حامیان

                                                 

سازمان پدافند غیرعامل کشور

قرارگاه پدافند شیمیایی کشور

شرکت توسعه سرزمین پارس پایا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران