره به خانواده دارای فرد معتاد در زمینه درمان
 4. توانایی ارائه مشاوره فردی در زمینه پیشگیری اعتیاد به خانوادهها
 5. توانایی مددیاری و راهنمایی و مشاوره به خانوادههایی که یکی از اعضای آنها در کانونهای بازپروری
  می باشند.
 6. توانایی آگاه سازی درباره رفتارهای پرخطر
 7. توانایی آگاهسازی افراد در زمینه عوامل مؤثر بر اعتیاد
 8. توانایی راهنمایی خانوادهها به سیستمهای حمایتی و مراقبتی

آموزش مجازی مددیار خانواده معتاد 

،باعث آشنایی افراد با اعتیاد و روش های کمک به افراد معتاد و خانواده های آنها می باشد.این شغل از حوزه خدمات آموزشی است. وظایف این شغل عبارتند از: آموزش و آگاه سازی خانواده به منظور پیشگیری از اعتیاد ، آموزش به خانواده ها در مورد چگونگی برخورد با فرد معتاد ، مشاوره به خانواده دارای فرد معتاد در زمینه درمان ، راهنمایی خانواده ها به سیستم های حمایتی و مراقبتی ، مددیاری و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده هایی که یکی از اعضای آنها در کانون های بازپروری ، آگاه سازی درباره رفتارهای پرخطر به منظور پیشگیری از بیماری های ویروسی می باشند ، آگاهسازی افراد در زمینه عوامل مؤثر بر اعتیاد از راهنمایی خانواده ها به سیستم های حمایتی و مراقبتی را به دست می آورد. همچنین این شغل با سازمانها و نهادهای متولی آسیب های اجتماعی از قبیل سازمان بهزیستی و شهرداری در ارتباط میباشد.

تعریف پیشگیری :بکار بردن روشهای احتیاطی برای جلوگیری از بیماری های جسمی و روانی و یا به عبارت دیگر انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می باشد در منابع فارسی پیشگیری به معنای رفع ، جلوگیری ، مانع شدن و از پیش مانع چیزی شدن تعریف شده است .

موفقیت در پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد به عوامل متعددی وابسته است مانند:

 • شناخت دلایل اعتیاد
 • تشخیص زودرس یا درمان اعتیاد
 • شناسایی گروه‌های در معرض خطر و کسانی که سوء مصرف دارند
 • در دسترس بودن اقدامات پیشگیری برای همه افراد جامعه
 • مشخص کردن سازمان مسئول اجرای برنامه‌های پیشگیری و ارزشیابی مستمر آنها

فهرست سرفصل های دوره آموزش مجازی مددیار خانواده معتاد :

 • اعتیاد (سبب شناسی و درمان)
 • مبارزه با اعتیاد
 • درمان ترک اعتیاد
 • رویکرد بالینی به درمان اعتیاد
 • سیمای اعتیاد و خانواده
 • راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد
 • پیشگیری اولیه اعتیاد ویژه کادر متخصص
 • راهنمای ساماندهی حمایت های اجتماعی
 • مداخلات مددکاری اجتماعی مراکز درمان

پیش نیاز دوره مددیار خانواده معتاد :

این دوره به پیش نیاز خاصی نیاز ندارد و از پایه آموزش داده می شود.