دوره آموزشی راهنمای محلی

دوره آموزشی راهنمای محلی

راهنمای محلی
مشخصات عمومی دوره :
راهنمای محلی کسی است که توانایی شناخت ویژگی های تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی ، گونه های زیستی و اقلیمی و صنایع دستی محلی و الگوهای رفتاری و آداب معاشرت را داشته و با زبان بین المللی آشنایی داشته باشد.
 
کد استاندارد تاریخ تدوین استاندارد طول دوره
  ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ۱۴۰ ساعت
 

استاندارد آموزش

۱ توانایی شناخت ویژگی های تاریخی و جغرافیایی محلی (خاستگاه بومی(
۲ توانایی شناخت صنایع دستی محلی
۳ توانایی شناخت ویژگی های طبیعی محلی
۴ توانایی شناخت ویژگی های فرهنگی محلی
۵ توانایی شناخت گونه های زیستی و اقلیمی
۶ توانایی شناخت الگوهای رفتاری و آداب معاشرت
۷ توانایی شناخت زبان بین المللی
۸ توانایی بکارگیری کمکهای اولیه
۹ توانایی بازدید از محل مورد نظر  (خاستگاه بومی(