دوره آموزشی راهنمای موزه

دوره آموزشی راهنمای موزه

راهنمای موزه
مشخصات عمومی دوره :
راهنمای موزه شغلی است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری و مذاهب گوناگون را بداند.
 
کد استاندارد تاریخ تدوین استاندارد طول دوره
  ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ۲۸۰ ساعت
 

استاندارد آموزش

۱ توانایی شناخت صنعت سفر و گردشگری
۲ توانایی شناخت زبان تخصصی سفر و گردشگری
۳ توانایی شناخت روحیات ملل
۴ توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی ایران
۵ توانایی شناخت ویژگیهای جغرافیایی ایران
۶ توانایی شناخت معماری ایران
۷ توانایی سخنوری و فن بیان
۸ توانایی شناخت الگوهای رفتاری بی نالمللی
۹ توانایی بکارگیری فناوری اطلاعات
۱۰ توانایی شناخت موزه و موزه داری
۱۱ توانایی شناخت و کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری
۱۲ توانایی شناخت مذاهب گوناگون
۱۳ توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار