دوره آموزشی راهنمای عمومی گردشگری

دوره های آموزشی راهنمای عمومی گردشگری

راهنمای عمومی گردشگری
مشخصات عمومی دوره :
راهنمای عمومی گردشگری کسی است ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فن آوری اطلاعات، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری، مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه بهداشت سفر داشته باشد.
 
کد استاندارد تاریخ تدوین استاندارد طول دوره
  ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ۳۳۰ ساعت
 

استاندارد آموزش

۱ توانایی شناخت صنعت سفر و انواع گردشگری
۲ توانایی شناخت زبان تخصصی سفر و گردشگری
۳ توانایی شناخت آداب و رسوم و سنن و قومیتهای مختلف کشور
۴ توانایی شناخت روحیات ملل
۵ توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی ایران
۶ توانایی شناخت ویژگیهای جغرافیایی ایران
۷ توانایی شناخت معماری ایران
۸ توانایی سخنوری و فن بیان
۹ توانایی شناخت الگوهای رفتاری بی نالمللی
۱۰ توانایی بکارگیری فناوری اطلاعات
۱۱ توانایی شناخت و کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری
۱۲ توانایی شناخت مذاهب گوناگون
۱۳ توانایی بکارگیری کمکهای اولیه و بهداشت سفر
۱۴ توانایی تعیین مراحل و زمان انجام کار
۱۵ توانایی تعیین ابزار کار
۱۶ توانایی بازرسی و کنترل درستی انجام کار
۱۷ توانایی بکارگیری اصول رفتار حرفه ای
۱۸ توانایی بکارگیری فنون اقتصاد و بهره وری
۱۹ توانایی بهره گیری از اصول ارگونومی و حفظ تندرستی